Středa 26. dubna 1967

Slovenská národná rada

12. schôdzka

26. a 27. apríla 1967

Stenografická zpráva o schôdzkach Slovenskej národnej rady

Zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslanca SNR doc. Štefana B r e n č i č a

Návrh zákona SNR o pôsobnosti a náplni úloh výkonných orgánov SNR v odbore poľnohospodárstva a výživy

Voľba člena Predsedníctva SNR, povereníkov, predsedov a členov komisií SNR

Zpráva o návrhu plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku a návrhu plánu fondu vedy a techniky na rok 1967 a zpráva o návrhu finančných plánov a rozpočtov na rok 1967 za organizácie na Slovensku

Návrh rozpočtu SNR a ňou priamo riadených organizácií na rok 1967

Návrh zákona Slovenskej národnej rady o Protialkoholickom sbore na Slovensku

Dotazy poslancov Slovenskej národnej rady

Zpráva o koncepcii rozvoja stavebnej výroby a výroby stavebných látok v štvrtom päťročnom pláne na Slovensku

Zpráva o vybavení návrhov, podnetov a pripomienok poslancov, prednesených na schôdzke Slovenskej národnej rady 17. februára 1967 k zpráve o ďalšej intenzifikácii a rozvoji rastlinnej výroby na Slovensku

Bratislava 1967

IV. volebné obdobie

Stenografická zpráva o 12. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 26. a 27. apríla 1967

P r í t o m n í:

Predseda Michal C h u d í k;

podpredsedovia Ing. František B a r b í r e k, Ing. Ján M a r k o a Jozef Kríž;

delegácia Národného zhromaždenia - členovia predsedníctva František T y m e š, predseda Výboru pre plán a rozpočet, MUDr. Antónia Petrusová, predsedníčka Výboru zdravotného a Ing. Antonín B i c h l e r, predseda Výboru priemyslového pre hlavné výrobné odvetvia a dopravu;

delegácia vlády - Ing. Bohumil Sucharda, minister financií a predseda Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy, Ing. Samuel T a k á č, minister stavebníctva a Drahomír D v o ř á k, prvý námestník predsedu Štátnej plánovacej komisie;

funkcionári a vedúci pracovníci z prerokúvaných úsekov; 76 poslancov podľa listiny o prítomnosti.

(Začiatok schôdzky o 9. 00 hod. ) Predseda Chudík:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Otváram 12. schôdzku a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Na dnešnom rokovaní vítam delegáciu Národného zhromaždenia, súdruha Františka T y m e š a, člena Predsedníctva Národného zhromaždenia a predsedu Výboru pre plán a rozpočet, ako vedúceho delegácie, a súdruha Ing. Antonína B i c h l e r a, člena Predsedníctva Národného zhromaždenia a predsedu Výboru priemyslového pre hlavné výrobné odvetvia a dopravu. (Potlesk. )

Ďalej vítam delegáciu vlády, súdruha Ing. Bohumila Suchardu, ministra financií a predsedu Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy a súdruha Ing. Samuela T a k á č a, ministra stavebníctva. (Potlesk. )

Vítam aj ostatných prítomných hostí.

Súdružky a súdruhovia,

navrhujem, aby podľa § 15 rokovacieho a pracovného poriadku Slovenská národná rada pre 12. schôdzku zvolila si za overovateľov poslancov Vojtecha T ö r ö k a a Karola Tomaškoviča.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Prikročíme k schváleniu programu 12. schôdzky.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje tento program:

1.   Zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslanca SNR doc. Štefana B r e n č i č a.

2.   Návrh zákona SNR o pôsobnosti a náplni úloh výkonných orgánov SNR v odbore poľnohospodárstva a výživy.

3.   Voľba člena Predsedníctva SNR, povereníkov, predsedov a členov komisií SNR.

4.   Zpráva o návrhu plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku a návrhu plánu fondu vedy a techniky na rok 1967 a zpráva o návrhu finančných plánov a rozpočtov na rok 1967 za organizácie na Slovensku.

5.   Návrh rozpočtu SNR a ňou priamo riadených organizácií na rok 1967.

6.   Návrh zákona Slovenskej národnej rady o Protialkoholickom sbore na Slovensku.

7.   Dotazy poslancov Slovenskej národnej rady.

8.   Zpráva o koncepcii rozvoja stavebnej výroby a výroby stavebných látok v štvrtom päťročnom pláne na Slovensku.

9.   Zpráva o vybavení návrhov, podnetov a pripomienok poslancov, prednesených na schôdzke Slovenskej národnej rady 17. februára 1967 k zpráve o ďalšej intenzifikácii a rozvoji rastlinnej výroby na Slovensku.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky k navrhnutému programu?

(Neboli. )

Pripomienok niet, budeme hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Ďakujem. Program je schválený a pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslanca doc. Štefana B r e n č i č a.

Zpravodajcom je poslanec Jozef Malina. Dávam mu slovo.

Zpravodajca Malina:

Vážená Slovenská národná rada!

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady ma na dnešnej svojej schôdzke poverila, aby som vám podal zprávu o preskúmaní platnosti voľby zvoleného poslanca Slovenskej národnej rady doc. Štefana B r e n č i č a.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady svojím uznesením z 1. februára 1967 určilo, aby sa 9. apríla 1967 konali doplňovacie voľby na uprázdnené miesto poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 32 - Topoľčany po Helene Kunovskej. V týchto doplňovacích voľbách bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady súdruh doc. Štefan B r e n č i č.

Mandátovej komisii Slovenskej národnej rady boli Slovenskou volebnou komisiou pre doplňovacie voľby predložené na preskúmanie doklady týkajúce sa týchto doplňovacích volieb, a to:

-  písomné prehlásenie kandidáta, že kandidatúru prijíma;

-  zápisnica Obvodnej volebnej komisie z 8. marca 1967 o registrácii kandidáta za poslanca Slovenskej národnej rady;

-  zápisnica Obvodnej volebnej komisie z 9. apríla 1967 o spočítaní hlasov a

-  zápisnica Slovenskej volebnej komisie pre doplňovacie voľby z 10. apríla 1967.

Po preskúmaní uvedených dokladov Mandátová komisia Slovenskej národnej rady zistila, že doplňovacie voľby vo volebnom obvode číslo 32 - Topoľčany boli vykonané v plnom súlade s ustanoveniami zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Z celkového počtu 26 881 voličov zapísaných do volebných zoznamov sa na voľbách zúčastnilo 26 786. Pre kandidáta odovzdalo svoje hlasy 26 786 voličov, t. j. 100 perc. hlasovalo za kandidáta.

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady preto odporúča Slovenskej národnej rade, aby prijala toto uznesenie:

Slovenská národná rada na základe zprávy Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady zisťuje, že doplňovacie voľby poslanca doc. Štefana B r e n č i č a boli vykonané v súlade so zákonnými predpismi. Preto podľa čl. 79 ústavy a podľa § 50 zákona SNR č. 35/1964 Zb. overuje platnosť voľby. doc. Štefana B r e n č i č a za poslanca Slovenskej národnej rady.

Predseda Chudík:

Hlási sa niekto o slovo, alebo sú dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve ?

(Neboli. )

Keďže niet žiadnych pripomienok ani dotazov, budeme hlasovať o návrhu Mandátovej komisie, aby Slovenská národná rada overila platnosť voľby poslanca SNR doc. Štefana B r e n č i č a.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada voľbu poslanca doc. Štefana Brenčiča overila.

Poslanec Štefan B r e n č i č je na dnešnej schôdzke prítomný. Podľa čl. 80 ústavy zloží poslanecký sľub, a to tak, že sa sľub prečíta a poslanec Štefan B r e n č i č vykoná sľub podaním ruky a slovom "Sľubujem!".

Žiadam poslanca Štefana Brenčiča, aby pristúpil ku mne na vykonanie sľubu a predsedu SNR Jozefa Kríža, aby prečítal sľub stanovený článkom 80 ústavy.

Podpredseda Kríž (číta sľub):

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať pre to, aby sa zákony uvádzali do života.

(Poslanec doc. Štefan Brenčič pristupuje k predsedovi SNR a podaním ruky a slovom,, Sľubujem!" skladá sľub. )

Predseda Chudík:

Prikročíme, súdružky a súdruhovia, k druhému bodu programu, ktorým je návrh zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti a náplni úloh výkonných orgánov SNR v odbore poľnohospodárstva a výživy.

Návrh vám bol doručený ako tlač 45 a dnes vám bol rozdaný dodatok k návrhu tohto zákona.

Zpravodajcom je poslanec Ing. Emil P í š. Dávam mu slovo. Zpravodajca Ing. Píš:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predkladá dnešnému plénu Slovenskej národnej rady na prerokovanie a schválenie návrh zákona Slovenskej národnej rady o organizácii a náplni činnosti výkonných orgánov Slovenskej národnej rady v odbore poľnohospodárstva a výživy. Na rozdiel od znenia návrhu zákona, ktorý vám bol, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, doručený, došlo po prerokovaní textu zákona v Právnej komisii SNR k zmene ustanovenia § 1. S navrhovanou zmenou vyslovilo súhlas aj Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Nové znenie § 1 návrhu ste dnes pred začatím zasadnutia dostali.

Úvodom chcel by som poukázať na skutočnosti, ktoré vyvolali potrebu vydania spomenutého zákona Slovenskej národnej rady.

Ústredný výbor Komunistickej strany Československa na svojom plenárnom zasadnutí v dňoch 23. a 24. marca tohto roku zaoberal sa situáciou na úseku nášho poľnohospodárstva a výživy a podľa výsledkov svojho rokovania schválil nový systém riadenia týchto dôležitých úsekov. Jeho zmyslom je plne rozvinúť efektívne a vzájomne výhodné vzťahy medzi prvovýrobcom, spracovateľom a podnikom služieb a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a zabezpečiť jednotné koncepčné riadenie týchto odvetví.

Závery rokovania ÚV KSČ realizovalo Národné zhromaždenie zákonom z 5. apríla 1967 č. 29 Zb., ktorým zriadilo namiesto doterajšieho Ministerstva poľnohospodárstva, Ministerstva potravinárskeho priemyslu a Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov nové Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy. Súčasne ustanovilo, že v odbore štátnej správy poľnohospodárstva a výživy pôsobí povereník Slovenskej národnej rady. Zákon číslo 29/1967 Zb. vytvoril tak potrebné predpoklady, aby Slovenská národná rada v rámci svojej zákonodarnej právomoci vykonala potrebné zmeny v štruktúre svojich výkonných orgánov.

V  predkladanom zákone Slovenskej národnej rady navrhuje sa zriadiť na novom úseku poľnohospodárstva a výživy Komisiu Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo a výživu a súčasne zrušiť doterajšiu Komisiu Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo a Komisiu Slovenskej národnej rady pre potravinársky priemysel. V zákone sa súčasne vyslovuje, že pôsobnosť zrušených komisií prechádza na novú Komisiu Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo a výživu.

V   novoupravenom odbore štátnej správy poľnohospodárstva a výživy bude podľa navrhovaného zákona pôsobiť povereník Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo a výživu. Pri vymedzení jeho pôsobnosti návrh zákona vychádza z existujúcich právnych úprav Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a príslušných uznesení vlády, predovšetkým uznesenia číslo 340/1964 o opatreniach na plnšie uplatnenie Slovenskej národnej rady v zmysle ústavy a záverov XII. sjazdu KSČ. Takáto úprava, potrebná pre začiatočné obdobie činnosti nových orgánov Slovenskej národnej rady, bude v súlade s požiadavkami na prehĺbenie ich činnosti novoupravená, resp. doplnená osobitnými predpismi vlády a Slovenskej národnej rady.

Novému usporiadaniu orgánov Slovenskej národnej rady sa primerane prispôsobuje aj výkonný aparát Slovenskej národnej rady. Výkonným aparátom Slovenskej národnej rady a jej orgánov v odbore poľnohospodárstva a výživy bude podľa navrhovaného zákona Povereníctvo SNR pre poľnohospodárstvo a výživu.

Pre orgány Slovenskej národnej rady, ako aj pre ich výkonný aparát, ktoré sa navrhujú zriadiť predkladaným zákonom, bude platiť zákon Slovenskej národnej rady č. 124/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Uviedol som hlavné zásady, z ktorých vychádza predkladaný zákon Slovenskej národnej rady o organizácii a náplni činnosti výkonných orgánov Slovenskej národnej rady v odbore poľnohospodárstva a výživy. Návrh zákona bol prerokovaný s povereníctvami a aparátom komisií Slovenskej národnej rady a bol dohodnutý s príslušnými ústrednými orgánmi.

Predkladaný zákon Slovenskej národnej rady svojou formou a obsahom spĺňa všetky predpoklady, aby sa na novousporiadanom úseku prehĺbila riadiaca činnosť Slovenskej národnej rady a jej orgánov v záujme ďalšieho hospodárskeho rozvoja Slovenska a tým aj zvýšenia jeho podielu na hospodárstve našej Československej socialistickej republiky.

Predseda Chudík:

Ďakujem poslancovi Ing. P í š o v i za prednesenie zprávy. Hlási sa, súdružky a súdruhovia, niekto o slovo? (Nikto. )

Keďže sa o slovo nikto nehlási, rozprava odpadá a budeme hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom zákona SNR o pôsobnosti a náplni úloh výkonných orgánov SNR v odbore poľnohospodárstva a výživy, ako ho odporučil zpravodajca, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zákon jednomyseľne schválila podľa návrhu predsedníctva.

Súdružky a súdruhovia,

v zmysle prijatého zákona Slovenskej národnej rady o pôsobnosti a náplni úloh výkonných orgánov SNR v odbore poľnohospodárstva a výživy je potrebné zvoliť Komisiu SNR pre poľnohospodárstvo a výživu, jej predsedu a povereníka Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo a výživu.

Predsedníctvo SNR odporúča Slovenskej národnej rade zvoliť za povereníka a predsedu Komisie SNR pre poľnohospodárstvo a výživu poslanca prof. MVDr. Kolomana Boďu a zvoliť členov uvedenej komisie podľa návrhu predsedníctva, ktorý vám bol rozdaný ako tlač 47.

Ďalej predsedníctvo predkladá Slovenskej národnej rade návrh, aby za člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady a za povereníka a predsedu Komisie SNR pre kultúru a informácie bol zvolený poslanec doc. Štefan B r e n č i č. Súčasne predsedníctvo navrhuje, aby poslanec Vojtech D a u b n e r bol uvoľnený z funkcie člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady, pretože podľa ústavy Predsedníctvo SNR má 16 členov a zvolením poslanca Brenčiča za člena Predsedníctva SNR by sa tento počet stanovený ústavou prekročil.

Taktiež je potrebné vykonať zmeny v zložení niektorých komisií Slovenskej národnej rady, ako sú uvedené v návrhu predsedníctva, ktorý vám bol rozdaný ako tlač 47.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky k predloženému návrhu?

(Hlási sa poslanec Jozef Malina. ) Predseda Chudík:

Poslanec Malina. Poslanec Malina (z miesta):

Na strane 3, tlač 47, je omyl. V odstavci, kde sa uvádza "uvoľniť z funkcie člena Slovenskej plánovacej komisie... " u s. Františka H a g a r u správne má byť z Finančnej a rozpočtovej komisie SNR.

Predseda Chudík:

Súdruhovia, sú ešte ďalšie pripomienky? (Hlási sa poslanec gen. mjr. Ján Strcula. )

Predseda Chudík:

Poslanec S t r c u l a. Poslanec gen. mjr. Strcula (z miesta):

Myslím, že by bolo dobre komisiu rozšíriť ešte o odborníka z potravinárskeho priemyslu. Sú tam len dvaja; väčšinou sú súdruhovia z poľnohospodárstva.

Predseda Chudík:

Máš, súdruh poslanec, nejaký návrh konkrétny? Poslanec gen. mjr. Strcula:

Konkrétny návrh nemám, to sa musí prerokovať v komisii.

Predseda Chudík:

Pokiaľ ide o pripomienku súdruha poslanca S t r c u l u, odporúčam, aby sme ju zvážili v predsedníctve i v komisii a keďže treba príslušného poslanca uvoľniť z inej komisie, s ním rokovať predtým, aby sme túto pripomienku vybavili na najbližšom zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady dodatkom, ak súhlasí súdruh Strcula.

Poslanec gen. mjr. Strcula:

Mal som na mysli odborníka, nie poslanca. Predseda Chudík:

To by sme mohli vyriešiť hneď. Súdruh P í š, keby ste vedeli navrhnúť.

Zpravodajca Ing. Píš:

Navrhujem súdruha Ing. B o b i š a, riaditeľa Výskumného ústavu hydinárskeho priemyslu, alebo súdruha doc. Ing. Š u l c a, riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho priemyslu.

Predseda Chudík:

Odporúčam, aby sme volili iba jedného, v poradí ako súdruh zpravodajca P í š navrhoval, a to súdruha riaditeľa B o b i š a.

Pokiaľ ide o pripomienku súdruha Malinu na str. 3, je to v poriadku, pretože súdruh H a g a r a bol súčasne členom Slovenskej plánovacej komisie a uvoľňujeme ho z tejto.

Poslanec Malina:

Vzdávam sa pripomienky.

Predseda Chudík:

Pripomienky boli, súdružky a súdruhovia, vybavené. Ďalších pripomienok niet.

Kto teda súhlasí s návrhom, aby

poslanec prof. MVDr. Koloman B o ď a bol zvolený za povereníka a predsedu Komisie SNR pre poľnohospodárstvo a výživu,

poslanec Vojtech D a u b n e r bol uvoľnený z funkcie člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady a

poslanec doc. Štefan B r e n č i č bol zvolený za člena Predsedníctva SNR, povereníka a predsedu Komisie SNR pre kultúru a informácie, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh Predsedníctva SNR jednomyseľne schválila.

Prosím súdruha povereníka B r e n č i č a, aby zaujal svoje miesto v predsedníctve.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Dovoľte, aby som v mene Slovenskej národnej rady čo najúprimnejšie poďakoval súdruhovi Daubnerovi za jeho doterajšiu neúnavnú a plodnú prácu, ktorú ako člen Predsedníctva SNR po mnoho rokov vykonával.

Vyslovujem presvedčenie, že úzka spolupráca Predsedníctva Slovenskej národnej rady so Slovenskou odborovou radou a konkrétne tiež so súdruhom Daubnerom ako jej predsedom bude i naďalej úspešne pokračovať.

Teraz budeme hlasovať o voľbe členov Komisie SNR pre poľnohospodárstvo a výživu, ako aj o zmenách v zložení niektorých komisií SNR podľa návrhu, ktorý vám bol predložený ako tlač 47 s tým, že hlasujeme už i s uplatnenou pripomienkou,

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že návrh bol jednomyseľne schválený.

Prikročíme k ďalšiemu bodu programu, ktorým je zpráva o návrhu plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku a návrhu plánu fondu vedy a techniky na rok 1967 a zpráva o návrhu finančných plánov a rozpočtov na rok 1967 za organizácie na Slovensku.

Zprávy boli rozposlané, a preto sa nebudú prednášať.

Podpredseda Slovenskej národnej rady a predseda Slovenskej plánovacej komisie a povereník SNR pre financie sa prihlásili o úvodné slovo do rozpravy.

Dávam slovo predsedovi Slovenskej plánovacej komisie súdruhovi ministrovi Ing. Františkovi Barbírkovi.

Podpredseda Ing. Barbírek:

Vážená Slovenská národná rada!

Predkladaný návrh plánu na rok 1967 sa opiera predovšetkým o základné smery štvrtého päťročného plánu, ktorý schválilo Národné zhromaždenie v októbri minulého roku spolu so základnými dlhodobými ekonomickými pravidlami. V nich súčasne už boli vyjadrené základné úlohy rozvoja hospodárstva pre rok 1967. O základných smeroch rozvoja do roku 1970 a úlohách rozvoja v roku 1967 rokovalo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v apríli minulého roku a 20. októbra aj plenárna schôdzka Slovenskej národnej rady. Obdobné rokovania boli i v straníckych orgánoch.

V dôsledku zavádzania novej sústavy riadenia, hlavne však prestavby veľkoobchodných cien, bolo nutné na základe uznesenia vlády posunúť záverečné práce na pláne na rok 1967 až do tohto obdobia. Opäť sa teda s úlohami plánu zaoberáme.

Keďže podrobný prehľad o najdôležitejších úlohách plánu na rok 1967 a o smeroch ich realizácie v podmienkach novej sústavy riadenia poslanci Slovenskej národnej rady obdržali, obmedzím sa len na niektoré najdôležitejšie otázky plánu, najmä z toho hľadiska

1.   ako sú v predkladanom návrhu zabezpečované základné smery štvrtého päťročného plánu,

2.  z hľadiska nového poňatia plánu ako úvahy centra,

3.   aké sú hlavné smery hospodárskej politiky pre rok 1967.

1. K zabezpečovaniu základných úloh 4. 5RP

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady príprave plánu na rok 1967 venovalo sústavnú pozornosť. Základné problémy rozvoja hospodárstva na Slovensku boli s príslušnými ministerstvami a Štátnou plánovacou komisiou viackrát prerokované.

S osobitnou starostlivosťou boli prevedené analýzy doterajších výsledkov a rozpracované otázky rozvoja niektorých odvetví, hlavne chémie, stavebných hmôt a výstavby školstva. Veľké úsilie bolo vynaložené na riešenie výchovy a výuky učňovského dorastu.

Podľa základných smerov štvrtého päťročného plánu, prerokovaných Predsedníctvom Slovenskej národnej rady v apríli minulého roku a Predsedníctvom Ústredného výboru KSS, boli pre rozvoj hospodárstva na Slovensku určené pre rok 1967 tieto hlavné zámery:

-  priemyslová výroba má vzrásť o 8-9 perc.,

-  objem trhovej poľnohospodárskej výroby sa má zvýšiť o 3-4 perc.,

-  investičná výstavba má sa uskutočniť v rozsahu 15, 6 mld. Kčs (v starých cenách), pričom práce na príprave investičného plánu mali sa organizovať tak, aby sa v roku 1967 podľa možnosti, okrem iných akcií, začalo s výstavbou Drevokombinátu v Pezinku, hotela Štrbské Pleso a letiska Poprad,

-  počet pracovníkov má byť vyšší o 27-30 tis. osôb.

Také zásady boli vcelku prijaté v straníckych orgánoch a v Slovenskej národnej rade v apríli minulého roku.

Predkladaný plán vcelku zabezpečuje tieto zámery:

a)   priemyselná výroba vzrastie o 8, 2 perc., v niektorých odvetviach je tempo ešte rýchlejšie (chémia, strojárstvo - 11, 7 perc. ),

b)  trhová poľnohospodárska produkcia sa zvýši o 4. 5 pere, na jej zabezpečenie sa počíta s dodávkami priemyselných hnojív v množstve 314 tisíc ton,

c)  zamestnanosť v hospodárstve na Slovensku vzrastie o 33 tis. osôb, z toho v priemysle zhruba o 17 tis. osôb,

d)   do hospodárstva sa vloží vyše 21 mld. investícií (pravda, v nových cenách), z toho 13 mld. stavebných prác,

e)   tvorba spoločenského produktu má vzrásť na 107, 3 pere, tvorba národného dôchodku na 107, 9 pere

V  porovnaní so zámermi štvrtej päťročnice sa lepšie uspokojujú potreby výstavby kapacít v nevýrobnej sfére, menovite v školstve, čiastočne tiež vo výstavbe ciest. Naviac sa zaraďujú tieto stavby: výstavba letiska Poprad-Tatry, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd Skalica, vodovody Prešov-Slavkov, Sereď, cesta Moldava-Čečejovce, výstavba hotela na Štrbskom Plese nie je ešte uzavretá.

V priemysle sú naviac stavby v chémii - polypropylénové vlákna v Chemických závodoch J. Dimitrova Bratislava, podlahovina z PVC v Novákoch, paraxylén v Slovnafte Bratislava.

Počíta sa tiež s urýchlením výroby stavebných hmôt. V rámci centrálne posudzovaných stavieb sa predstihove zahájila výstavba dlaždičkárne v Michalovciach. V podnikovej výstavbe zaháji sa výstavba novej tehelne v Humennom s kapacitou 25 mil. tehlových jednotiek a viacero rekonštrukcií tehelní (Pezinok, Ružomberok, Bytčica a Fabianka) s kapacitou 38 mil. tehlových jednotiek. Ďalšia výstavba je závislá od projektovej a dodávateľskej prípravy. Zásadnejšie riešenie situácie v stavebných hmotách možno očakávať až v posledných rokoch štvrtej päťročnice. V roku 1967 zostane situácia v stavebninách napätá, a preto vyžaduje veľmi hospodárne využívať dané zdroje.

V  súčasnom období sa riešia ešte niektoré problémy výstavby kapacít na komplexné využitie drevnej hmoty. V tomto roku sa pripravuje výstavba energetických častí Drevokombinátu v Pezinku. Niektoré dielčie problémy tohto odvetvia - napríklad financovanie výstavby a predvýrobnej prípravy závodu na drobné drevárske výrobky v Uliči - sa doriešili. Celkove však ide na tomto úseku o zásadnejší program, o ktorom v súčasnom období s spolupráci s centrálnymi orgánmi rokujeme.

V  priebehu roka bude treba starostlivo sledovať priebeh rozmiesťovania 15-ročnej mládeže, najmä prijímania do učebného pomeru - podľa návrhu sa má prijať zhruba 50 tisíc mladých ľudí do učebného pomeru. V porovnaní s rokom 1966 je to zhruba o 9 tisíc viac. Ide o počty, ktoré sú do určitej miery nad reprodukčné potreby podnikov.

Na preklenutie tohto a v záujme poskytnutia a zabezpečenia odbornej prípravy mládeže v učebnom pomere boli uznesením vlády č. 412/1966 schválené potrebné prostriedky v sume 400 mil. Kčs pre roky 1967-1970. Pre školský rok 1967/1968 sa z celkového objemu počíta s čiastkou 50 mil. Kčs, Treba sa preto v našej práci usilovať o to, aby podniky v roku 1967 (samozrejme i v ďalších) prijímali mladých ľudí do učenia v súlade s plánom a na úhradu zvýšených nákladov na ich výchovu využívali prostriedky rezervované pre tento účel v štátnom rozpočte.

2. K poňatiu štátneho plánu na rok 1967

V  súlade so zásadami zdokonalenej sústavy riadenia zmenil sa tak obsah, ako i charakter plánu.

Štátny plán predstavuje vlastnú, relatívne nezávislú úvahu centra o predpokladanom vývoji ekonomiky a o potrebe i smeroch využitia vytváraných zdrojov. Plán sa pritom vo viacerých smeroch odchyľuje od návrhov výrobno-hospodárskych jednotiek a podnikov.

V  oblasti materiálnej výroby predpokladá sa rýchlejší vzostup priemyselnej výroby i dodávok ako navrhovali výrobno-hospodárske jednotky (8, 2 perc., oproti 6, 7 perc. ). Odchýlka je ďalej u stavebných prác na investičnú výstavbu, kde VHJ pôvodne uvažovali oproti základným smerom viacej o 1, 1 mld. Kčs. Pritom

výrobno-hospodárske jednotky požadovali vyššie dotácie zo štátneho rozpočtu.

Príčiny takéhoto stavu spočívajú v pomerne zložitých podmienkach súvisiacich s prestavbou systému riadenia, ako aj v tom, že sa ešte prejavujú snahy zodpovedajúce starému spôsobu plánovania a myslenia a napokon tiež v tom, že tlak nových ekonomických podmienok a nástrojov na chovanie podnikov je zameraný skôr na realizáciu a nie na tvorbu plánu.

Týka sa to hlavne odbytu. Tu sa u dodávateľov prejavuje v ich plánoch zrejmá opatrnosť i v dôsledku neujasnených cenových otázok v zahraničnom obchode a neuzavretých problémov v prestavbe veľkoobchodných cien.

Výsledky za prvé tri mesiace tohto roku však ukazujú, že dynamika rozvoja hospodárstva na Slovensku bude naďalej pomerne vysoká. Napríklad výroba v priemysle sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšila o 8, 4 perc.

Plán je s návrhmi VHJ spätý len veľmi obmedzeným počtom záväzných úloh a limitov. V hlavných odvetviach výroby je to prakticky len na úseku dovozu a vývozu a investičnej výstavby. V organizáciách rozpočtovej sféry je to objem investičnej výstavby a objem mzdových prostriedkov, kde sa určujú záväzné ukazovatele.

To znamená, že centrálny plán sám osebe na rozdiel od doterajšej jeho úlohy najmä vo vzťahu k hospodárskej sfére nemá charakter direktívneho nástroja. Za tohto stavu hlavný smer vplyvu centra na hospodárske organizácie sa v tomto roku už uskutočňuje prostredníctvom ekonomických nástrojov, hlavne opatreniami finančno-rozpočtovej a úverovej sústavy.

Tieto tvoria hlavný obsah opatrení plánu ako programu hospodárskej politiky štátu v roku 1967, ktoré vláda schválila 17. apríla 1967 spolu so štátnym plánom a štátnom rozpočtom na tento rok. Ide hlavne o oblasť investičnej výstavby, zahraničného obchodu, cenovej, úverovej a finančnej politiky.

3. K hlavným smerom hospodárskej politiky

V Oblasti investičnej výstavby opatrenia sledujú cieľ obmedziť nadmernú rozostavanosť. Toho sa má dosiahnuť ekonomickým tlakom na zníženie rozsahu zahajovania stavieb, a to obmedzovaním investičného úveru i dotácií a sprísnením požiadaviek na finančné krytie výstavby z vlastných zdrojov podnikov. Treba si uvedomiť, že bez obmedzenia rozostavanosti, ktorá dnes dosahuje


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP