Pátek 17. února 1967

Slovenská národná rada

11. schôdzka

17. februára 1967

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona SNR o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady

Návrh Predsedníctva SNR na voľbu povereníkov, predsedov a členov komisií Slovenskej národnej rady a na niektoré zmeny v zložení komisií SNR

Zpráva o činnosti Predsedníctva a ostatných výkonných orgánov Slovenskej národnej rady po XIII. sjazde KSČ a sjazde KSS

Zpráva povereníka SNR pre pôdohospodárstvo o ďalšej intenzifikácii a rozvoji rastlinnej výroby na Slovensku

Zpráva o vybavení návrhov, podnetov a pripomienok poslancov, prednesených na schôdzke Slovenskej národnej rady 9. septembra 1966 k zpráve o ďalšom rozvoji potravinárskeho priemyslu na Slovensku a 10. septembra 1966 k zpráve o komplexnej problematike individuálnej bytovej výstavby

Dotazy poslancov Slovenskej národnej rady

Bratislava 1967

IV. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA o 11. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 17. februára 1967

Prítomní:

Predseda SNR Michal C h u d í k;

podpredsedovia Ing. František B a r b í r e k, Ing. Ján M a r k o a Jozef K r í ž;

delegácia Národného zhromaždenia - členovia Predsedníctva Jozef V a l o a Josef B o r ů v k a;

minister poľnohospodárstva Ing. Jiří B u r i a n; funkcionári a vedúci pracovníci z prerokúvaného úseku; 87 poslancov podľa listiny o prítomnosti.

(Začiatok schôdzky o 9, 00 hod. ) Predseda Chudík:

Vážená slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Otváram 11. schôdzku a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Na dnešnom rokovaní dovoľte privítať delegáciu Národného zhromaždenia - poslanca a člena Predsedníctva Národného zhromaždenia súdruha Jozefa Valu, poslanca a člena Predsedníctva Národného zhromaždenia súdruha Josefa Borůvku. (Potlesk. )

Ďalej dovoľte privítať člena vlády, ministra poľnohospodárstva Ing. Jiřího B u r i a n a. (Potlesk. )

Vítam aj ostatných prítomných hostí.

Súdružky a súdruhovia,

navrhujem, aby podľa § 15 rokovacieho a pracovného poriadku Slovenská národná rada pre 11. schôdzku zvolila si za overovateľov poslancov Šimona Ž b i r k u a Martina Hrašku.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Prikročíme k schváleniu programu 11. schôdzky.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje tento program:

1.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona SNR o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady.

2.   Návrh Predsedníctva SNR na voľbu povereníkov, predsedov a členov komisií Slovenskej národnej rady a na niektoré zmeny v zložení komisií SNR.

3.   Zpráva o činnosti Predsedníctva a ostatných výkonných orgánov Slovenskej národnej rady po XIII. sjazde KSČ a sjazde KSS.

4.   Zpráva povereníka SNR pre pôdohospodárstvo o ďalšej intenzifikácii a rozvoji rastlinnej výroby na Slovensku.

5.   Zpráva o vybavení návrhov, podnetov a pripomienok poslancov, prednesených na schôdzke Slovenskej národnej rady 9. septembra 1966 k zpráve o ďalšom rozvoji potravinárskeho priemyslu na Slovensku a 10. septembra 1966 k zpráve o komplexnej problematike individuálnej bytovej výstavby.

6. Dotazy poslancov Slovenskej národnej rady.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky k navrhnutému programu?

(Neboli. )

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Ďakujem. Program je schválený a pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je návrh Predsedníctva SNR na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánoch Slovenskej národnej rady.

Návrh zákona ste dostali.

Zpravodajcom je povereník Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť profesor Dr. Peter C o l o t k a.

Dávam mu slovo.

Zpravodajca Dr. Colotka:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!                   

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady (predkladá dnešnému plénu Slovenskej národnej rady na prerokovanie a schválenie návrh zákona Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady. Návrh zákona v znení, v akom ho schválila, resp. prerokovala Právna komisia Slovenskej národnej rady, bol vám, súdružky a súdruhovia, doručený.

Úvodom chcel by som poukázať na niektoré skutočnosti, ktoré vyvolali potretou vykonať zmeny v štruktúre výkonných orgánov

Slovenskej národnej rady, ako sa navrhujú v predkladanom návrhu zákona.

Zavádzanie zdokonalenej sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva vyžiadalo zo strany našich najvyšších straníckych i štátnych orgánov vykonať už celý rad opatrení, ktoré okrem iného sa museli odzrkadliť aj v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov i orgánov Slovenskej národnej rady. Koncom decembra roku 1965 bola zriadená Slovenská komisia pre techniku a v júni 1966 Komisia Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo. Naposledy, v decembri minulého roku, zaoberalo, sa plénum Ústredného výboru Komunistickej strany Československa rozborom obsahu, metód a štýlu práce ústredných orgánov v podmienkach, ktoré -prináša uplatňovanie zdokonalenej sústavy riadenia. Na podklade záverov rokovania pléna sa doporučilo, okrem iného, vykonať ďalšie zmeny v organizácii a pôsobnosti ústredných orgánov a v organizácii výkonných orgánov Slovenskej národnej rady.

V  zmysle tohto uznesenia vykonalo Predsedníctvo Národného zhromaždenia zákonným opatrením č. 1/1967 Zb. príslušné zmeny v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov. V nadväznosti na tieto zmeny nanovo usporiadalo odbory štátnej správy, v ktorých podľa článku 85 ods. 2 ústavy pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady. Zriadilo Slovenský štatistický úrad ako oblastný orgán Štátneho štatistického úradu, ktorý má pôsobiť súčasne ako orgán Slovenskej národnej rady. Napokon upravilo vzťahy oblastných riaditeľov Československého rozhlasu a Československej televízie a riaditeľa Československej tlačovej kancelárie pre Slovensko k povereníkovi Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie, ktorý má v tomto odbore štátnej správy pôsobiť. Zákonné opatrenie vytvorilo tak potrebné predpoklady, aby Slovenská národná rada v rámci svojej zákonodarnej právomoci vykonala zodpovedajúce zmeny v štruktúre svojich výkonných orgánov.

V  predkladanej osnove zákona Slovenskej národnej rady navrhuje sa rozdeliť doterajší jednotný úsek školstva á kultúry na -dva samostatné úseky - na úsek školstva a na úsek kultúry a informácií. Zlučuje sa úsek lesného hospodárstva, ktorý sa súčasne vyčleňuje z úseku pôdohospodárstva, a úsek vodného hospodárstva. Z doterajšieho orgánu Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady sa vyčleňuje úsek štatistiky a zveruje sa samostatnému orgánu.

Primerane k zmenám v štruktúre spomenutých úsekov treba predovšetkým upraviť skladbu komisií Slovenskej národnej rady.

Navrhuje sa preto vytvoriť tieto nové komisie: Komisiu Slovenskej národnej rady pre školstvo, Komisiu Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie a Komisiu Slovenskej národnej rady pre lesné a vodné hospodárstvo. Na úseku štatistiky navrhuje sa zriadiť Štatistická rada ako kolektívny orgán pre riešenie zásadných otázok súvisiacich s činnosťou Slovenského štatistického úradu.

Z novozriadených komisií Slovenskej (národnej rady bude mať osobitné postavenie Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie.

Citovaným zákonným opatrením č. 1/1967 Zb. bol zriadený celoštátny iniciatívny a koordinačný kolektívny orgán - Výbor pre kultúru a informácie na čele s ministrom. Jeho zriadením sa sleduje zámer vytvoriť pre štátne orgány priaznivé predpoklady, aby v súčinnosti s (príslušnými kultúrnymi a informačnými zariadeniami mohli účinne pôsobiť k upevňovaniu jednoty socialistickej spoločnosti.

So zreteľom na štruktúru orgánov Slovenskej národnej rady domnievame sa, že funkciu Výboru pre kultúru a informácie vo vzťahu ku kultúrnym a zpravodajským ustanovizniam a umeleckým sväzom na Slovensku môže v plnom rozsahu vykonávať Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie. Naopak, vytvorenie osobitného výboru by viedlo k prekrývaniu činnosti Komisie Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie, ktorá by bola aj tak nevyhnutná v našej zostave, s činnosťou takéhoto výboru. Preto sa neodporúča zriadenie osobitného výboru pre kultúru a informácie ako iniciatívneho a koordinačného orgánu Slovenskej národnej rady, ale volí sa také riešenie, aby Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie mohla, okrem úloh, ktoré jej prislúchajú ako komisii Slovenskej národnej rady, teda v jej typickom vyjadrení, plniť v plnom rozsahu aj koordinačné úlohy, ktoré by prislúchali, ak by sa bola tá alternatíva hodila, Výboru pre kultúru a informácie. Tomu primerane návrh zákona upravuje aj zloženie komisie tak, aby ako reprezentačný sbor, skladajúci sa - okrem poslancov Slovenskej národnej rady - z predstaviteľov kultúrnych a zpravodajských inštitúcií, umeleckých sväzov a z pracovníkov oblasti kultúry a informácií, bola spôsobilá ujednocovať kultúrnu politiku a prax na Slovensku, a to nielen vo vnútri štátu, ale aj vo vzťahu k zahraničiu.

V spojitosti so zriadením nových komisií, ako aj so zriadením Slovenského štatistického úradu, treba zrušiť doterajšiu Komisiu Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru a Komisiu Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo. Názov Komisie Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo a Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady sa primerane ich novoupravenej pôsobnosti zmení na Komisiu SNR pre poľnohospodárstvo v prvom prípade a v druhom na Komisiu ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady.

Vychádzajúc z nového usporiadania odborov štátnej správy, v ktorých majú pôsobiť povereníci Slovenskej národnej rady, budú podľa navrhovaného zákona, teda popri ostatných povereníkoch pôsobiť títo povereníci: povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo, povereník Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie a povereník Slovenskej národnej rady pre lesné a vodné hospodárstvo. Súčasne sa navrhovaným zákonom začleňuje Slovenský štatistický úrad, zriadený ako oblastný orgán Štátneho štatistického úradu, do štruktúry výkonných orgánov Slovenskej národnej rady. So zreteľom na to, že sa z doterajšieho odboru pôdohospodárstva vyčleňuje úsek lesného hospodárstva, mení sa označenie povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo na povereníka Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo.

Predkladaným zákonom Slovenskej národnej rady upravujú sa, pochopiteľne, iba základné organizačné otázky v štruktúre výkonných orgánov Slovenskej národnej rady. Navrhovaným zákonom zriadené orgány budú naďalej pôsobiť v rozsahu právomoci, vymedzenej pre tie orgány, z ktorých vznikli. V tomto zmysle návrh zákona upravuje iba základné kritériá pre delimitáciu ich pôsobnosti podľa existujúcich predpisov, túto pôsobnosť vymedzujúcich. Takáto úprava, potrebná pre začiatočné obdobie ich činnosti, bude v súlade s požiadavkami na prehĺbenie ich riadiacej činnosti novoupravená, resp. doplnená osobitnými predpismi Národného zhromaždenia, vlády a Slovenskej národnej rady.

Súdružky a súdruhovia!

Toľko v stručnosti som považoval za potrebné uviesť k návrhu zákona Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady. Návrh zákona bol prerokovaný s povereníctvami a aparátom komisií Slovenskej národnej rady a bol dohodnutý s Predsedníctvom vlády a s príslušnými ústrednými orgánmi.

Z poverenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady odporúčam doplniť v § 4 za slovami "predstaviteľov umeleckých sväzov" tiež slová "a spoločenských organizácií", aby aj v tomto ohľade naše spoločenské organizácie sa mohli uplatniť v tak významnej sfére nášho štátneho života.

Predkladaný zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady svojou formou a obsahom splňuje všetky predpoklady, aby sa na novousporiadaných úsekoch prehĺbila riadiaca činnosť Slovenskej národnej rady a jej nových orgánov v záujme ďalšieho hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska, a tým aj zvýšenia jeho podielu na ekonomickom, štátnom a všestrannom kultúrnom rozvoji našej socialistickej republiky.

Z uvedených dôvodov odporúčam, aby Slovenská národná rada schválila návrh zákona Slovenskej národnej rody o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady v predkladanom znení, s doplnkom v § 4, tak ako som ho z poverenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady tu uviedol.

Predseda Chudík:

Ďakujem súdruhovi povereníkovi Dr. C o l o t k o v i za prednesenú zprávu.

Hlási sa, súdružky a súdruhovia, niekto o slovo k prednesenej zpráve ?

(Hlási sa poslanec Hollý. ) O slovo sa hlási poslanec súdruh H o l l ý. Poslanec Hollý:

Mal by som dotaz.

Pokiaľ sa týka §-u 16 v odseku e), kde sa hovorí "v odbore ľudovej kontroly - aparát Komisie ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady". Prosím, ak by bolo možné, vysvetliť prečo takéto označenie ?

Predseda Chudík:

Prosím ešte ďalšie dotazy. (Neboli. )

Prosím zpravodajcu o vysvetlenie.

Zpravodajca Dr. Colotka:

Pokiaľ ide o výkonný aparát, treba vedieť, že je jednotný pre celú Slovenskú národnú radu, a pokiaľ dochádza i k jeho členeniu na jednotlivé úseky, v jednotlivých prípadoch sa hovorí komisie. V prípadoch komisií, ktoré pôsobia ako oblastné orgány, bola zaužívaná aj legislatívne potvrdená tá prax, že ich nazývame aparátom.

Predseda Chudík:

Ja by som súdruha Dr. Colotku ešte doplnil takto:

Niekde sú povereníctva, inde je aparát, napr. u Slovenskej plánovacej komisie, u Slovenskej komisie pre techniku, u Komisie ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady a donedávna i štatistiky.

Tak isto ako u ústredných orgánov nebolo Ministerstvo kontroly, ale bola Komisia ľudovej kontroly a štatistiky a ako jej výkonný aparát bol aparát tejto komisie.

Prosím, súdruh poslanec H o l l ý, stačí toto vysvetlenie ?

Poslanec Hollý:

Áno. Predseda Chudík:

Sú ešte ďalšie otázky ?

(Neboli. )

O slovo sa už nik nehlási, rozprava odpadá a budeme hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom zákona SNR o zmenách v organizácii a náplni niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady, ako ho odporučil zpravodajca, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh zákona jednomyseľne schválila.

Súdružky a súdruhovia,

v zmysle prijatého zákona Slovenskej národnej rady je potrebné zvoliť komisiu Slovenskej národnej rady pre školstvo, Komisiu SNR pre kultúru a informácie, Komisiu SNR pre lesné a vodné hospodárstvo, ako aj povereníkov a predsedov uvedených komisií.

Ďalej je potrebné vykonať zmeny v zložení niektorých komisií Slovenskej národnej rady.

Príslušný návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady vám bol rozdaný ako tlač 44.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky k predloženému návrhu?

(Neboli. )

Pripomienok niet, prikročíme k hlasovaniu, aby

poslanec František H a g a r a bol uvoľnený z funkcie povereníka SNR pre financie a predsedu Finančnej a rozpočtovej komisie SNR a zvolený za povereníka a predsedu Komisie SNR pre lesné a vodné hospodárstvo,

poslanec Jozef G a j d o š í k bol uvoľnený z funkcie povereníka a predsedu Komisie SNR pre potravinársky priemysel a zvolený za povereníka SNR pre financie a predsedu Finančnej a rozpočtovej komisie SNR,

poslanec Dr. Matej L ú č a n bol zvolený za povereníka a predsedu Komisie SNR pre školstvo,

poslanec Štefan F á b r y, aby bol uvoľnený z funkcie člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady a za člena Predsedníctva SNR aby bol zvolený poslanec Anton T a ž k ý.

K tejto poslednej uvedenej zmene dovolíte uviesť toto vysvetlenie:

Pripravuje sa vytvorenie Komisie Slovenskej národnej rady pre národné výbory na báze Komisie SNR pre miestne hospodárstvo. Z toho dôvodu bude potrebné, aby členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady bol zvolený poslanec Anton Ťažký ako skúsený funkcionár národných výborov, ktorý bude poverený prípravnými prácami so zriadením Komisie SNR pre národné výbory.

Toto riešenie sa uskutočňuje z toho dôvodu, že počet členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady je ústavou stanovený na 16 členov.

Má niekto, súdružky a súdruhovia, pripomienky k uvedeným návrhom ?

(Neboli. )

Pripomienok niet, budeme hlasovať.

Kto súhlasí s týmito návrhmi, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady jednomyseľne schválila.

Kto súhlasí ďalej s predloženým návrhom na voľbu členov Komisie pre školstvo, Komisie SNR pre kultúru a informácie, Komisie SNR pre lesné a vodné hospodárstvo, ako aj s návrhom na zmeny v zložení niektorých komisií SNR, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. ) Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania ?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh Predsedníctva SNR jednomyseľne schválila.

Ďalším bodom programu je zpráva o činnosti Predsedníctva a ostatných výkonných orgánov Slovenskej národnej rady po XIII. sjazde KSČ a sjazde KSS.

Zpráva bola súdruhom poslancom rozposlaná.

Máte, súdružky a súdruhovia, pripomienky, dotazy, alebo hlási sa niekto o slovo k predloženej zpráve ?

Pripomienok niet, preto prikročíme k štvrtému bodu programu, ktorým je zpráva povereníka SNR pre pôdohospodárstvo o ďalšej intenzifikácii a rozvoji rastlinnej výroby na Slovensku.

Zpráva bola súdruhom poslancom, ako aj všetkým pozvaným hosťom rozoslaná.

Súdruh povereník SNR pre poľnohospodárstvo prof. Dr. Koloman B o ď a sa prihlásil o úvodné slovo.

Dávam mu slovo.

Povereník MVDr. Boďa:

Vážená Slovenská národná rada! Súdružky a súdruhovia!

Dovoľte mi, aby som skôr než pristúpim k uvedeniu vlastnej zprávy o ďalšej intenzifikácii rastlinnej výroby na Slovensku vrátil sa stručne do blízkej minulosti a informoval poslancov SNR i ďalších účastníkov nášho zasadnutia o plnení uznesenia posledného pléna SNR, na ktorom sme sa zaoberali problémami poľnohospodárstva.

Bolo to začiatkom roku 1964, kedy sme rokovali o problémoch rozvoja živočíšnej výroby na Slovensku. Na tomto zasadnutí sme konštatovali, že situácia v živočíšnej výrobe, ale najmä v chove hovädzieho dobytka, je vo väčšine poľnohospodárskych podnikov neuspokojivá, čo sa odzrkadľovalo nielen v stavoch a v úžitkovosti zvierat, ale aj v celkovej nízkej úrovni plnenia spoločenských úloh v poľnohospodárstve na Slovensku.

Rozborom situácie sme dospeli k záverom, že príčiny tohto stavu boli predovšetkým v nedodržaní správnych proporcií medzi rastlinnou a živočíšnou výrobou a v dôsledku toho v nedostatočnom zabezpečení krmív pre živočíšnu výrobu. Tým dochádzalo v zimnom období k všeobecnému poklesu úžitkovosti, zhoršovaniu kondičného stavu, ako aj k predčasnému vyraďovaniu zvierat na jatočné účely.

Rozvoj chovu hovädzieho dobytka nepriaznivo ovplyvňovala aj nesprávna chovateľská prax v chove ošípaných. Značná časť poľnohospodárskych závodov na Slovensku zabezpečovala úlohy vo výrobe bravčového mäsa neúmerne vysokými stavmi ošípaných. V dôsledku toho pri schodkových bilanciách kŕmnych zrnín boli váhové prírastky ošípaných vo výkrme nízke. Vo väčšine poľnohospodárskych závodov ošípané spotrebovali aj Časť krmiva pre hovädzí dobytok, čo postihovalo najmä chov jalovíc.

V  záujme riešenia tejto situácie plénum SNR vtedy prijalo rad konkrétnych opatrení, ktoré sa týkali nielen kvalitatívnej, ale aj kvantitatívnej zmeny v štruktúre živočíšnej a čiastočne i rastlinnej výroby.

Osobitný dôraz bol kladený na výrobu krmovín. Poľnohospodárske závody boli orientované na zvýšený osev kŕmnych plodín, najmä na zvýšenú starostlivosť o pestovanie viacročných krmovín na lúkach i na ornej pôde, predovšetkým lucerny, aby sa dosiahli čo najvyššie hektárové výnosy, čo najviac stráviteľných bielkovín z každého hektára obsiatej pôdy a vyrovnaná výživa zvierat po celý rok.

Okrem krmovinovej základne boli riešené aj jednotlivé problémy ďalšieho rozvoja chovu hospodárskych zvierat, najmä problémy reprodukcie a zvýšenia úžitkovosti hovädzieho dobytka.

Po trojročnom časovom odstupe môžeme konštatovať, že tieto opatrenia Slovenskej národnej rady sa úspešne uplatňovali v poľnohospodárskej praxi a prejavili sa aj vo zvýšení úrovne chovu všetkých druhov hospodárskych zvierat i v plnení úloh nákupu živočíšnych výrobkov.

V  chove hovädzieho dobytka prekonali sme niekoľkoročnú stagnáciu v stavoch i úžitkovosti kráv. Z chovu sa postupne a cieľavedome vyraďujú málo produktívne a choré dojnice a základné stádo sa postupne skvalitňuje. Zvýšená starostlivosť o odchov jalovíc sa kladne prejavila vo zvýšenom ich telení. Ešte v roku 1964 sa otelilo na Slovensku zhruba o 15 000 jalovíc menej ako sa vyradilo kráv na jatočné účely, takže sa nedosiahla ani jednoduchá reprodukcia ich stavov. Za posledné 2 roky d pri úspešnom plnení harmonogramu ozdravovania chovov hovädzieho dobytka od brucelózy a tuberkulózy vzrástli stavy kráv takmer o 20 000. Súčasne s rastom stavov zvýšila sa aj dojivosť. V roku 1963 bola na Slovensku priemerná ročná dojivosť na kravu 1550 litrov, v roku 1695 už 1752 litrov a v minulom roku 1891 litrov. Teda za 2 roky sa zvýšila o 340 litrov na kravu. V okresoch Dunajská Streda (2880) a Bratislava (2605 litrov) sa v dojivosti už prekračujú úlohy stanovené XII. sjazdom strany do r. 1970. Zlepšila sa situácia aj v starostlivosti o odchov teliat i v prírastkoch vo výkrme hovädzieho dobytka. V roku 1966 sa dosiahla priemerná váha jatočného hovädzieho dobytka 407 kg, čo je o 45 kg viac ako v roku 1963.

Zlepšenie situácie v chove hovädzieho dobytka sa odzrkadlilo aj v nákupe mäsa a mlieka. Plánované úlohy v nákupe jatočného hovädzieho dobytka vlani boli splnené na 107, 4 %. Navyše plánu dodali poľnohospodári na Slovensku 9152 ton. Plán nákupu mlieka bol splnený na 108, 1 %. Oproti plánu sa nakúpilo viac o 49 mil. litrov a v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o 76 mil. litrov.

Zlepšenie úrovne chovu hovädzieho dobytka je popri niektorých významných opatreniach v hmotnej zainteresovanosti chovateľov výsledkom zlepšenia situácie vo výrobe krmovín pre dobytok, ako aj lepšej chovateľskej starostlivosti o jednotlivé kategórie zvierat. V uplynulom roku vyprodukovali sme dostatok objemových krmív, takže celková potreba krmív pre hovädzí dobytok je krytá na 100 %. Viacročných krmovín sa v roku 1966 urodilo napríklad viac o 58, 5 % ako bol priemer rokov 1961-1965.

Naďalej však ostáva problém zabezpečenia potreby jadrových krmív, u ktorých sú bilancie kryté iba na 65, 5 %, čo nepriaznivo vplýva na výrobu bravčového mäsa i vajec. V chove ošípaných dosiahli sme požadovanej zmeny v stavoch, v produkcii odstavčiat i vo výrobe jatočných ošípaných. Skvalitnením základného stáda prasníc zvýšil sa odchov prasiec z 10 kusov v roku 1963 na 12, 7 kusa na prasnicu. Prírastky ošípaných vo výkrme sa dosahujú v priemere 0, 44 kg na kus a deň, kým v období extenzívneho výkrmu boli iba 0, 26 kg. Taktiež znáška vajec sa pohybuje v uplynulom roku okolo 150 ks na nosnicu, kým v roku 1963 činila iba 104 vajec. Aj napriek týmto lepším výsledkom zabezpečovanie plánovanej výroby jatočných ošípaných a konzumných vajec si s ohľadom na pokles stavov vyžiada v roku 1967 osobitnú starostlivosť.

Ďalšie úspechy a rast vo výrobe živočíšnych produktov, ktorá nadobúda stále viac charakter priemyselnej výroby, sú naďalej do značnej miery závislé od intenzity rastlinnej výroby, ktorá okrem toho plní však dôležitú a nenahraditeľnú úlohu v produkcii chlebového obilia, luštenín, zemiakov, zeleniny a ovocia pre výživu obyvateľstva. Vysokointenzívne poľnohospodárstvo je charakteristické vzájomnou podmienenosťou rastlinnej i živočíšnej produkcie, ktorých harmonický súlad v daných prírodných podmienkach určuje stupeň intenzity celej poľnohospodárskej výroby. On zahrňuje konečne aj celú biologickú podstatu poľnohospodárstva.

Keď sme pred 3 rokmi nastoľovali problém živočíšnej výroby a hlavne chovu hovädzieho dobytka, videli sme v tom v danej situácii začiatok pre nástup k intenzifikácii výroby predovšetkým na základe postupného riešenia, dočasne trebárs i extenzívneho, krmovinovej základne a produkcie bielkovín na pôde ako predpokladu pre rast výroby mlieka i hovädzieho mäsa a tým i kľúč k zvyšovaniu intenzity rastlinnej výroby všeobecne a obilovín zvlášť.

Po vytvorení takýchto predpokladov je len samozrejmé a logické, že musí prichádzať veľmi akútne na porad dňa otázka cieľavedomého a programového zvyšovania intenzity rastlinnej výroby ako základu poľnohospodárstva. Jej podstata spočíva hlavne vo využití a zvyšovaní biologického potencionálu.

Rast i reprodukcia mnohobunečných živých a hlavne rastlinných organizmov spočíva v schopnosti využiť slnečnú energiu pre utilizáciu dostupných živín a zaisťovať tak svoj rast. Intenzita tohto základného procesu nezáleží len na vonkajších faktoroch, ale aj na vnútorných vlastnostiach živej hmoty, na jej genetickom základe. Keď počítame s nevyčerpateľnosťou slnečnej energie a jej neekonomickým využívaním rastlinami, je intenzita teda závislá na výžive a na dedične daných vlastnostiach, ktoré možno využívať a upevňovať v praktickej šľachtiteľskej práci. Využívanie týchto vnútorných vlastností dáva možnosť vytvárať a rozširovať také odrody, ktoré najviac odpovedajú daným prírodným podmienkam, sú odolné voči nemociam a efektívne využívajú i zvýšené množstvá živín. V tomto ohľade sú naše možnosti prakticky nevyčerpateľné. Preto je len samozrejmé, že okrem optimálnej výživy musíme už dnes venovať veľkú pozor-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP