Pátek 9. září 1966

Slovenská národná rada

9. schôdzka

9. a 10. septembra 1966

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ

RADY

Návrh Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady na overenie platnosti voľby poslanca Ing. Štefana Sádovského, CSc.

Návrh na niektoré zmeny v zložení komisií Slovenskej národnej rady

Zpráva o opatreniach Národného zhromaždenia, vlády a Predsedníctva Slovenskej národnej rady na zdokonalenie legislatívy

Návrh zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu

Zpráva o ďalšom rozvoji potravinárskeho priemyslu na Slovensku z hľadiska zabezpečovania kvality výrobkov a správnej výživy obyvateľstva

Zpráva o komplexnej problematike individuálnej bytovej výstavby

Zpráva o vybavení návrhov, podnetov a pripomienok poslancov, prednesených na schôdzke Slovenskej národnej rady 30. júna 1966 k zpráve o cestovnom ruchu na Slovensku a 1. júla 1966 k zpráve o bezpečnosti a hygiene práce v národnom hospodárstve na Slovensku

Bratislava 1966

IV. volebné obdobie

Stenografická zpráva

o 9. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 9. a 10. septembra 1966

Prítomní:

Predseda SNR Michal C h u d í k;

podpredsedovia Ing. František B a r b í r e k, Ing. Ján M a r k o a Jozef Kríž;

delegácia Národného zhromaždenia - členovia predsedníctva Jozef Gabriška a Josef Č á p, poslanci Dr. Bohuslav Kučera a MUDr. Antónia Petrusová;

delegácia vlády - Vratislav K r u t i n a, minister potravinárskeho priemyslu, Dr. František Vlasák, minister-predseda Štátnej komisie pre techniku, Ing. Miloslav Šimonovský, prvý námestník ministra ťažkého priemyslu, gen. MUDr. František Č e r n ý, námestník ministra zdravotníctva;

funkcionári a vedúci pracovníci z prerokúvaných úsekov: 79 poslancov podľa listiny o prítomnosti.

(Začiatok schôdzky o 9, 00 hod. ) Predseda Chudík:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Otváram 9. schôdzku a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Na dnešnom rokovaní vítam delegáciu Národného zhromaždenia súdruha Jozefa G a b r i š k u, člena Predsedníctva NZ, ako vedúceho delegácie, súdruha Josefa Čápa, člena Predsedníctva NZ, poslancov NZ Dr. Bohuslava Kučeru a Dr. Antóniu Petrusovú,

ďalej dovoľte privítať súdruha Vratislava K r u t i n u, ministra potravinárskeho priemyslu,súdruha Ing. Miloslava Šimonovského, prvého námestníka ministra ťažkého priemyslu,súdruha gen. dr. Františka Č e r n é h o, námestníka ministra zdravotníctva,ako aj ostatných prítomných hostí.

Súdružky a súdruhovia,

navrhujem, aby podľa § 15 rokovacieho a pracovného poriadku si Slovenská národná rada pre 9. schôdzku zvolila za overovateľov poslancov Jána M i n á r i k a a Ondreja S ú l e t y h o.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Súdružky a súdruhovia poslanci,

prv ako prikročíme k schváleniu programu 9. schôdzky, dovoľte, aby som vás informoval o stave vybavovania námetov súdruhov poslancov, ktoré v zmysle môjho listu z 8. júla tohto roku podali na zlepšenie činnosti pléna Slovenskej národnej rady. Aj keď sa k dnešnému dňu len časť poslancov vyjadrila, doteraz 28, možno už teraz povedať, že pristupovali k vypracovaniu námetov s veľkou vážnosťou a mnohé z nich budeme postupne realizovať, avšak vzhľadom k tomu, že nám ešte stále dochádzajú listy poslancov, spracujeme vaše námety súhrnne tak, aby koncom tohto mesiaca mohlo ich Predsedníctvo Slovenskej národnej rady posúdiť a vypracovať komplex opatrení na zlepšenie činnosti pléna Slovenskej národnej rady a jeho orgánov. O záveroch predsedníctva vás budeme informovať na najbližšom zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady.

Teraz dovoľte, aby sme prikročili k schváleniu programu 9. schôdzky.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje tento program:

1.    Návrh Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady na overenie platnosti voľby poslanca Ing. Štefana Sádovského.

2.   Návrh na niektoré zmeny v zložení komisií Slovenskej národnej rady.

3.   Zpráva o opatreniach Národného zhromaždenia, vlády a Predsedníctva Slovenskej národnej rady na zdokonalenie legislatívy.

4.   Návrh zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu.

5.   Zpráva o ďalšom rozvoji potravinárskeho priemyslu na Slovensku z hľadiska zabezpečenia kvality výrobkov a správnej výživy obyvateľstva.

6.   Zpráva o komplexnej problematike individuálnej bytovej výstavby.

7.   Zpráva o vybavení návrhov, podnetov a pripomienok poslancov, prednesených na schôdzke Slovenskej národnej rady 30. júna 1966 k zpráve o cestovnom ruchu na Slovensku a 1. júla 1960 k zpráve o bezpečnosti a hygiene práce v národnom hospodárstve na Slovensku.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky k návrhu témy programu ?

(Neboli. )

Keďže pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto)

Ďakujem. Program je schválený a môžeme pristúpiť k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslanca Ing. Štefana Sádovského.

Zpravodajcom je poslankyňa Emília Muríňová. Dávam jej slovo. Zpravodajkyňa Muríňová:

Vážená Slovenská národná rada!

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady ma na dnešnej svojej schôdzke poverila, aby som vám podala zprávu o preskúmaní platnosti voľby zvoleného poslanca Slovenskej národnej rady Ing. Štefana Sádovského.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady svojím uznesením z 10. mája 1966 určilo, aby sa 10. júla 1966 konali doplňovacie voľby na uprázdnené miesto poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 30 - Bánovce nad Bebravou po Jánovi Koscelanskom. V týchto doplňovacích voľbách bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady súdruh Ing. Štefan Sádovský.

Mandátovej komisii Slovenskej národnej rady boli Slovenskou volebnou komisiou pre doplňovacie voľby predložené na preskúmanie doklady týkajúce sa týchto doplňovacích volieb, a to:

-  písomné prehlásenie kandidáta, že kandidatúru prijíma;

-  zápisnica Obvodnej volebnej komisie z 9. júla 1966 o registrácii kandidáta za poslanca Slovenskej národnej rady;

-  zápisnica Obvodnej volebnej komisie z 10. júla 1966 o spočítaní hlasov a

-  zápisnica Slovenskej volebnej komisie pre doplňovacie voľby z 11. júla 1966.

Po preskúmaní uvedených dokladov Mandátová komisia Slovenskej národnej rady zistila, že doplňovacie voľby vo volebnom obvode číslo 30 - Bánovce nad Bebravou boli vykonané v plnom súlade s ustanoveniami zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Z celkového počtu 28 470 voličov zapísaných do volebných zoznamov sa na voľbách zúčastnilo 28 429. Pre kandidáta odovzdalo svoje hlasy 28 414 voličov, t. j. 99, 9 % hlasujúcich voličov. Táto veľká účasť voličov a skoro 100 %-né odovzdanie hlasov za kandidáta je dôkazom dôvery, ktorú ľud prejavuje voči socialistickému zriadeniu, politike Komunistickej strany Československa a zvolenému kandidátovi.

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady preto odporúča Slovenskej národnej rade, aby prijala toto uznesenie:

Slovenská národná rada na základe zprávy Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady zisťuje, že doplňovacie voľby poslanca Ing. Štefana Sádovského boli vykonané v súlade so zákonnými predpismi. Preto podľa čl. 79 ústavy a podľa § 50 zákona SNR č. 35/1964 Zb. overuje platnosť voľby Ing. Štefana Sádovského za poslanca Slovenskej národnej rady.

Predseda Chudík:

Hlási sa niekto o slovo, alebo sú dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve ?

(Neboli. )

Keďže žiadnych pripomienok ani dotazov nie je, budeme hlasovať o návrhu Mandátovej komisie, aby Slovenská národná rada overila platnosť voľby poslanca Slovenskej národnej rady Ing. Štefana Sádovského.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania ?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada voľbu poslanca Ing, Štefana Sádovského overila.

Poslanec Štefan S á d o v s k ý je na dnešnej schôdzke prítomný. Podľa čl. 80 ústavy zloží poslanecký sľub, a to tak, že sa sľub prečíta a súdruh Štefan Sádovský vykoná sľub podaním ruky a slovom "Sľubujem!".

Žiadam poslanca Štefana Sádovského, aby pristúpil ku mne na vykonanie sľubu a podpredsedu SNR súdruha Jozefa Kríža, aby prečítal sľub stanovený článkom 80 ústavy.

Podpredseda Kríž (číta sľub):

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať pre to, aby sa zákony uvádzali do života.

(Poslanec Štefan Sádovský pristupuje k predsedovi SNR a podaním ruky a slovom "Sľubujem!" skladá sľub. )

Predseda Chudík: Prikročíme k druhému bodu programu, ktorým je návrh na niektoré zmeny v zložení komisií Slovenskej národnej rady.

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady bol vám doručený ako tlač 38.

Má niekto, súdružky a súdruhovia poslanci, dotazy, prípadne pripomienky alebo pozmeňovacie návrhy k predloženému návrhu ?

(Neboli. )

Pripomienky nie sú.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania ?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh schválila.

Ďalším bodom programu je zpráva o opatreniach Národného zhromaždenia, vlády a Predsedníctva Slovenskej národnej rady na zdokonalenie legislatívy.

Podkladový materiál k tomuto bodu bol súdruhom poslancom rozposlaný.

Ústny výklad k materiálu prednesie predseda Právnej komisie SNR povereník SNR pre spravodlivosť Dr. Peter Colotka.

Dávam mu slovo.

Povereník prof. Dr. Colotka:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Na programe nášho rokovania je informácia o opatreniach Národného zhromaždenia, vlády a Predsedníctva Slovenskej národnej rady na zdokonalenie legislatívy.

Prerokúvanú problematiku považujeme za tému zásadného významu a súčasne i za vysoko aktuálnu. Zákonodarstvo je jedným z dôležitých prostriedkov riadenia našej spoločnosti, socialistickej výchovy ľudí a ochrany záujmov človeka i spoločnosti. Je neoddeliteľné od politiky strany, ktorá touto cestou vo významnej miere uskutočňuje svoju vedúcu úlohu v spoločnosti a v štáte. V tomto zmysle bolia i na nedávnom rokovaní XIII. sjazdu Komunistickej strany Československa v zpráve Ústredného výboru prednesenej súdruhom Novotným vyslovená požiadavka ďalej zdokonaľovať náš právny poriadok tak, "aby čo najpresnejšie vyjadroval a podchycoval zmeny, ku ktorým dochádza zavádzaním zdokonalenej sústavy riadenia národného hospodárstva, prehlbovaním socialistickej demokracie, organizácie štátu, aby zaväzoval k účinnému rozhodovaniu jednotlivé orgány i pracovníkov v súlade s ich právomocou a zodpovednosťou".

Z komplexu opatrení, o ktorých dnes rokujeme, chcem sa osobitne zaoberať koncepciou a spôsobom zabezpečovania ďalšej legislatívnej činnosti Slovenskej národnej rady, schválenej uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 13. júna 1966, ktorá má osobitný význam pre praktické uplatňovanie vlastnej normotvornej pôsobnosti Slovenskej národnej rady i pri prehlbovaní jej účasti na tvorbe celoštátnych predpisov.

Súdružky a súdruhovia!

Pri správnom chápaní ústavného postavenia Slovenskej národnej rady a jej miesta v zákonodarnom procese nemožno opomenúť úsilie o domýšľanie spôsobu a obsahu súžitia dvoch rovnoprávnych národov Čechov a Slovákov v jednotnej Československej socialistickej republike.

Pre postavenie a praktickú činnosť Slovenskej národnej rady malo veľký význam uznesenie XII. sjazdu, zdôrazňujúce potrebu rozvíjať v politickej oblasti pri ďalšom prehlbovaní centrálneho

riadenia činnosť ústredných slovenských národných orgánov, predovšetkým Slovenskej národnej rady. Takýto záver vyplynul zo situácie, charakterizovanej vážnym poklesom aktivity Slovenskej národnej rady a jej orgánov i celkovým oslabením ich vplyvu na rozvoj života Slovenska. Príčiny tohto stavu sa zjednodušene zvyklo hľadať iba v novom štátoprávnom uspôsobení Slovenskej národnej rady, uskutočnenom ústavou z roku 1960. Nazdávam sa však, že základné príčiny pasivity Slovenskej národnej rady spočívali hlavne v zúženom, a dá sa povedať i deformujúcom pohľade na samotnú ústavnú úpravu a tiež v nedostatku jasnej predstavy - tak na strane Slovenskej národnej rady, ako aj na strane celoštátnych orgánov - aké miesto a funkcie jej prislúchajú v jednotnej sústave našich najvyšších štátnych orgánov.

Vykonaním postulátu sjazdu o Slovenskej národnej rade bolo prijatie uznesenia Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska z mája 1964. Tento dokument prekonal v praxi i v teórii dovtedy zažitý pohľad, že Slovenská národná rada je orgánom povolaným riešiť iba tzv. slovenské národné a regionálne osobitosti. Uznesenie vyzdvihlo súčasne aj druhú stránku, či funkciu Slovenskej národnej rady pri zabezpečovaní a tvorbe celoštátnej politiky. Z titulu jej postavenia ako slovenského národného orgánu ju teda kvalifikuje ako organickú súčasť celoštátneho riadenia. Vyzdvihuje súčasne význam normotvornej činnosti Slovenskej národnej rady i jej účasti ma celoštátnom zákonodarstve ako jednej z metód, ktorou v podmienkach nášho štátoprávneho usporiadania Slovenská národná rada vo funkcii slovenského národného orgánu môže ovplyvňovať tvorbu právneho poriadku.

Povaha legislatívnej účasti Slovenskej národnej rady sa v minulosti, ale v pretrvávajúcich názoroch i dnes, niekedy ešte nesprávne posudzuje iba z pohľadu na originálnu normotvornú pôsobnosť Slovenskej národnej rady. Zabúda sa pritom, že počet Slovenskou národnou radou vydaných vlastných zákonov - i keď sa tým význam vlastného zákonodarstva nijako neznižuje nemôže byť v našich podmienkach absolútnym ukazovateľom jej účasti na zákonodarstve.

Na vyjasnenie postavenia a úloh Slovenskej národnej rady v zákonodarstve i na prekonanie spomenutých pohľadov predložená koncepcia vytvára ucelený teoretický pohľad. Je daný aj tým, že považuje všetky právne predpisy republiky, vrátane právnych predpisov vydaných slovenskými národnými orgánmi, za jednotný celok ako právny poriadok Československej socialistickej republiky. Preto i účasť Slovenskej národnej rady pri jeho tvorbe - ak má byť skutočne efektívna - sa zameriava v prvom rade na účasť na tvorbe celoštátnych právnych predpisov. V tomto zmysle predkladaná koncepcia ako prvoradú a ťažiskovú úlohu Slovenskej národnej rady pri tvorbe jednotného právneho poriadku republiky vidí v plnosti účasti Slovenskej národnej rady na ovplyvňovaní celoštátneho zákonodarstva. Jej plnenie umožňujú dve cesty.

Jednou z nich je využitie spolupráce na príprave celoštátnych noriem príslušnými ústrednými orgánmi. Slovenská národná rada, využívajúc svojho postavenia slovenského ústredného orgánu, môže zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky národných výborov, ostatných štátnych, spoločenských a hospodárskych orgánov a organizácií, i výsledky vedeckého výskumu na Slovensku. Táto forma účasti na celoštátnej normotvorbe vytvára základné podmienky a predpoklady, aby sa dostatočne zhodnocovali národné a regionálne potreby Slovenska v jednote s celospoločenskými záujmami, a súčasne využívali zdroje praxe i vedeckých inštitúcií na Slovensku.

Osobitne kvalifikovanú formu účasti na celoštátnej normotvorbe dáva ústava Slovenskej národnej rade tým, že jej zakotvuje právo predkladať iniciatívne návrhy zákonov Národnému zhromaždeniu. Realizácia tohto práva umožňuje Slovenskej národnej rade priamo predkladať na legislatívne riešenia celoštátnou normou problémy, ktorých úprava sa považuje za potrebnú tak z hľadiska celoštátneho, ako aj z hľadiska Slovenska. Takým bol napríklad - najmä vzhľadom na zaostalosť bytového fondu na Slovensku - iniciatívny návrh Slovenskej národnej rady na vydanie zákona o osobonom vlastníctve bytov, ktorým Slovenská národná rada svoje právo voči Národnému zhromaždeniu použila po prvýkrát a tým vyznačila jednu zo základných ciest svojej legislatívnej aktivity.

Pri tvorbe jednotného právneho poriadku republiky má vlastné zákonodarstvo Slovenskej národnej rady doplňujúcu funkciu. Vzhľadom na jeho význam pre úpravu otázok národnej a regionálnej povahy na Slovensku venujeme jeho rozvíjaniu - najmä po roku 1964 - sústavnú pozornosť. Jeho uplatňovanie v praxi nás však stavia pred mnohé problémy, najmä pokiaľ takéto otázky možno alebo treba upraviť vlastnou normou Slovenskej národnej rady. Nejasnosti vznikajú predovšetkým z toho, že ani ústava nevymedzuje okruh vecí národnej alebo regionálnej povahy, ani oblastí, v ktorých sa takéto otázky môžu vyskytovať. Ústava zrejme počítala s tvorivým rozpracovaním týchto otázok v praxi, a to i v nadväznosti na doterajší vývoj, i so zreteľom na potreby ďalšieho rozvoja našej spoločnosti. Takto ich tiež príkladmo naznačilo uznesenie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska zo 7. mája 1964. V dokumente uvedené oblasti, v ktorých sa vyskytujú otázky národnej alebo regionálnej povahy, neslúžia však len pre vymedzenie vlastnej normotvornej pôsobnosti Slovenskej národnej rady. Ich zmyslom je tiež vymedziť úseky, na ktorých sa má prejaviť riadiaca činnosť Slovenskej národnej rady a jej orgánov. Pre legislatívnu pôsobnosť Slovenskej národnej rady na úseku jej vlastnej normotvornej činnosti majú preto len orientačný význam. Jej uplatnenie bude závislé od toho, či z hľadiska konkrétnych potrieb niektorá otázka má byť upravená normou Slovenskej národnej riady. Ako podklad pre úvahy o potrebnosti osobitnej zákonnej úpravy normou Slovenskej národnej rady koncepcia vytyčuje základné zásady ako záväzné vodidlo pre legislatívnu prax.

Nejasnosti okolo okruhu vecí národnej alebo regionálnej povahy sú tiež prehlbované skutočnosťou, že v praxi iba zriedka možno hodnotiť niektorú otázku ako výlučne národnú alebo regionálnu. Veľmi často národné alebo regionálne hľadiská splývajú a nadväzujú na celoštátnu problematiku. Aj táto skutočnosť prikazuje iniciatívne i s príslušnou rozvahou navrhovať a využívať vždy najvhodnejšie riešenie čo do obsahu i formy. Podľa existujúcej legislatívnej praxe predložená koncepcia rozpracúva i patričné formy, zabezpečujúce nadväznosť zákonov Slovenskej národnej rady na zákony Národného zhromaždenia.

Rozsah úloh, ktoré pred nás, najmä v súvislosti s realizáciou zásad zdokonalenej sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva i s ďalším rozvíjaním socialistickej štátnosti vystupujú, si vyžaduje, aby sa do legislatívnej činnosti v plnej miere zaangažovali všetky orgány a komisie Slovenskej národnej rady, Problémy ďalšieho zvyšovania účasti Slovenskej národnej rady na zákonodarnom procese nie sú iba otázkou jej Právnej komisie. Právna komisia Slovenskej národnej rady, ako jej odborný orgán v legislatíve, spoluzodpovedá za právnu formu predpisu a jeho zosúladenie s právnym poriadkom. I keď nepodceňujeme túto stránku zákonodarného procesu, treba vidieť, že dobrý predpis musí verne odrážať upravované javy. Vecná analýza a dokonalá obsahová znalosť problematiky je však predovšetkým úlohou tých orgánov, ktoré riadia príslušné úseky a vo svojej riadiacej praxi budú pripravovanú normu využívať. Legislatívne úlohy sa musia preto považovať vo všetkých orgánoch Slovenskej národnej rady

za jednu z kľúčových úloh, od plnenia ktorých bude v nemalej miere závislý ďalší rozvoj spoločenských vzťahov v našej vlasti i naše socialistické napredovanie vôbec. Predložená koncepcia v tomto smere prináša rad závažných opatrení, ktorých cieľom je vytvoriť v aparáte všetkých orgánov Slovenskej národnej rady potrebné podmienky na zvýšenie účinnosti legislatívnych prác.

Pre rozvíjanie našej socialistickej štátnosti zdôraznilo rokovanie XIII. sjazdu význam úzkej pracovnej súčinnosti všetkých našich zastupiteľských orgánov. V oblasti zákonodarstva to bude vyžadovať podstatné prehĺbenie spolupráce orgánov Slovenskej národnej rady predovšetkým s národnými výbormi a ich orgánmi. Najmä národné výbory, ako miestne orgány štátnej moci a správy, pri riešení svojich každodenných úloh overujú životnosť a účinnosť právnych predpisov a stretávajú sa s problémami, ktoré vznikajú z ich nedokonalosti alebo neúplnosti.

Slovenská národná rada sa podieľa na riadení a usmerňovaní činnosti národných výborov, nesie a chce niesť zodpovednosť za ich činnosť na Slovensku. Z toho dôvodu aj v legislatívnej oblasti budeme vytvárať všetky predpoklady pre to, aby každý správny podnet, či návrh zo strany národných výborov bol starostlivo zvážený a dostal podporu jeho ďalším rozvinutím, či už opatreniami samotnej slovenskej národnej rady alebo celoštátnych orgánov.

Rozhozdujúce miesto komisií Slovenskej národnej rady pri ďalšom rozvíjaní legislatívnej činnosti tiež výrazne podčiarkuje úlohu poslancov. Prijaté opatrenia vytvárajú predpoklady, aby mohli pri svojej práci vo volebných obvodoch sústavne pomáhať pri objasňovaní zmyslu a cieľa našich zákonov a viesť orgány i občanov k dodržiavaniu socialistickej zákonnosti a poznatky získané z tejto práce iniciatívne uplatňovať spätne v komisiách i na pléne Slovenskej národnej rady.

Pre využitie skúseností a poznatkov praxe i právnej vedy v legislatívnej práci, zriadili sme na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady Legislatívny poradný sbor povereníka SNR pre spravodlivosť. Tvoria ho pracovníci aparátu Slovenskej národnej rady i ďalších orgánov a organizácií na Slovensku a vedeckí pracovníci z oblasti právnej vedy na vysokých školách, najmä Právnickej fakulty Univerzity Komenského a Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Z doterajších skúseností možno jednoznačne potvrdiť pozitívny prínos tohto sboru pre výsledky prác Slovenskej národnej rady v oblasti legislatívy tak vlastnej, ako aj celoštátnej.

V legislatívnom poradnom sbore i v prehlbovaní spolupráce s vedeckými pracoviskami, s Právnou komisiou Slovenskej národnej rady a prostredníctvom nej s Ústavnoprávnym výborom Národného zhromaždenia sa vytvárajú veľké možnosti účinného využitia i výsledkov vedeckého výskumu a bádania slovenských vedeckých inštitúcií. Tieto skutočnosti sa aj zo strany Slovenskej akadémie vied a právnickej fakulty postupne stále viac oceňujú, ako o tom svedčí posledné zasadnutie Vedeckého kolégia Slovenskej akadémie vied pre ekonómiu, štát a právo, ktoré prerokovalo koncepciu legislatívnej činnosti v štádiu jej prípravy, privítala ju a vyslovilo jej svoju plnú podporu.

Súdružky a súdruhovia!

Koncepciu a spôsob zabezpečovania ďalšej legislatívnej činnosti Slovenskej národnej rady pripravovala Právna komisia Slovenskej národnej rady v nadväznosti na práce ústredných orgánov, zameraných na zdokonalenie legislatívy a v spolupráci, s pracovníkmi aparátu Národného zhromaždenia i Predsedníctva vlády. Jej obsah a forma sú výsledkom sústavného prerokúvania všetkých problémov legislatívy Slovenskej národnej rady i jej organizácie s ostatnými orgánmi Slovenskej národnej rady i legislatívneho poradného sboru; koncepciu prerokovala a pozitívne ocenila tiež Vládna komisia pre legislatívu.

Záverom chcem ešte raz zdôrazniť skutočnosť, že účelom predkladaného materiálu je vyjadriť miesto a úlohy Slovenskej národnej rady v zákonodarnom procese z hľadiska vlastnej i celoštátnej normotvorby. Vychádzame pritom zo základnej tézy straníckeho dokumentu, ktorý podčiarkuje postavenie Slovenskej národnej rady ako národného orgánu štátnej moci a správy a súčasne organického článku celoštátneho riadenia v jednotnom štáte. Preto vypracovaná koncepcia by mala byť krokom v tvorivom rozvíjaní ďalších ciest a možností, prepracúvaním a domýšľaním tohto jej postavenia v sústave najvyšších orgánov Československej socialistickej republiky v jednej z ich kľúčových oblastí - v zákonodarnom procese. Predpokladáme, že koncepcia pomôže prekonávať v normotvornej činnosti Slovenskej národnej rady živelnosť a náhodilosť a dosiahnuť, aby sa táto činnosť rozvíjala na pevnej obsahovej základni s jasne vymedzeným zacielením.

V tomto zmysle a s týmto zameraním vás, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, prosím, aby ste predložený materiál Právnej komisie Slovenskej národnej rady a Predsedníctva Slovenskej národnej rady vzali na vedomie a vyslovili s ním svoj súhlas.

Predseda Chudík:

Ďakujem súdruhovi povereníkovi Colotkovi za prejav. Súdružky a súdruhovia,

máte pripomienky k predloženému materiálu a k výkladu súdruha povereníka, alebo dotazy?

(Neboli. )

Keďže pripomienok niet, dávam hlasovať

o návrhu, ako ho predniesol súdruh povereník C o l o t k a.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania ?

(Nikto. )

Konštatujem, že Slovenská národná rada jednomyseľne schválila opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady na zdokonalenie legislatívy, koncepciu a spôsob zabezpečovania ďalšej legislatívnej činnosti Slovenskej národnej rady.

Prikročíme k štvrtému bodu programu, ktorým je návrh Komisie SNR pre zdravotníctvo a Právnej komisie SNR na prijatie zákona SNR o pôsobnosti SNR a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu.

Návrh zákona ste dostali ako tlač 37. Zpravodajcom je poslanec Jozef Haša. Dávam mu slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP