Středa 29. listopadu 1967

Pokračovanie 15. schôdzky Slovenskej národnej rady 29. novembra 1967 o 8. 00 hodine.

Podpredseda Kríž:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky a súdruhovia!

Pokračujeme v rokovaní 15. schôdzky Slovenskej národnej rady, na ktorej vítam

súdruha Ing. Štefana Gašparíka, predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly, delegovaného na dnešné zasadnutie vládou, ako aj ostatných prítomných hostí.

Prikročíme k štvrtému bodu programu, ktorým je voľba dočasnej komisie SNR pre úpravu návrhu uznesenia k zpráve o uplatňovaní kontrolnej činnosti orgánmi Slovenskej národnej rady a zvýšení jej účinnosti v nových podmienkach riadenia.

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady vám bol rozdaný ako tlač. 59.

Má niekto iný návrh, prípadne doplňovací alebo pozmeňovací návrh?

(Neboli. )

Iného návrhu niet.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila dočasnú komisiu a jej predsedu podľa návrhu.

Ďalším bodom programu je

zpráva o uplatňovaní kontrolnej činnosti orgánmi Slovenskej národnej rady a zvýšení jej účinnosti v nových podmienkach riadenia.

Zpráva bola poslancom, ako aj všetkým pozvaným hosťom rozposlaná.

Predseda Slovenskej národnej rady súdruh Michal C h u d í k sa prihlásil o úvodné slovo do rozpravy.

Prosím, aby sa ujal slova. Predseda Chudík:

Vážené súdružky a súdruhovia!

Výkonné orgány Slovenskej národnej rady - Predsedníctvo, komisie, povereníci, predstupujú pred vás, vážené súdružky poslankyne a vážení súdruhovia poslanci, s rozborom stavu uplatňovania kontrolnej činnosti týmito orgánmi a zvýšenia jej účinnosti v podmienkach nového riadenia národného hospodárstva. Súčasne prichodí nám zhodnotiť aj vlastnú kontrolnú činnosť pléna Slovenskej národnej rady. V zmysle socialistickej ústavy kontrolná činnosť patrí medzi základné funkcie Slovenskej národnej rady a jej výkonných orgánov.

Neustále sa zvyšujú požiadavky socialistickej spoločnosti na stále hlbšie poznávanie ekonomických a spoločenských procesov v záujme včesného a správneho riešenia problémov, ktoré sa v rozvoji národného hospodárstva vyskytujú. Pritom treba vychádzať z delenej právomoci a zodpovednosti všetkých článkov štátneho a hospodárskeho riadiaceho systému. Nedostatky musíme hľadať a odstraňovať tam, kde vznikajú, kde sa vyskytujú.

Postavenie a úlohy každého orgánu stanovujú sa príslušnými normami a z nich vyplýva aj ich kontrolná povinnosť vyžadovať dôsledné plnenie úloh od podriadených orgánov. Problémami rozvíjania kontrolnej činnosti a jej racionalizáciou sa v poslednom období zaoberali najvyššie stranícke a štátne orgány. Ústredný výbor Komunistickej strany Československa v decembri minulého roku zdôraznil, že každý riadiaci orgán plne zodpovedá za splnenie stanovených úloh a za dôsledky svojich rozhodnutí. Týmto požiadavkám sa musí prispôsobiť kontrolný systém, jeho zameranie, formy a metódy práce kontrolných orgánov.

V tejto súvislosti chcem pripomenúť slová prvého tajomníka ÚV KSČ súdruha Novotného, ktorý na spomínanom pléne zdôraznil:,,... že aj obsah a formy kontrolnej činnosti budú prechádzať určitými zmenami v tej miere, ako sa bude vo svojej komplexnosti uplatňovať zdokonalená sústava riadenia, najmä však napĺňať zásada delenej právomoci a zodpovednosti. Úloha kontroly pritom nebude slabnúť, ale naopak, silnieť, a to tak kontroly spoločenskej, ako aj odbornej kontroly, dodržiavania spoločenských záujmov, cenovej, mzdovej, obchodnej a inej činnosti, i kontroly vnútornej, vnútri odborov a podnikov. "

Tieto slová súdruha Novotného uvádzam preto, že zásady, ktoré naznačil, musíme v plnej miere tvorivo a iniciatívne uplatňovať v ďalšom rozvíjaní kontrolnej činnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov. To okrem iného znamená od každého orgánu, od každého funkcionára a pracovníka nástojčivo vyžadovať presné, včasné a kvalitné plnenie svojich povinností. Stáva sa niekedy u niektorých pracovníkov, ale i u niektorých orgánov, že namiesto sebakritickej analýzy vlastnej práce a vlastných nedostatkov hrmotne a často aj demagogicky kritizujú prácu iných, a najmä pokiaľ možno hore. Nemožno pripúšťať zakrývanie vlastných nedostatkov jednostrannou kritikou iných orgánov a inštitúcií.

Z týchto hľadísk treba kolektívne posúdiť predloženú zprávu. Očakávame, že svojimi poznatkami prispejú do rozpravy súdruhovia povereníci, že svoje skúsenosti z volebných obvodov, z kontrolnej práce jednotlivých komisií uplatníte vy, súdružky a súdruhovia poslanci. A to jednak tie, ktoré sa týkajú predloženého rozboru, ako i ďalšieho zlepšenia a zvýšenia účinnosti kontrolnej pôsobnosti našich výkonných orgánov.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa počas tohto funkčného obdobia sústavne zaoberalo kontrolou plnenia rozhodujúcich straníckych a vládnych uznesení, ako aj plnením úloh jednotlivých komisií Slovenskej národnej rady. Hlavné ťažisko svojej kontrolnej funkcie videlo v kontrole plnenia úloh národohospodárskeho plánu.

Dovoľte, súdružky a súdruhovia, informovať vás stručne o niektorých výsledkoch z ekonomiky Slovenska v poslednom čase. Tak ako v uplynulých dvoch rokoch, aj v roku 1967 dosahujeme vcelku priaznivé plnenie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva. Pomerne rýchly rast priemyselnej výroby, stavebnej výroby a zlepšenie vo výrobnej spotrebe, vytvárajú zdroje pre ďalší rast spoločenského produktu a národného dôchodku.

Neplnenie úloh v znižovaní nežiadúcej rozostavanosti a narastanie výrobných zásob v podstatnej miere znižujú však efekt užitia vytvoreného národného dôchodku. Stále sa nepriaznivo vyvíja vzťah rastu produktivity práce a miezd a sú nedostatky v krytí kúpnej sily obyvateľstva tovarovými fondami.

Na základe doterajších výsledkov očakávame, že zámery štátneho plánu v materiálovej výrobe v tomto roku prekročíme. V priemysle pri prekročení plánovanej výroby sa zvýšia aj dodávky tovaru, nie však takým tempom ako rastie výroba. To nepriaznivo ovplyvní dodávky pre trhové fondy (oproti plánu sa dodá menej tovaru asi o 150 mil. Kčs). Lepšie dopadnú dodávky pre vývoz, kde očakávame prekročenie celoročného plánu asi o 300 mil. Kčs.

V  poľnohospodárstve, aj keď sa plán celkom nesplní, celkový vyžadovať presné, včasné a kvalitné plnenie svojich povinností. Stáva sa niekedy u niektorých pracovníkov, ale i u niektorýchorgánov, že namiesto sebakritickej analýzy vlastnej práce a vlastných nedostatkov hrmotne a často aj demagogicky kritizuobjem výroby prevýši doteraz najúspešnejší rok 1966 asi o 1, 8% keď úlohy v živočíšnej výrobe budú oproti plánu vyššie o 5, 4 %. Naproti tomu v rastlinnej výrobe sme nedosiahli plánovaný objem. Ročné úlohy v nákupe mäsa prekročíme asi o 21 tisíc ton, mlieka o 10 mil. litrov a vajec asi o 5 mil. kusov.

Najviac nedostatkov je aj naďalej v investičnej výstavbe. Sami viete, koľko úsilia vyvíjajú poslanci a funkcionári i orgány na všetkých stupňoch, aby sa naliehavé akcie dostali do plánu. No starostlivosť o využitie plánovaných prostriedkov potom zďaleka nie je taká, aká by mala byť. Tohtoročný výpad v plnení investičného plánu bude veľmi citeľný, lebo dosiahne asi 900 miliónov korún, z toho dodávky strojov a zariadení vyše pol miliardy.

Oneskoruje sa dokončievanie a uvádzanie kapacít do prevádzky, či ide o materiálnu výrobu, ale aj o občiansku a bytovú, výstavbu. V zdravotníctve namiesto kapacity 1700 postelí odovzdá sa do užívania iba 1400, bytov sa odovzdá menej o 500. Oproti predchádzajúcim rokom lepšie sa plnia úlohy v školskej výstavbe, kde, ako očakávame, sa štátny plán vcelku splní.

V  oblasti životnej úrovne zaznamenávame rýchlejší rast príjmov - oproti plánu asi o 700 mil. korún. Ich realizáciu ovplyvňujú nižšie dodávky tovarov z výroby do obchodu asi o 740 mil. korún oproti plánu. Plánovanú výšku maloobchodného obratu však dosiahneme na úkor zásob.

Očakávame, že tvorba hrubého dôchodku bude oproti predpokladu vyššia o 747 mil. korún. V dôsledku priaznivej finančnej, situácie podnikov z plánovaného investičného úveru sa použije menej o 28 %.

Neefektívne sa vyvíjajú zásoby. Ich výška prekročí plánovaný rast takmer o miliardu korún. Prínos pre zlepšenie zásobovania - ako som už spomenul - je minimálny. Značná časť zásob zostáva viazaná vo výrobe a na skladoch dodávateľov.

Vysoká tvorba vlastných zdrojov umožnila podnikom zvyšovať zárobky. Niekde sa táto možnosť využila bez prihliadnutia na zodpovedajúci rast produktivity práce. Rýchlejší rast miezd ako produktivity práce nemôžeme naďalej pripúšťať, lebo to môže ohroziť základy nášho národného hospodárstva. Uspokojivo hodnotíme finančné hospodárenie národných výborov. Nedostatok zdrojov sa vyskytol v niektorých okresoch, čo sa operatívne riešilo v priebehu roku. Predpokladáme, že rozpočtový prebytok národných výborov bude okolo 370 mil. korún.

Okrem toho, čo som uvádzal, si musia naše výkonné orgány v rámci kontrolnej činnosti všimnúť aj niektoré nezdravé tendencie, ktoré sa prejavujú pri uplatňovaní nových zásad ekonomického riadenia. Vytvorením širokého priestoru pre iniciatívu v priemysle, v poľnohospodárstve a v službách vzniklo aj reálne nebezpečie chytráčenia a nezdravej špekulácie, ktoré môže škodiť spoločnosti a koniec-koncov aj podnikom.

Na základe rozhodnutia vlády vytvárame aj na Slovenskej národnej rade pomerne silnú zložku kontroly cien, ktorá bude v rámci celkovej sústavy kontroly cien plniť dôležitú funkciu.

Vážne starosti robí súdružke povereníčke Višňovcovej a všetkým nám zaručenie účinnej ochrany občanov pri nákupoch v obchodnej sieti a v závodoch verejného stravovania. O týchto problémoch sme rokovali v septembri v Predsedníctve Slovenskej národnej rady. Sústavné poškodzovanie spotrebiteľov na cenách v množstve a zámene kvality predávaného tovaru robí podľa výsledkov širokých previerok až 5, 40 Kčs pri 100korunovom nákupe. Takýto stav je, samozrejme, neúnosný. Na odstránenie nedostatkov sme prijali nápravné opatrenia. Budeme dôsledne požadovať od všetkých orgánov Slovenskej národnej rady, od riadiacich orgánov výroby a obchodu a na všetkých stupňoch verejnej či podnikovej kontroly prísne dodržiavanie cien, noriem a kvality dodávaného a predávaného tovaru.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Z doterajšej činnosti Slovenskej národnej rady možno zaznamenať viaceré dobré poznatky z racionalizácie a zvyšovania účinnosti kontroly. Čoraz viac sa prehlbuje aktívna spolupráca medzi komisiami a povereníctvami Slovenskej národnej rady. Výsledkom tejto súčinnosti, ktorú treba naďalej rozširovať, je umožňovanie komplexného hodnotenia vývoja spoločenských javov a dosahovaných cieľov. Pritom sa zabraňuje neefektívnemu plytvaniu síl a duplicitám v kontrole.

Prínosom na zvýšenie účinnosti kontrolnej práce výkonných, orgánov Slovenskej národnej rady je náväznosť na kontrolnú činnosť výborov Národného zhromaždenia a ďalších orgánov ústredia. Dobré skúsenosti z kontrolnej činnosti s orgánmi Národného zhromaždenia sú i v zpráve, bude však potrebné, aby komisie Slovenskej národnej rady oveľa lepšie spolupracovali s výbormi Národného zhromaždenia a prichádzali v tomto smere s iniciatívou.

Jednou z významných foriem kontroly SNR je aj výkon kontrolnej funkcie poslancov vo volebnom obvode. Tam si v úzkom styku s našimi voličmi najlepšie overujeme či a ako sa osvedčujú a dodržujú zákony, ako sa plnia uznesenia straníckych a štátnych orgánov. Nikto, pravdaže, nemôže od poslanca žiadať, aby vo svojom obvode preveroval plnenie všetkých možných uznesení. Poslanec SNR môže plne využívať všetky možnosti a nástroje, ktoré má k dispozícii od vyjasnenia problému až po jeho vyriešenie. V oveľa väčšom rozsahu treba problémy a otázky nastoľovať príslušným riadiacim hospodárskym či štátnym orgánom. Rovnako treba s týmito problémami vystupovať na komisiách Slovenskej národnej rady, prípadne využívať osvedčené právo a predniesť príslušné otázky na pléne Slovenskej národnej rady v rozprave k problémom alebo vo forme interpelácie. V každom prípade musíme si klásť za vec svojej poslaneckej cti neponechať nijaký neporiadok, nijaké nešváry, nijakú oprávnenú žiadosť voliča bez pozornosti a bez riešenia.

Chcel by som zdôrazniť, že napriek kladným výsledkom, ktoré sme v uplynulom období dosiahli pri plnení kontrolnej funkcie Slovenskej národnej rady a jej orgánov, vyžaduje sa, aby orgány SNR zabezpečovali kontrolu plnenia úloh na všetkých úsekoch, za ktoré priamo zodpovedajú. Ani skutočnosť, že v sústave orgánov SNR máme Komisiu ľudovej kontroly SNR nemôže oslabovať pozornosť ostatných orgánov, najmä komisií Slovenskej národnej rady, aparátu Slovenskej národnej rady ku kontrolnej činnosti na úsekoch, v ktorých pôsobia. Chcel by som zdôrazniť, že kontrolná pôsobnosť komisií SNR je jedna z ich ústavných úloh. V tejto činnosti treba byť oveľa náročnejšími v dožadovaní sa osobnej zodpovednosti za splnenie úloh, adresnosti a dôslednosti pri stanovovaní záverov a pri ich realizácii. Treba dbať, aby v kontrolnej činnosti komisií a povereníctiev Slovenskej národnej rady výraznejšie sa uplatnila prevencia, ako prvý predpoklad zvýšenia jej účinnosti. Uplatňovanie zásady prevencie treba dosiahnuť v činnosti národných výborov, závodov i v každodennom živote občanov.

Nemôžeme sa napríklad zmieriť s tým, že sa nedodržuje periodičnosť revíznej činnosti. Vzťahuje sa to najmä na hospodárske organizácie, riadené národnými výbormi nižšieho stupňa. Ak činnosť niektorých organizácií zostáva nerevidovaná po dlhý čas, nezachytia sa včas menšie nedostatky v ochrane majetku podniku, rozrastajú sa potom do veľkých rozmerov a spôsobujú. ťažké hmotné, morálne i politické škody.

Krajne nedostatočná je prevencia v požiarnej ochrane a dodržiavaní predpisov o bezpečnosti pri práci. Keď sa pri kontrole požiarnych a bezpečnostných predpisov zistia nedostatky, tak ako na iných úsekoch, posudzujú sa veľmi zmierlivo a familiárne. Na odstránenie závad nevyužívajú sa preventívne disciplinárne prostriedky a v krajných prípadoch až trestné oznámenia. Následky málo náročnej kontroly sa potom veľmi kruto vymstia, lebo dochádza - a to až príliš často - k miliónovým škodám i stratám na ľudských životoch. Len v minulom roku spôsobili požiare na Slovensku škody za 32 mil. korún a za posledných päť rokov je to 173 mil. korún. 168 osôb prišlo pritom o život. Tento stav nás musí alarmovať tým viac, že požiarno-bezpečnostná situácia na Slovensku je i naďalej kritická. V tejto súvislosti chcem poukázať na dva veľké požiare z posledného obdobia v Strojárňach Prakovce a v Sandriku Dolné Hámre. Je zarážajúce, ako vedúci pracovníci v Sandriku nechali závod bez potrebnej zásoby vody. Päť kilometrov pri požiari vozili voda automobilmi - 5 kilometrov do horiacej fabriky. Táto ľahkomyseľnosť a neprezieravosť sa kruto vypomstila. Je to krikľavý prípad porušovania daných predpisov o bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrane, pričom o porušovaní týchto predpisov istevedel celý rad zodpovedných funkcionárov.

Ešte sa, súdružky a súdruhovia, nestalo, aby sme potom pri dodatočnom šetrení príčin našli vinníka. My to vždy vieme zatočiť tak, že ten podnik sa odvolá na iný podnik, onen na takú inštanciu, na tú inštitúciu atď., ale vinníka za golier nikto nechytí. Pritom chodíme okolo týchto vecí a nikto si ich nevšíma. Mám na mysli, samozrejme, v prvom rade zodpovedných ľudí a zodpovedné orgány.

Dobre vieme, súdružky a súdruhovia, koľko námahy, prostriedkov a úsilia treba vynaložiť, kým sa takéto závody znova postavia. Včera ste o tom rokovali z hľadiska potrieb východného Slovenska. Nedalo by sa predísť škodám aj na tomto úseku oveľa náročnejšou preventívnou kontrolou a pružným, dôsledným odstraňovaním závad?

Pokiaľ sa účelná kontrola nestane samozrejmou súčasťou všetkej riadiacej práce a bude sa vykonávať len z času na čas a najmä ešte, ako to býva, so záverečnými oldomášmi, ktoré sa veľmi rozbujneli v našich stykoch - nižších funkcionárov s vyššími a orgánov vyšších s nižšími, kde samozrejme každá väčšia kontrola a revízia končí na chate, končí v závodnej jedálni na noc prizamknutej, kde sa nastolia bohaté pečienky, slovenská slivovička, fiľakovské alebo iné vínko atď., atď. Takto, súdružky a súdruhovia, nemá kontrola v socialistickom štáte vyzerať. Spomínam to preto, že v poslednom čase táto móda vyšším funkcionárom, ktorí chodia dole, robí veľké starosti ako sa vyhnúť týmto bakanáliám, keď idú za normálnymi pracovnými povinnosťami.

Pokiaľ sa účelná kontrola nestane samozrejmou súčasťou všetkej riadiacej práce a bude sa vykonávať len z času na čas, nevyhneme sa zbytočným problémom a ťažkostiam, ktorým sme mohli predísť. Preto Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prikladá prerokovaniu zprávy o kontrolnej činnosti orgánmi SNR a zvýšení jej účinnosti v podmienkach novej sústavy riadenia mimoriadny význam a veľkú vážnosť.

Som presvedčený, vážené súdružky poslankyne a vážení súdruhovia poslanci, že z nášho rokovania vyplynú ďalšie podnety a návrhy, ako prácu na tomto významnom úseku činnosti skvalitniť a tak dosiahnuť podstatné zvýšenie úrovne a účinnosti kontroly vykonávanej Slovenskou národnou radou a jej výkonnými orgánmi.

Podpredseda Kríž:

Ďakujem súdruhovi predsedovi SNR Chudíkovi za úvodné slovo.

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci,

dnes vám bol rozdaný upravený návrh uznesenia k zpráve o uplatňovaní kontrolnej činnosti orgánmi Slovenskej národnej rady a zvýšení jej účinnosti v nových podmienkach riadenia. Prosím, aby ste svoje pripomienky, prípadne námety k návrhu uznesenia odovzdali predsedovi dočasnej komisie Slovenskej národnej rady, súdruhovi Jánovi Štenclovi, alebo predniesli v rámci rozpravy.

Prikročíme k rozprave, do ktorej sa zatiaľ prihlásili nasledujúci súdruhovia:

povereník-predseda Komisie ľudovej kontroly SNR Ján Š ten c 1,

poslankyňa Vilma Zacharová, poslanci Viliam Š a l g o v i č, Justín P o l á k a

povereník Slovenskej národnej rady pre financie Jozef Gajdoš í k.

Dávam slovo povereníkovi-predsedovi Komisie ľudovej kontroly SNR súdruhovi Štenclovi.

Povereník-predseda Štencl:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Keď na dnešnom rokovaní máme posúdiť ako jednotlivé orgány Slovenskej národnej rady uplatňujú svoju kontrolnú funkciu a ako zvýšia účinnosť kontroly v nových podmienkach riadenia, považujem za potrebné informovať plénum Slovenskej národnej rady o tom, na čo zameriavala Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady ako jej odborný kontrolný orgán svoju prácu, s akými problémami sme sa stretávali, aká bola účinnosť kontroly, aké metódy sa používali a na čo chceme zamerať našu činnosť v budúcom období.

Je známe, že v poslednom období došlo v kontrole k niekoľkým organizačným i obsahovým zmenám v riadiacich rezortných i v odborných kontrolných orgánoch. Napríklad došlo k prebudovaniu bývalej štátnej kontroly na kontrolu ľudovú, k začleneniu Komisie ľudovej kontroly do Slovenskej národnej rady a bližšiemu primknutiu sústavy komisií ľudovej kontroly k voleným orgánom a spoločenským organizáciám.

Toto si vyžiadalo prispôsobenie jej foriem a metód práce k charakteru volených orgánov na princípoch širokej demokratizácie, pričom museli byť zachované zásady demokratického centralizmu. Tieto zásadné zmeny si vyžiadali vytvárať nové vzťahy v samotnej sústave orgánov ľudovej kontroly smerom nahor i nadol, k voleným a riadiacim orgánom a k spoločenským organizáciám, a čo je samozrejmé, úzko spolupracovať s komisiami a povereníctvami Slovenskej národnej rady a s Ústrednou komisiou ľudovej kontroly.

Pokiaľ ide o činnosť našej komisie a jej hlavné zameranie, je uvedená v zpráve, ktorú sme obdržali. Preto sa obmedzením na niektoré problémy, s ktorými sme sa stretli pri previerkach v poslednom období.

Pri previerkach tvorby a dodržiavania cien sme zistili, že niektoré výrobné podniky veľmi intenzívne hľadajú možnosti zlepšenia vlastných hospodárskych výsledkov cestou zvyšovania produktivity práce a znižovania výrobných nákladov. Realizáciu týchto zámerov zabezpečujú rôznymi racionalizačnými opatreniami, lepším využívaním trhových vzťahov, operatívnejším prispôsobovaním sa k požiadavkám odberateľov a spotrebiteľov,, ako aj opatreniami pre efektívnejšie využívanie mŕtvej a živej práce. Ako príklady môžem uviesť Pletu v Banskej Štiavnici,. Slovenku v Banskej Bystrici, Kožiarske závody v Liptovskom Mikuláši a iné závody.

Na druhej strane však vážnym signálom je, že niektoré podniky v snahe dosiahnuť čo najpriaznivejšie hospodárske výsledky, porušujú zásady správnej cenovej politiky. Neraz zisťujeme také prípady, keď výrobné podniky nadhodnocujú cenové kalkulácie, zamieňajú kvalitnejšie materiály za menejhodnotné, ochudobňujú výrobky o materiály, s ktorými je v cenových normatívoch počítané, a vynechávajú žiadúce pracovné operácie, čím si vylepšujú svoje hospodárske výsledky.

Uznesenia Ústredného výboru našej strany jednoznačne orientujú všetky riadiace orgány na to, aby sa rentabilita podnikov nezabezpečovala zvyšovaním cien, ale hlavne vysokou úrovňou riadiacej a organizátorskej práce a zhospodárňovaním výroby. Výsledky ukazujú, že sa táto smernica nášho Ústredného výboru KSČ dostatočne nezabezpečuje, naopak, nie sú zriedkavé prípady, že sa rentabilita zabezpečuje nežiadúcim spôsobom. Na tých podnikoch, kde sa nežiadúcim spôsobom zvyšoval hrubý dôchodok, bolo v zmysle platných smerníc predpísané vrátenie neoprávnene získaných prostriedkov s príslušnou prirážkou doštátnej pokladnice.

Nemálo problémov máme v diferenciácii odmeňovania, najmä, vo vnútri jednotlivých kategórií pracovníkov. Nie je doriešená organizačná štruktúra vo vnútri podnikov, závodov, úsekov i cechov, aby bolo možné veľmi jasne stanoviť, resp. odmerať aký podiel má závod, úsek alebo dokonca jednotlivec na plnení plánu, na znížení nákladov, na zvyšovaní kvality výrobkov, aby mohli byť podľa tohto hmotne zainteresovaní a diferencovane podľa výsledkov práce odmeňovaní.

Previerka ukázala, že mnohé podniky v čase previerky nemali ešte vypracovanú ani koncepciu vývoja miezd, ktorá by bola podkladom pre cieľavedomé a postupné uskutočňovanie denivelizácie. V niektorých podnikoch dochádza k ďalšiemu nežiadúcemu vývoju, keď klesá podiel pohyblivej zložky mzdy a stúpa podiel jej pevnej časti.

Poznatky z kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami na národných výboroch ukazujú, že súhrnné dobré výsledky, dosiahnuté v ich hospodárení, sú sprevádzané ešte radom nedostatkov a rôznymi prejavmi porušovania rozpočtovej a finančnej disciplíny, najmä pri používaní prostriedkov vládnej rozpočtovej rezervy.

Značné nedostatky sa zistili aj vo vedení účtovnej evidencie, hlavne vo výkazníctve, ktoré často postrádalo vieryhodnosť, keď napríklad v 60-tich súvahách hospodárskych organizácií na preverovaných okresných národných výboroch bolo zistené 702 opráv v účtovníctve. Ďalej sa zistil nesúlad medzi výkazmi a operatívno-technickou evidenciou. Napríklad medzi inventarizáciou a stavom hmotného majetku a pohľadávok v účtovníctve k 31. XII. 1966 bola diferencia v Západoslovenskom KNV o vyše 1, 5 miliardy Kčs. Táto diferencia nepredstavuje skutočnú stratu hodnôt, ale je prejavom administratívnych a účtovných neporiadkov. Západoslovenský kraj uvádzam len preto, že sa tu robila previerka. Som však toho názoru, že obdobná situácia je aj v ostatných krajoch. Tento neuspokojivý stav je zapríčinený hlavne nízkou úrovňou riadiacej a kontrolnej činnosti v tejto oblasti.

Vážne problémy sa zistili aj v realizácii uznesení strany, vlády a Predsedníctva Slovenskej národnej rady v oblasti investičnej výstavby. Ide najmä o neúmerné predlžovanie doby výstavby a prekračovanie rozpočtových nákladov. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo u priemyselnej výstavby dokonca k predlžovaniu termínov, a to vo všetkých fázach, ako v plánovacej, projektovej a realizačnej. Podľa vyjadrenia dodávateľských a investorských organizácií sa očakáva predĺženie doby výstavby zo 16 preverovaných stavieb u 13 stavieb, a to od 6 až do 63 mesiacov. Podľa doterajšieho priebehu výstavby sa však dá očakávať, že ani tieto termíny nebudú konečné.

Aj porovnanie so zahraničím ukazuje, že doby výstavby sú u nás veľmi dlhé. Na porovnanie uvediem niekoľko príkladov:


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP