Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969

Sněmovna lidu

I. volební období

213

3/SL

Společná zpráva

výborů ústavně právního a rozpočtového

Sněmovny lidu

k vládnímu návrhu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (tisk 213)

Výbory ústavně právní a rozpočtový Sněmovny lidu projednaly v měsících únoru, březnu a dubnu 1969 vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a usnesly se doporučit jej Sněmovně lidu ke schválení s těmito změnami:

1. Název zákona upravit takto: "Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem"

2. V uvozovací větě nahradit slovo "Národní" slovem "Federální"

3. V § 1 odst. 1 upravit druhou větu takto: "Stát odpovídá rovněž za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím orgánu společenské organizace, vydaným při plnění úkolů státního orgánu, které na tuto organizaci přešly."

4. § 2 upravit takto:

"§ 2

Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají ti, kdo jsou účastníky řízení a byli poškozeni nezákonným rozhodnutím vydaným v tomto řízení."

5. V § 3 vypustit v pátém řádku slovo "popřípadě"

6. § 4 upravit takto:

"§ 4

(1) Nárok na náhradu škody nelze uplatnit, dokud pravomocné rozhodnutí, jímž byla škoda způsobena, není pro nezákonnost zrušeno příslušným orgánem. Rozhodnutím tohoto orgánu je soud rozhodující o náhradě škody vázán.

(2) Výjimkou z ustanovení odstavce 1 lze uplatnit nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím vykonatelným bez ohledu na jeho právní moc, jestliže toto rozhodnutí bylo na základě opravného prostředku (§ 3) zrušeno nebo změněno."

7. § 9 odst. 1 upravit takto:

"§ 9

(1) Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím, jakož i nárok na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě nebo trestu, je třeba předem projednat s ústředním orgánem. Jde-li o rozhodnutí vydané v občanském soudním řízení, v řízení trestním, jakož i v řízení před státním notářstvím nebo místním lidovým soudem, je ústředním orgánem ministerstvo spravedlnosti té republiky, na jejímž území má sídlo orgán, který rozhodl v prvním stupni. Jde-li však o rozhodnutí vydané v trestním řízení proti osobám podléhajícím vojenské soudní pravomoci, je tímto orgánem ústřední orgán, který vykonává správu vojenských soudů. V ostatních případech je tímto orgánem,

a) jde-li o věc náležející do působnosti Československé socialistické republiky, federální ústřední orgán, do jehož působnosti náleží odvětví státní správy, v němž bylo nezákonné rozhodnutí vydáno,

b) jde-li o věc náležející do působnosti České nebo Slovenské socialistické republiky, ústřední orgán republiky, do jehož působnosti náleží odvětví státní správy, v němž bylo nezákonné rozhodnutí vydáno, a není-li takového ústředního orgánu, ministerstvo spravedlnosti; to platí i v případě, kde nezákonné rozhodnutí vydal orgán společenské organizace (§ 1 odst. 1)."

8. Za § 10 vložit nový § 11 tohoto znění:

"§ 11

Dohoda o nároku na náhradu škody (§ 9 odst. 1) je přípustná jen při předběžném projednání tohoto nároku nebo v řízení u soudu."

9. Dosavadní § 11 až 23 přečíslovat na § 12 až 24.

10. V dosavadním § 11 odst. 1 nahradit ve čtvrtém řádku slova "je-li nositelem práv a povinností" slovy "má-li způsobilost mít práva a povinnosti"

11. V dosavadním § 12 odst. 1 ve třetím řádku nahradit citaci "§ 11" citací "§ 12".

V odstavci 2 ve třetím řádku nahradit slova "není nositelem práv a povinností" slovy "nemá způsobilost mít práva a povinnosti"

12. V dosavadním § 13 v prvním řádku nahradit citaci "§ 11" citací "§ 12"

13. V dosavadním § 14 v prvním řádku nahradit citaci "§ 12" citací "§ 13"

14. V dosavadním § 16 ve druhém řádku nahradit citaci "§ 12" citací "§ 13" a ve třetím řádku nahradit citaci "§ 14 a 15" citací "§ 15 a 16"

15. V dosavadním § 18 odst. 1 ve třetím řádku nahradit citaci "§ 17" citací "§ 18"

V odstavci 2 nahradit citaci "§ 12 odst. 3, § 14 a 15" citací "§ 13 odst. 3, § 15 a 16"

16. V dosavadním § 21 odst. 1 vypustit poslední větu.

17. V dosavadním § 23 odst. 1 v prvním řádku nahradit citaci "§ 11 a 18" citací "§ 12 a 19"

V odstavci 2 v prvním řádku nahradit citaci "§ 12" citací "§ 13"

V odstavci 3 ve třetím řádku nahradit citaci "§ 12" citací "§ 13"

18. Dosavadní § 24 upravit takto:

"§ 25

Stát a orgány vystupující jeho jménem

(1) Za škodu způsobenou rozhodnutím odpovídá podle tohoto zákona Československá socialistická republika, jestliže rozhodnutí vydal státní orgán Československé socialistické republiky; v ostatních případech odpovídá Česká socialistická republika nebo Slovenská socialistická republika. Totéž platí, jde-li o škodu způsobenou nesprávným úředním postupem.

(2) V právních vztazích upravených v tomto zákoně vystupuje jménem státu ústřední orgán uvedený v § 9 odst. 1."

19. Dosavadní § 25 upravit takto:

"§ 26

Pravomoc soudu

O nárocích podle tohoto zákona rozhodují soudy. O nárocích na úhradu (regres), které podle tohoto zákona vznikly proti příslušníkům ozbrojených sil, však rozhodují orgány příslušné podle zvláštních předpisů."

20. Dosavadní § 26 a 27 přečíslovat na § 27 a 28.

21. Za dosavadní § 27 vložit nový § 29:

"§ 29

(1) Do dne, kdy nabude účinnosti ústavní zákon Federálního shromáždění o soudech a prokuratuře, odpovídá podle tohoto zákona za škodu způsobenou rozhodnutím soudů, státních notářství a prokuratur Česká socialistická republika nebo Slovenská socialistická republika podle toho, kde má sídlo orgán, jenž rozhodl v prvním stupni; jde-li však o rozhodnutí vojenských soudů a prokuratur, odpovídá Československá socialistická republika.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí též, jde-li o škodu způsobenou nesprávným úředním postupem."

22. Dosavadní § 28 a 29 přečíslovat na § 30 a 31.

23. V dosavadním § 28 odst. 1 v sedmém a v osmém řádku nahradit slova "a považuje-li generální prokuráior rozhodnutí za nezákonné" slovy "a zjistí-li generální prokurátor", že rozhodnutí je nezákonné."

24. Dosavadní § 30 upravit takto:

"§ 32

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1969."

V Praze dne 4. dubna 1969

akad. Knapp v. r.

předseda výboru ústavně právního Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel výboru ústavně právního Sněmovny lidu

Ing. Rapoš v. r.

předseda výboru rozpočtového Sněmovny lidu

Kuba v. r.

zpravodaj výboru rozpočtového Sněmovny lidu


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP