Čtvrtek 16. září 1965

Pokračovanie 5. schôdzky Slovenskej národnej rady 16. septembra 1965 o 8, 00 hodine.

Predseda Chudík:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Pokračujeme v rokovaní 5. schôdzky Slovenskej národnej rady, na ktorej vítam

predsedu Najvyššieho súdu súdruha dr. Jozefa Literu, prvého námestníka generálneho prokurátora súdruha dr. Jaroslava D av i d a,

ako aj všetkých prizvaných hostí.

Prikročíme k rozprave k zpráve predsedu Komisie SNR pre rozvoj miestneho hospodárstva o údržbe a opravách bytového majetku na Slovensku.

Dávam slovo poslancovi Antonovi Ťažkému. Poslanec Ťažký:

Vážené súdružky a súdruhovia!

So stavom údržby bytového fondu sme sa v rade Východoslovenského KNV v Košiciach zaoberali viackrát a naposledy v máji t. r. Bolo konštatované v závere rokovania, že v dôsledku vyššej starostlivosti zo strany ONV a MNV v kraji všetky okresy vo Východoslovenskom kraji plnia vysoko časový plán opráv a údržby bytového fondu.

Organizácie bytového hospodárstva v našom kraji spravujú toho času 43. 550 bytových jednotiek, z čoho samostatný okres Košice 18. 900 bytov. V bytovom fonde je však 4. 157 bytov, ktoré boli postavené v predchádzajúcich storočiach, 4. 805 bytov do roku 1945 a od roku 1945 polo postavených 34. 588 bytov.

Aj vo Východoslovenskom kraji na údržbu tohto bytového fondu je zabezpečovaná z roka na rok väčšia čiastka finančných prostriedkov. Tak v roku 1961 bolo poskytnuté 18 miliónov, v roku 1962 15, 7 mil. Kčs, v roku 1963 23, 7 mil. Kčs a v roku 1964 už 41, 2 mil. Kčs. Pre tento rok sme plánovali finančné prostriedky vo výške 49, 4 mil. Kčs. Z toho vidieť, že údržbu bytového fondu sme v minulých rokoch, pravda, zanedbávali. Tento stav bol a je právom kritizovaný zo strany užívateľov bytov. Čiastočné zlepšenie nastalo v minulom roku, najmä po uznesení vlády z novembra minulého roku, odkedy sa podstatne zlepšil prístup k oprave bytového fondu tak zo strany národných výborov, bytových organizácií, ako aj zo strany dodávateľských organizácií.

Výsledky za prvých sedem mesiacov nám ukazujú, že v kraji časový plán sa plní na 114 % a z celoročného plánu plnenie predstavuje 73, 3 %. Celkom boli uskutočnené opravy za 36, 22 mil. Kčs, čo je skoro toľko, ako za celý minulý rok. Je reálny predpoklad, že všetky okresy splnia celoročný plán. Okresy Bardejov, Poprad, Spišská Nová Ves a Trebišov požiadali už o zvýšenie finančných prostriedkov ešte pre tento rok.

Tieto priaznivé výsledky boli dosiahnuté najmä zvýšením počtu vlastných údržbárov. Bytové organizácie v našom kraji dnes už majú 415 vlastných údržbárov, takže na jedného údržbára pripadá 115 bytových jednotiek, a v troch okresoch je to dokonca už menej ako sto bytových jednotiek.

Druhým kladným zjavom je to, že hlavní dodávatelia údržbárskych prác, a to mestské a okresné stavebné podniky, až na okres Michalovce, plnia veľmi zodpovedne časové plány. Pravda, odmietajú však prevádzať práce menšieho rozsahu z dôvodov dosahovania nízkej produktivity práce, nízkej rentability spôsobenej zvýšenými nákladmi v dôsledku častých presunov pracovníkov, lešenia a materiálu.                                                      

Citeľným nedostatkom je najmä to, že tieto organizácie nezabezpečujú v dostatočnej miere klampiarske práce a opravy striech, ktoré -i keď sa často zdajú byť nepodstatné -vyvolávajú nespokojnosť zo strany užívateľov bytov. Rovnako nedostatok údržbárskeho materiálu, menovite inštalačného, je charakteristickým znakom u všetkých organizácií bytového hospodárstva v kraji. Zvýšením limitu nákupu v maloobchode aspoň čiastočne by sa prispelo k zlepšeniu situácie na úseku dotácie s materiálom.

V  niektorých našich okresoch sú organizácie bytového hospodárstva schopné nahlásené menšie závady vlastnými údržbármi odstrániť už v priebehu aj jedného dňa. Často však táto možnosť je hatená práve nedostatkom spomínaného materiálu.

Nezdravým zjavom, s ktorým sa ešte stále stretávame, je prefakturácia vykonávaných prác u dodávateľských podnikov. V Košiciach sme previedli previerku, ktorá nám ukázala, že napríklad Mestský stavebný podnik takmer o 10 % viac faktu roval Bytovému podniku mesta Košíc, než mal to možnosť previesť podľa platných cenníkov. Podobných prípadov v kraji bolo viac, a tak niektoré stavebné podniky získavajú bezpracne zisk. Domové správy tento stav niekedy aj vedome trpia a prijímajú faktúry z obavy, že druhýkrát stavebný podnik by podobnú prácu v údržbe odmietol vykonať. Pre kontrolu nemajú domové správy ani potrebné cenníky, a tak "nemôžu vykonať dôkladnú kontrolu predložených faktúr. Mám za to, že je plne opodstatnená požiadavka urýchlene zabezpečiť potrebné cenníky pre všetky organizácie bytového hospodárstva.

V   poslednom období osobitnú pozornosť venujeme bytovému fondu, ktorý nám odovzdávajú stavebné organizácie. Aj keď sa kvalita odovzdávaných bytov v novostavbách postupne zlepšuje, s celkovou úrovňou sa ešte nemôžeme uspokojiť. Nemožno trpieť takýto stav, že z bytového fondu sme museli vypustiť v minulom roku 80 bytov, ktoré boli vybudované v technických podlažiach. Odbor výstavby MsNV v Košiciach vydal už vyše 180 rozhodnutí, podľa ktorých niektoré byty v novostavbách boli uznané za zdravotne závadné a bol daný príkaz na ich uvoľnenie a prevedenie potrebných stavebných úprav. Rovné strechy na nových stavbách treba opravovať na viacej ako 1000 bytoch. Nie div potom, že také množstvo finančných prostriedkov potrebujeme každoročne dávať do bytového fondu. Keby sme však s týmito prostriedkami previedli opravy staršieho bytového fondu, bolo by to v poriadku, ale dávať každý rok niekoľko miliónov do bytov, ktoré sme len teraz odovzdali do užívania, je viac ako nezodpovedné. Odporúčam - súdružky a súdruhovia aby najzodpovednejší stavbárski odborníci prehodnotili technológiu panelovej výstavby domov. Pritom ide o byty I. kategórie, kde úhrada za užívanie bytu je najvyššia, a teda právom užívatelia týchto bytov dožadujú sa toho, aby byt mali v poriadku.

Zo strany národných výborov budeme musieť venovať zvýšenú pozornosť aj domom v súkromnom vlastníctve, keďže opravy týchto domov značne zaostávajú. Prevažná väčšina majiteľov súkromných domov má vytvorené podmienky k tomu, aby dom dali do poriadku, previedli potrebné úpravy, no zatiaľ skúsenosti ukazujú, že k oprave sa prikračuje iba tam, kde to odbory výstavby priamo nariadia. Veľký problém je u tých rodinných domov, v ktorých bývajú nájomníci, a majitelia sa do nich ani napriek všetkej snahe nemôžu dostať. Nájomník neopravuje, a majiteľ v snahe dostať sa doň, tiež ho neopravuje pred tým ako mu je uvoľnený. Odďaľovať potrebné opravy znamená len zvyšovať ďalšie finančné a materiálové prostriedky na ich prevedenie a nutnosť novej výstavby.

Organizácie bytového hospodárstva v budúcom období očakávajú nemalé úlohy. Bude treba zabezpečiť prevedenie údržby a opráv bytového fondu ešte vo väčšom rozsahu. Aby sme toto mohli zabezpečiť, bolo by treba riešiť v rámci Slovenska zabezpečovanie školenia niektorých profesií vlastných údržbárov podobne ako to zabezpečuje Ministerstvo stavebníctva. Bude treba venovať pozornosť aj otázke materiálno-technického zásobovania a zavedeniu jednotnej pasportizácie bytového fondu.

Úlohy na tomto úseku musíme chápať ako súčasť celkového riešenia bytového problému a pristupovať k ich plneniu s plnou zodpovednosťou.

Ďalší problém, ktorý nám v krajoch musia pomôcť riešiť centrálne orgány i celá spoločnosť, je úplne schátralý bytový fond, ktorý už nemožno opraviť, pretože náklady na nový byt by boli nižšie ako náklady na generálnu opravu. U nás je to predovšetkým Kežmarok, Sabinov, Levoča, časti Košíc a Prešova. V niektorých mestečkách, ako v Kežmarku, alebo Sabinove a teraz aj v iných mestách, napr. v Banskej Štiavnici a Kremnici, MsNV nemajú možnosť pri nutnej oprave bytu dať náhradný byt ani na obdobie, dokiaľ sa byt opravuje. Odporúčam, aby SPK tento problém spolu s nami rozanalyzovala a aby sme spoločne pripravili našim orgánom reálne návrhy ako ho riešiť.

Súdružky a súdruhovia, súhlasím s návrhom na uznesenie, že treba venovať väčšiu pozornosť dobudovaniu kapacít OSP a MsSP, ako aj vybudovať údržbárske čaty pri prevádzkach niektorých miestnych národných výborov. To vyžaduje nielen nutnosť vyššej starostlivosti o údržbu bytového a ostatného domového fondu, ale aj nutnosť údržby poľnohospodárskych ustajňovacích priestorov, ktoré sú na mnohých poľnohospodárskych závodoch možno povedať - v katastrofálnom stave. Ak ani na tomto úseku neurobíme nápravu, bude to stáť veľa prostriedkov nielen družstevníkov, ale celú našu spoločnosť. Na záver mi dovoľte, aby som ešte upozornil na jednu závažnú otázku, ktorú nám treba riešiť v súvislosti s budovaním kapacity okresných a mestských stavebných podnikov. Je to kvalitatívna stránka kapacity týchto organizácií, kádrové a technické vybavenie. Dnes to vyzerá tak, že závady na bytovom "novom" fonde musia odstraňovať okresné a mestské stavebné podniky. Konrétne v Košiciach závady rovných striech na 1400 bytových jednotkách musí odstraňovať mestský stavebný podnik. A keď to zjednodušíme, vyzerá to tak, ako keby učiteľ v škole dal diktát zo slovenčiny, ktorý napísal žiak piatej triedy, opraviť žiakovi druhej triedy. V ojedinelom prípade by to aj urobil, ale nemožno to čakať všeobecne. Preto aj okresné a mestské stavebné podniky musíme aj kvalitatívne vybudovať na úroveň tých úloh, ktoré majú riešiť v súvislosti aj s týmito problémami, o ktorých dnes medziiným rokujeme.

My si - súdružky a súdruhovia - plne uvedomujeme v národných výboroch, že nestačí zabezpečovať údržbu bytového fondu len plánom a prostriedkami, ktoré na toto vynakladá spoločnosť, ale že treba údržbu bytového fondu zabezpečovať i tým, že budeme vychovávať všetkých nájomníkov a ich rodinných príslušníkov k vyššej starostlivosti o bytový fond, k vzťahu k socialistickému bytovému fondu, že nám treba naplniť nápis na niektorých domoch "Dom v socialistickej opatere" obsahom skutočnej starostlivosti u všetkých, ktorí tento dom užívajú.

Predseda Chudík:

Ďakujem súdruhovi Ťažkému a teraz prehovorí poslanec Ján M a r e j k a.

Poslanec Marejka:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky, súdruhovia poslanci!

Myslím, že je veľmi správne, keď sa Slovenská národná rada zaoberá takými otázkami, ako je starostlivosť o bývanie ľudí. Vo svojom diskusnom príspevku nechcem opakovať to, čo bolo v predloženej zpráve, resp. to, čo hovoril súdruh F á b r y v úvodnom slove. Chcel by som v súvislosti s touto otázkou upozorniť len na niekoľko vecí.

Naša Komisia SNR pre rozvoj miestneho hospodárstva existuje len od posledných volieb. Vznikla ako výsledok uznesenia Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska o slovenských národných orgánoch. V komisii nebolo dosť skúseností a nebolo ani aparátu. Bolo treba začínať, ako sa ľudové hovorí, od piky. V súčasnom období práca sa už rozbieha a sú dosahované i prvé dobré výsledky. Treba tiež povedať, že všetci poslanci-členovia tejto komisie sú, súdruhovia a súdružky, prvýkrát členmi orgánu pre celé Slovensko. Prvé schôdzky boli takým otakávaním a hľadaním. Myslím si, že teraz sa naša komisia stáva už plnoprávnym členom našej rodiny. Z podnetu našej komisie sa i tento problém dostal na program dňa pléna Slovenskej národnej rady.

Predsa nám nemôže byť jedno, ako ľudia bývajú, ako je zaobchádzané s bytovým fondom a na tieto otázky upozorňoval i súdruh N o v o t n ý na poslednom zasadnutí ÚV KSČ. Pri riešení bytového problému musí ísť o to, aby životnosť bytu bola čo najdlhšia a aby ľudia spokojne bývajúc i spokojne pracovali alebo naopak.

Dnes sucho konštatujeme, že na Slovensku sme ostali na údržbe bytového fondu dlžní viac ako 860 mil. Kčs. To predsa reprezentuje veľkú stavebnú kapacitu; v súčasných podmienkach, ktoré sú v stavebných kapacitách, príliš dlho bude trvať, aby sme tento schodok vyrovnali, pretože nemôžeme ho nahradzovať len novým bytovým fondom. Na Slovensku je to desaťtisíce požiadaviek na byty. Len v našom okrese je viac ako 700 žiadostí na byty, čo by bolo treba riešiť. Pritom ročne sa odovzdá do užívania len asi okol 200 bytov v štátnej a družstevnej výstavbe. Viac si občania riešia svoj bytový problém sami a k tomu ešte poviem niekoľko slov.

Pravda, teraz nám už nepomôže len konštatovať, ide o to, ako schodok, ktorý tu je, urýchlene riešiť. Ja vidím - súdružky a súdruhovia - k tomu dve cesty:

1.   Jedna cesta spočíva v kvalitnej práci našich stavbárov, aby sa na novostavbách nemusela za rok alebo za dva robiť väčšia oprava, ako o tom hovoril s. posl. Ťažký.

2.  Druhá cesta spočíva v riešení stavebných kapacít OSP a MsSP, výrobných družstiev a v rozširovaní vlastných údržbárskych čiat. Pritom však stavebné podniky treba dať na úroveň ostatným stavebným organizáciám. Nemožno tiež podceňovať ani prácu uličných výborov vo vedení občanov k šetreniu a ošetrovaniu bytov, k socialistickej údržbe bytového fondu.

Našich stavbárov treba pochváliť, že sa usilujú o zníženie nákladov na výstavbu jedného bytu. Pravda, pritom ich už netrápi, že za rok - za dva treba dať na opravu toho istého nového bytu 10-20 % hodnoty postaveného bytu tak, ako to ukazuje i predložená zpráva, a tak sme o tom hovorili i v komisii a cítime to i na každom mieste v každom okrese. Osobne si myslím, že i byty by sa mali robiť na záruku aspoň na 5-10 rokov. Pretože ani pri dobrej kolaudácii nevidíme všetky chyby. Veď keď si kúpim televízny prijímač, mám naň rok záruku, keď sa mi pokazí, zanesiem ho do obchodu alebo mi ho prídu opraviť a kritizujem súdruha riaditeľa napr. v Nižnej na Orave, kde televízny prijímač vyrobili, len sa tak hory zelenajú. Keď si kúpim hodinky za 450 Kčs, tiež mám na ne záruku, u chladničky tak isto. U tejto dokonca na motor je záruka až 5 rokov a stojí len 2000 Kčs. Pritom byt stojí okolo 60. 000 Kčs a tam už záruky niet. Predsa nemôže záležať na tom, že to neplatím z vlastných úspor, sú to predsa naše spoločné prostriedky a potom sa zbytočne klameme, hovoríme o lacnej výstavbe, ale keď pripočítame údržbu, je výstavba až príliš drahá. U nás vo fabrike, keď súdruhovia vyrobia zlé, ložiská, z Mladej Boleslavi ich obratom vrátia, o Mohelniciach, kde vyrábajú elektromotory na našich ložiskách, ani nehovorím. Tam sa počúva, či ložisko šumí alebo nešumí, nielen či má toleranciu vo výkyve. Tieto výrobky sa skúšajú na všetky možné parametre. U bytov tieto otázky už z takýchto aspektov neriešime, ani na to nepozeráme a potom chceme, aby v nich ľudia spokojne bývali a tvorili nám hodnoty, ktoré naša spoločnosť potrebuje. Kto vyrobil zmetok, tak ho i uhradzuje. To by malo platiť i v stavebníctve a u stavebnej výroby vôbec. Potom by sa i súdruhovia riaditelia inak točili, keby im to šlo do nákladov a inak by sa o to zaujímali aj súdruhovia na povereníctve výstavby.

Druhý problém je u OSP, jeho riadenie, MTZ i strojové vybavenie, a aj odmeňovanie. Keď sme posledne v komisii o príprave tejto zprávy rokovali so súdruhmi z povereníctva výstavby, hovorili, že oni OSP neriadia a že ich tento problém nezaujíma.

Domnievam sa, že by nás to malo všetkých zaujímať, trápiť a bolieť, že takýto stav na tomto úseku je. Stavebné podniky, mám na mysli okresné, sú pomerne horšie vybavené ako trebárs Pozemné stavby, úroveň miezd je nižšia a potom OSP majú samé drobné akcie. Dobre pracovať bez ľudí sa nedá. Domnievam sa, že murár pracujúci u Pozemných stavieb a u Okresného stavebného podniku jednako pracuje s tehlou alebo omietkou, a teda i otázka mzdy by mala byť riešená; technik u Pozemných stavieb alebo projektant je lepšie platený, potom je pochopiteľné, že každý radšej ide ta, kde zarobí viac. Posledne sme u nás v predsedníctve okresného výboru strany rokovali i o týchto otázkach a keď sme kritizovali riaditeľa stavebného podniku za to, že projekčná kapacita je malá, že by sa mali možnosti zvyšovať, hovoril, že ako on môže zvyšovať možnosti, získavať projektantov-technikov, keď im môže dať maximálne 2000 Kčs, ale tí istí technici v Pozemných stavbách si zarobia 2500 Kčs. Pochopiteľne, každý ide ta, kde viacej zarobí. Je to skutočne veľmi vážny problém, ktorý treba riešiť.

Takto by sme mohli vyčísľovať celý rad problémov, ktoré sa stávajú brzdou práce. V súvislosti s touto otázkou chcem upozorniť i na také skutočnosti, že by sa mala u OSP a MsSP riešiť otázka rozsahu stavebných kapacít a nad týmito otázkami by sa mala zamyslieť nielen Slovenská plánovacia komisia, ale aj Štátna plánovacia komisia. Uvediem príklad z nášho okresu. Z roka na rok treba viac kapacít na údržbu bytového fondu plynie to z toho, že z roka na rok pribúda počet bytov u domových správ a na staré treba viac opráv. Problém treba skutočne nastoliť tak vážne, ako on vážny je. Rastie počet škôl a veľa iných vecí a aký vznikne potom paradox ? Náš OSP na rok 1965 má kapacitu 14 miliónov. Robíme opatrenia, aby prekročil plán na 16 miliónov. Na rok 1966 požadujeme 18, 1 mil. Kčs. Pochopiteľne, z toho, čo Krajský národný výbor má, dal nám 15, 5 mil., teda ani nie toľko, ako zabezpečujeme na rok 1965. Teraz nastáva takáto situácia. Prídu poľnohospodári a povedia, že treba zaradiť všetky poľnohospodárske akcie. Je to podnik v prvom rade pre poľnohospodársku výstavbu. Potom prídu zo školstva, ktorí povedia, že treba zabezpečiť všetky opravy pre nich, údržbu škôl, či už malú alebo väčšiu. Prichádzajú domové správy s údržbou bytového fondu, v okrese treba riešiť obchodnú sieť (kde to nejde, obchodníci nás kritizujú, preto sa vraj neplní plán maloobchodného obratu, že nemajú, kde predávať), prídu opravy u ostatného socialistického sektoru, tržby od obyvateľstva a podobne.

Nad týmito otázkami sa treba skutočne veľmi vážne zamyslieť a z tohto začarovaného kruhu treba sa raz dostať von. Pravda, neviem, či je tomu tak všade, ale myslím, že pokiaľ situáciu poznám, je tomu tak všade, a ak prírastok stavebných kapacít u týchto organizácií pôjde tak ako doteraz, ako je počítané u Okresného stavebného podniku, tak tento problém, o ktorom dnes rokujeme, sa veru nepodarí vyriešiť.

Dovoľte mi ešte - súdružky a súdruhovia - dve poznámky.

Podľa našich skúseností je veľmi správne, že pri nových školách na dedinách sa stavia i určitý počet bytov, v tomto období je to 6 bytov na jednu školu do 14 tried. To je - súdružky a súdruhovia - správne na dedinách. Možno by sa vyžadovalo 8 alebo 10 bytov v tejto škole, to ale nie je dnes podstatné, ale je paradoxné, že v škole máme ústredné kúrenie a tieto kotolne svojou kapacitou by stačili i na príslušnú bytovku. Bolo prijaté opatrenie, že v bytovkách sa ústredné kúrenie nemôže dať a chudáci učitelia musia z pivnice v krásnej novej budove nosiť uhlie a kúriť si sami. Potom chceme, aby sme dostávali učiteľov na dediny a nevytvárame im ani tie najzákladnejšie podmienky pre to, aby mohli solídne pracovať, solídne učiť, solídne žiť atď. Je celý rad vecí, s ktorými sa stretávame na dedine. Učitelia tam nemajú kultúrne možnosti a keď tieto problémy pridáme k tomu, nuž takto im sťažujeme život. Myslíme si azda, že učiteľ by si to kúrenie nezaplatil? Veľmi rád by ho zaplatil, len aby ho tam mohol mať. Domnievam sa, že toto rozhodnutie nebolo správne a treba sa nad ním zamyslieť. Preto by som ho odporúčal revidovať. Veď naši učitelia predsa nechcú kúriť zadarmo, ide o šetrenie paliva, veď je každému jasné, že lokálnym kúrením sa spáli viac paliva, ako by sa spotrebovalo v ústrednom kúrení. Snáď sa to zdôvodňovalo tým, že by. sa muselo kúriť cez zimu o prázdninách kvôli bytom. I tak sa kúri, predsa ináč by to zamrzlo a bolo by viac škody ako osohu. U nás v Kysuckom Novom Meste pred 3 rokmi tak isto chceli šetriť podobným spôsobom, v novej krásnej škole cez polročné prázdniny nekúrili, pravda, mráz roztrhol radiátory, voda sa dostala na parkety a škody bolo za 80. 000 Kčs. Od toho času sa vždy kúri, inak to predsa ani nemôže byť. Odporúčam, aby povereníctvo školstva, povereníctvo výstavby i investičná komisia tento problém zvážili a povolili sa všetky byty, kde to kotolne utiahnu, napojiť na školy. Je to, pravda, 50 alebo ja neviem, 30 m od školy, kde stojí krásna bytovka a kapacita kotolne školy to utiahne.

Ďalšia poznámka k individuálnej bytovej výstavbe. Individuálna bytová výstavba na Slovensku je hlavnou formou obstarávania si bytov - tak ako aj predložená zpráva ukazuje - a tým i riešenia bytového problému na Slovensku. Tento problém si občania riešia i na úkor svojho voľna, a všetky prostriedky, ktoré majú, dávajú na obstarávanie bytov - rodinných domkov. Mnohým to, pravda, nestačí a robia si pôžičky. Tento spôsob je síce správny, ale má i svoje negatívne prvky. U nás v okrese Štátna sporiteľňa požičala 1921 stavebníkom 22, 679. 000 Kčs. Títo ľudia v mnohých prípadoch si nič iné nedovolia a dovolím si povedať, lebo situáciu v okrese veľmi dobre poznám, že okrem práce a domu neboli nikde, ani na rekreácii, ani na výlete, veľmi rýchlo nastáva opotrebenie samého človeka, mám na mysli príliš rýchle starnutie a pod.

To je jeden problém.

Druhý problém je v tom, že obce nemajú spracované zastavovacie plány, na to nebolo a niet nikdy prostriedkov; sú problémy so stavebnými pozemkami. Tieto otázky vážne ovplyvňujú jednak tempo výstavby a tiež vzhľad obcí. Národné výbory sú potom nútené na miesto toho, aby občanov pochválili, že Stavajú krásne domky a tak pomáhajú riešiť sebe a svojim rodinám bytový problém, ich trestať, že svojvoľne stavajú a sú s tým vážne problémy. V tomto je naše zákonodarstvo príliš neprispôsobivé a namiesto toho, aby pomáhalo, stáva sa brzdou. Predsa u nás je iná situácia i historicky ako v Čechách a na Morave; tam jednak sa individuálne menej stavia ako u nás, a takmer každá obec má svoj zastavovací plán a výstavba sa robí presne podľa plánu. U nás, pravda, na to niet prostriedkov. Odporúčal by som, aby na tieto účely boli uvoľnené prostriedky a problém sa riešil rýchlejšie. Potom i výstavba by šla rýchlejšie, tak, ako by to záujem vyžadoval. Myslím, že by bolo správne uvážiť, či by sa nenašiel určitý spôsob i hmotného interesu pri výstavbe rodinných bytov, čo by podporovalo i tú progresívnejšiu výstavbu, a hlavne, že by sa stavilo tam, kde je to lepšie, v blízkosti pracovísk, znížila by sa požiadavka na dopravu, lepšie by sa dala organizovať výchovná a kultúrna činnosť a podobne.

Pravda, ešte treba porozmýšľať na povereníctve pre výstavbu a zvážiť, či by sa nenašiel spôsob pomoci individuálnym stavebníkom vo výrobe stavebných prefabrikátov, aby výstavba aj tam išla nejak rýchlejšie, aby sa nestaval dom 4-5 rokov, ale aby ho mohli postaviť tak, ako by to malo byť, minimálne za dva roky.

To je niekoľko poznámok, ktoré som považoval za potrebné povedať na dnešnom rokovaní pléna SNR. Záverom odporúčam plénu Slovenskej národnej rady schváliť predloženú zprávu i uznesenie o údržbe a opravách bytového fondu na Slovensku.

Predseda Chudík:

Ďakujem súdruhovi Marejkovi, teraz prehovorí poslanec Ján B e l o v i c k ý.

Poslanec Belovický:

Vážené súdružky, súdruhovia!

Je veľmi správne, že problémom údržby bytového fondu sa zaoberá dnešné plenárne zasadnutie Slovenskej národnej rady, vzhľadom na to, že otázka kultúry bývania a životného prostredia úzko súvisí so životnou a kultúrnou úrovňou ľudu socialistickej spoločnosti.

Vo svojom diskusnom príspevku chcem nadviazať na zprávu a úvodné slovo súdruha Fábryho k týmto problémom.

V  Stredolslovenskom kraji je v súčasnom období 352. 000 bytov. Z toho postavených pred rokom 1900 je 71. 450. Po oslobodení sa v kraji postavilo 153. 000 bytov. Na jeden byt pripadá v priemere v kraji 3, 8 obyvateľov.

V  súlade s uzneseniami Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a vlády o riešení bytového problému počíta sa s rozsiahlou bytovou výstavbou v kraji aj v rokoch štvrtej päťročnice, kedy má byť postavené celkom v našom kraji 44. 000 bytov. Takto v roku 1970 pri zohľadnení rastu obyvateľstva a odpadu starého bytového fondu by malo v kraji pripadať na jeden byt 3, 6 obyvateľov.

Pri riešení bytového problému však plne chceme uplatňovať smernicu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a vlády republiky, že bytový problém nie je možné riešiť len novou výstavbou bytov, opravami a modernizáciou už vybudovaného bytového fondu.

Podniky bytového hospodárstva národných výborov v našom kraji splnili plán opráv a údržby domového majetku v roku 1964 len na 89, 2 %. Z plánu 48, 646. 000 korún prestavali len 43, 402 tisíc korún. V minulom roku sme teda na opravách bytového fondu neprestavali 5, 244 tisíc korún. Plán za minulý rok bol splnený len v troch okresoch, a to v Liptovskom Mikuláši na 102, 2 %, Žiari nad Hronom na 101, 9 % a v Žiline na 107, 9 %. Najviac v údržbe a opravách bytového fondu zaostali v okresoch Martin, kde plán splnili len na 69, 6 %, Prievidza na 70, 7 %, Dolný Kubín na 85, 7 % a Banská Bystrica na 88, 3 %. Treba - súdružky a súdruhovia - kriticky povedať, že v týchto okresoch máme najväčšie problémy v kraji s bytovým fondom, a tu je prakticky tiež najväčší tlak na štátnu bytovú výstavbu.

Napriek tomu, že i v minulom roku sa rada Stredoslovenského KNV zaoberala prevádzaním opráv domového majetku na svojich dvoch zasadnutiach a prijala i potrebné opatrenia, nebol plán splnený pre nedostatočnú kontrolu a nedôsledný prístup niektorých okresných národných výborov a organizácií bytového hospodárstva pri zabezpečovaní tejto úlohy v kraji.

Plán opráv a údržby bytového majetku v správe bytových podnikov a domových správ bol pre rok 1965 určený vo výške 49 mil. 200 tisíc korún. Oproti skutočnosti dosiahnutej v opravách a údržbe za rok 1964 je tento plán vyšší o 6, 196 tisíc korún.

Rada Stredoslovenského KNV v dôsledku nesplnenia plánu opráv v roku 1964 sa pri zabezpečovaní plnenia uznesenia vlády číslo 625 zamerala predovšetkým na vytvorenie lepších podmienok, na splnenie a aj prekročenie zvýšeného plánu v tomto roku a tiež i v rokoch nasledujúcich. Sústavným a pravidelným prejednávaním tejto záležitosti od začiatku tohto roku v rade KNV, ukladaním konkrétnych úloh radám ONV na prevádzanie opráv domového majetku a stálou kontrolou ich plnenia sme dosiahli, že plán na tomto úseku bol za prvý polrok 1965 splnený v krajskom meradle na 123, 9 %. Najlepšie plnia plán okresy Prievidza, Lučenec, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš.

Uznesením rady Stredoslovenského KNV z 5. januára 1965 boli rady okresných národných výborov usmernené hlavne na získavanie ďalších pracovníkov z doplnkových zdrojov pracovných síl organizáciami miestneho stavebníctva podľa vládneho uznesenia č. 395. Ďalej na potrebu prednostného zabezpečovania opráv domového majetku a poľnohospodárskej výstavby, na sústavné zvyšovanie objemu prác v pláne okresných stavebných podnikov a na získanie potrebného počtu učňov v organizáciách bytového hospodárstva národných výborov. Ide hlavne o profesie klampiar, pokrývač, inštalatér, zámočník a kúrenár s cieľom dosiahnuť, aby po ich vyučení bola pokrytá plánovaná potreba údržbárov v bytových podnikoch a domových správach.

Veľmi dobre si v tomto počínajú v okresoch Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš, Žilina, Čadca a Prievidza.

Aby plnenie plánu opráv domového majetku bolo v tomto roku plynulé a plne zabezpečené, rada Stredoslovenského KNV trvala na tom, aby sa touto dôležitou a zodpovednou úlohou zaoberali ďalšie orgány v kraji, ako napr. komisie pre služby a miestny priemysel a hlavne mestské a okresné národné výbory ako riadiace národné výbory bytových podnikov a domových správ. Preto ešte v januári tohto roku bola prevedená pre funkcionárov okresných a mestských národných výborov a vedúcich bytových organizácií pracovná porada. Na tejto porade boli podrobne inštruovaní o spôsobe získavania údržbárov podľa vládneho uznesenia 395/64 nad plánovaný počet a o možnostiach zásobovania stavebným materiálom pre vlastné čaty bytových podnikov a domových správ.

Rozpisom finančného plánu na rok 1965 bolo zohľadnené uznesenie vlády 625/64 v kraji aj tým, že pre každý okres boli údržba a opravy bytového fondu rozpísané ako záväzný menovitý finančný ukazovateľ a v dôsledku toho žiadny okres tohto ukazovateľa nemôže v rámci svojej právomoci znižovať.

Aby mestské národné výbory ako bezprostredne riadiace orgány bytových organizácií vedeli o všetkých úlohách na úseku údržby a opráv bytového fondu a mohli úspešne zabezpečovať túto prácu, bola prevedená s predsedami mestských národných výborov ešte v marci t. r. porada. Bola im zdôraznená dôležitosť tejto úlohy a podrobne zhodnotené doteraz prijaté opatrenia, ako aj opatrenia, ktoré je potrebné ešte v tomto roku vykonať, aby opravy domového majetku boli v roku 1965 jednak dodávateľskými podnikmi miestneho stavebníctva a jednak vlastnými údržbárskymi čatami prevedené a splnené.

Na školení predsedov komisií pre služby a miestnu výrobu mestských národných výborov a tiež i ONV konanom v dňoch 29. a 30. marca 1965 bolo aj týmto vysvetlené a uložené sústavne sledovať plnenie plánu opráv bytového fondu a v prípade potreby prevádzať v komisiách operatívne opatrenia. Taktiež komisia pre služby a miestny priemysel Stredoslovenského KNV v spolupráci s odborom kontrolným od začiatku tohto roku pri všetkých previerkach na okresných a mestských národných výboroch sústavne preveruje aj plnenie plánu opráv bytového fondu. V poslednom období tak sme to robili v Martine, Čadci a toho času i na Mestskom národnom výbore v Banskej Bystrici. Poznatky z previerok zovšeobecňujeme a robíme potrebné opatrenia.

Na základe požiadaviek na stavebný materiál, prednesených zástupcami bytových organizácií, zabezpečil už plánovací odbor Stredoslovenského KNV pre vlastné údržbárske čaty bytových podnikov a domových správ v rámci rebilancií ďalší potrebný stavebný materiál, ako radiátory, liatinové kotly, gumové podlahy, PVC, heraklit, rezivo, laťovky a iné, čím bola zabezpečená plynulá práca údržbárskych čiat. Toto opatrenie okresy kladne hodnotia, pretože sa v tejto oblasti vyriešilo materiálno-technické zásobovanie a práce na opravách a údržbe môžu ísť plynulé podľa plánu.

Pre ďalšie zlepšenie údržby domového majetku bol na základe smerníc Ministerstva stavebníctva vybraný pre experimentálne prevádzanie údržby a opráv domového majetku na vlastný účet údržbárskych pracovníkov Okresný stavebný podnik v Lučenci. S týmto spôsobom prevádzania údržby začal Okresný stavebný podnik v Lučenci od 1. septembra 1965. Skúsenosti nadobudnuté v tomto podniku aj týmto spôsobom prevádzania opráv budú po overení začiatkom budúceho roku prenesené i do ostatných podnikov miestneho stavebníctva v kraji, aby sa práca na tomto úseku podstatne zlepšovala.

Treba povedať, že rada Stredoslovenského KNV sa od začiatku tohto roku už štyri razy zaoberala úsekom bytového hospodárstva z hľadiska zabezpečovania a prevádzania opráv bytového fondu a likvidácie nedoplatkov na nájomnom. Pri prejednávaní zprávy o bytovom hospodárstve dňa 9. júna t. r. predovšetkým kontrolovala, aby boli opravy zabezpečované hospodársko-dodávateľskými zmluvami. Bolo zistené, že v troch okresoch, konkrétne v Banskej Bystrici, Zvolene a Žiline nie sú zmluvy s okresnými stavebnými podnikmi uzavreté na plné plánované čiastky. Boli preto urobené opatrenia na uzavretie zmlúv. Nedostatky sa odstránili.

Rada Stredoslovenského KNV prostredníctvom svojho aparátu a rád ONV sústavne kontroluje rozširovanie údržbárskych čiat bytových organizácií s cieľom zabezpečiť týmto spôsobom trvalé zlepšovanie údržby bytov a tiež prekročenie plánovaných úloh. Bytové podniky domových správ v Stredoslovenskom kraji majú teraz 472 vlastných údržbárov, takže na jedného údržbára pripadá 91 spravovaných bytových jednotiek. Túto situáciu chceme zlepšiť získaním ďalších údržbárov.

V úsilí o vytvorenie podmienok pre správne udržiavanie bytového fondu budeme pokračovať i naďalej.

Prácu musia zlepšiť i bytové podniky a domové správy, pretože na ich prácu je veľa sťažností. Nájomníci si najviac sťažujú na neskoré prevádzanie opráv a na ich zlú kvalitu. Taktiež zo strany nájomníkov počas zimného vykurovacieho obdobia prichádzajú pripomienky na nedostatočné vykurovanie bytov. Tieto nedostatky sa najviac prejavovali u bytového podniku v Banskej Bystrici, ďalej v Prievidzi, Žiline a u Domovej správy vo Zvolene, Veľkom Krtíši, Martine a Detve.

Sústavnou kontrolou opatrení prijatých radou KNV a usmerňovaním orgánov nižších stupňov národných výborov - a to predovšetkým okresných a mestských národných výborov sme dokázali nielen zabezpečiť, ale aj prekračovať plánované úlohy na opravách domového majetku od začiatku tohto roku.

Všetkými týmito vykonanými opatreniami sme dosiahli, že plán opráv a údržby bol splnený a prekročený nielen za prvý polrok 1965, ale časové sa prekračuje i za obdobie od 1. januára do 31. augusta 1965. Za toto obdobie boli plánom stanovené úlohy v opravách a údržbe vo výške 36, 337 tisíc korún a prestavané bolo 41, 357 tisíc korún. Z celkového ročného plánu bolo do konca augusta prestavané už 84, 1 %. Z tejto čiastky vlastnými údržbárskymi čatami bolo prestavané za 9, 761 tisíc korún.

Doterajší dobrý priebeh plnenia plánu opráv a údržby domového majetku v Stredoslovenskom kraji chceme stále udržiavať a do konca roku mienime naviac prestavať najmenej 6 mil. Kčs, ktoré prostriedky nám zostali nevyčerpané z minulého roku.

Vzhľadom na potrebu opráv bytového fondu a na veľmi starý vek značného počtu obytných budov v Stredoslovenskom kraji, najmä v bývalých okresných mestách Banská Štiavnica, Kremnica, Krupina a v niektorých ďalších mestách v kraji, nepovažujeme toto plnenie a prekračovanie plnenia plánu za dostatočné a plne uspokojivé.

Pre nedostatky v údržbe bytového fondu z predchádzajúcich období je v kraji zanedbaných opráv zhruba za 267 mil. korún. V rokoch štvrtej päťročnice počítame s odstránením týchto nedostatkov a plánujeme na túto päťročnicu pre opravy na bytový fond vyše 351 mil. korún.

Ďalej zameriame úsilie na to, aby finančné prostriedky boli na opravy čo najúčelnejšie využívané, aby všetky vynaložené finančné náklady priniesli účelné a kvalitné práce. Budeme ešte viac dbať o to, aby mestské a miestne národné výbory spolu so svojimi bytovými organizáciami sústavne na každej oprave zabezpečili odborný dozor, ktorý bude postup prác kontrolovať a odsúhlasovať faktúry predložené stavebnými organizáciami.

Zvýšenú pozornosť budeme venovať aj kvalite novovybudovaných bytov pri ich preberaní od stavebnej výroby. Musíme odstrániť takú nezdravú prax, že byty sme preberali s desiatkami, niekedy aj stovkami kolaudačných závad, čím sme si sami v národných výboroch robili vážne starosti s novým bytovým fondom a zbytočne sme si komplikovali život. Ľudia nás potom oprávnene kritizovali.

I naďalej robíme opatrenia, aby bytové podniky a domové správy podľa potreby zvyšovali stav údržbárov a zameriavali ich prácu na urýchlené odstraňovanie všetkých, ale hlavne havarijných opráv. Tieto a ďalšie opatrenia musíme previesť, aby všetok, hlavne starý a schátralý domový majetok, ktorý potrebuje súrne opravy, bol opravený v najkratších možných termínoch.

Na spokojnosť občanov a kultúru bývania vplýva aj vybavenosť a celková úprava sídlisk. V tomto ohľade na základe skúseností takmer zo všetkých sídlisk v kraji musíme súčasný stav posudzovať negatívne. Nedostatky máme tak v technickom vybavení (cesty, terénne úpravy, zelené pásy), ako aj v občianskom vybavení obchodnou sieťou, kultúrnymi zariadeniami a pod. Na vybudovanie týchto zariadení už v obývaných sídliskách kraja je potrebné zhruba 210 mil. korún, avšak za predpokladu, že úlohy vo výstavbe vybavenosti sídlisk v tomto a budúcich rokoch budú splnené. Prostriedky na vybavenosť sídlisk v našom kraji sa podstatne v štvrtej päťročnici zvyšujú, a to najmä zásluhou SNR, hlavne Slovenskej plánovacej komisie, osobitne tiež zásluhou s. ministra Krahulca a s. H v o r e c k é h o. Treba sebakriticky povedať z tejto tribúny, že plnenie plánu v tomto roku je však nedostatočné a zaostávanie vybavenosti sídlisk sa ďalej prehlbuje, čo je veľmi veľkým prehrešením voči našej spoločnosti.

Preto musíme v tomto smere robiť prostredníctvom rady Stredoslovenského KNV, okresných národných výborov a komisií rázne opatrenia na nápravu, lebo - ako som v úvode povedal otázka životného prostredia a kultúra bývania je jedným z barometrov našej životnej a kultúrnej úrovne.

Toho sme si v kraji plne vedomí, najmä pri tvorbe plánu na 4. päťročnicu, v príprave k nástupu na novú sústavu plánovitého riadenia národného hospodárstva, a s plnením opatrení v tejto oblasti pôjdeme aj v ústrety XIII. sjazdu Komunistickej strany Československa.

Predseda Chudík:

Ďakujem súdruhovi Belovickému a teraz prehovorí s. Štefan G a š p a r í k, vedúci Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva.

Vedúci Ústrednej správy pre rozvoj MH Štefan Gašparík:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Rád by som orientoval vašu pozornosť na niektoré skutočnosti, ktoré súvisia s prerokovávanými problémami údržby bytového fondu. Napriek tomu, že v zpráve Komisie SNR pre rozvoj miestneho hospodárstva, prednesenej jej predsedom s. F á br y m, je podľa môjho názoru v podstate objektívne vyhodnotená situácia stavu údržby a opráv bytového majetku na Slovensku, predsa však považujem za správne pozrieť sa na niektoré problémy, spojené s údržbou tohto majetku, trocha bližšie. Vláda republiky venuje v poslednom čase tomuto úseku mimoriadnu pozornosť. Najmä uznesenie vlády, o ktorom sa doteraz veľa hovorilo v referáte aj v diskusii, číslo 625/1964, utvorilo pred poklady pre postupné odstraňovanie nedostatkov v údržbe a opravách domového majetku, a v praxi už sa skutočne prejavili niektoré úspechy: celkový plán za uplynulé obdobie bol nielen splnený, ale aj prekročený, úspešne pokračuje doplňovanie stavov údržbárov v bytových organizáciách, skracujú sa termíny pri odstraňovaný drobných závad a podobne.

Tieto priaznivé výsledky ukazujú, že úloha, stanovená vládou, zabezpečiť v podnikoch miestneho stavebníctva v roku 1965 objem prác na opravách domového majetku za 1120 mil. Kčs, bude pri dodržaní doterajšieho vývoja ako celok splnená, ba čo viac, prekročená. Pritom však treba poznamenať, že nie vo všetkých krajoch bol predpokladaný objem kapacít rozpísaný na jednotlivé okresné a mestské stavebné podniky. Tak napríklad v Západoslovenskom kraji nebolo rozpísané pre podniky miestneho stavebníctva v tomto roku 9 mil. Kčs. Táto skutočnosť sa potom, prirodzene, musí prejaviť - pochopiteľne - aj na stave údržby v metropoli Slovenska, v meste Bratislave.

Aj keď podniky miestneho stavebníctva sa doposiaľ s plánom opráv domového majetku v podstate vyrovnávajú, je súčasný stav bytového fondu stále neuspokojivý; predovšetkým preto, že plánované kapacity sú nedostatočné, a ďalej potom pôsobia už mnohé známe príčiny, ako je stárie domov, nedostatočné technické a sanitárne vybavenie, nepriaznivá skladba bytov pokiaľ ide o ich veľkosť a počet miestností a najmä rýchlo postupujúca schátralosť, ktorá je dôsledkom zanedbania údržby a opráv za minulých 25 rokov.

Súčasne s údržbou starého bytového fondu nám však vyrastá aj problém údržby nových obytných domov, vystavaných v minulých piatich rokoch. Dnes sa už o tom hovorilo. Na tieto skutočnosti sa už v poslednom čase čoraz viac poukazuje. Tak je tomu napríklad aj v otvorenom liste generálneho riaditeľa Pozemných stavieb v Bratislave inž. K i n k u, uverejnenom v Pravde 13. septembra t. r. S jeho názormi možno v podstate súhlasiť, no nazdávam sa, že problém nekvalitne prevádzanej novej bytovej výstavby nie je iba záležitosťou výskumníkov a projektantov, ale plne a súčasne aj stavbárov. Veď podľa tých istých schválených typových projektov sa stavajú obytné domy aj v iných mestách našej republiky, pričom na bežné závady vznikajúce v dôsledku nekvalitne prevedených prác niet zo strany občanov toľko sťažností, ako je tomu v mnohých slovenských mestách. V tomto smere bude potrebné, aby predovšetkým vedúci pracovníci stavebných organizácií, investorských útvarov a národných výborov dbali, aby nová bytová výstavba bola odovzdávaná v potrebnej kvalite a bez tzv. kolaudačných závad. Len tak bude možné - a myslím, že je to plne v našich možnostiach - podstatne znížiť vynakladané prostriedky na opravy nových domov. Teraz máme dosť ťažkú hlavu a ťažkú situáciu, že výpočty, ktoré sme robili a ktorými sme orientovali naše najvyššie orgány a vládu republiky o celkových limitoch riešenia bytového fondu do roku 1970 v našej republike, pravdepodobne budeme musieť revidovať. Výpočty z celkových nákladov na reprodukciu bytového fondu nebrali tak dôsledne nutnosť tak veľkých opráv už po 5 alebo 4 rokoch užívania nového bytového fondu. To je holá skutočnosť, a tak asi budeme musieť revidovať doterajší zaknihovaný výkon do roku 1970 o celkový náklad 1850 mil. Kčs na opravu bytového fondu tak, aby sme v tomto nemali vážnu ekonomickú a plánovaciu diferenciu. Týchto otázok sa dotkol poslanec s. Ťažký.

Súčasná nová bytová výstavba má veľa ďalších problémov, ako každá nová vec. No myslím, že draho platíme nielen ekonomicky, ale hlavne - a to žiaľ - na dôvere. Rad problémov sa už rieši tak, aby také nedostatky, ako je tepelná a zvuková izolácia panelov, prevedenie hygienických buniek a pod., boli bežne odstraňované. Tak napríklad Výskumný ústav stavebníctva v Gottwaldove skúša postrek krytiny strechy plastickými hmotami, prevádza sa dodatočná izolácia stavebných panelov a pod. V súčasnom období Štátna komisia pre investičnú výstavbu za spolupráce ÚSMH prevádza ekonomické vyhodnotenie novej bytovej výstavby z hľadiska prevádzky včítane opráv a podobne, a prirodzene, aj v záverečných číslach pre plán do roku 1970.

Myslím, že treba sa dnes obrátiť na prítomných a aj neprítomných zástupcov národných výborov, že veľmi dôležité je plniť i tú časť vládneho uznesenia - a žiaľ, v tejto veci ešte neboli urobené zodpovedné opatrenia na úrovni národných výborov a nimi riadených podnikov - kde sa ukladá národným výborom previesť potrebné opatrenia v opravárenstve riadenom a organizovanom v miestnej výrobe, v miestnom priemysle.

Pomerne dobré výsledky docieľujú na úseku údržby a opráv domového majetku bytové organizácie. Plánovaný objem prác prevádzaných vlastnými údržbármi sa vysoko prekračuje, niekde až na 130 i viacej percent. Budem veľmi rád, keď budeme postavení pred taký problém, ako tu nadhodil poslanec s. Ťažký, a myslím, že aj s. B e l o v i c k ý, že v niektorých okresoch už majú problémy s otázkami limitov a finančných prostriedkov.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP