Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969

SNĚMOVNA LIDU

I. v. o.

4

4/SL

Společná zpráva

výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního

Sněmovny lidu

k vládnímu návrhu zákona

o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání

Výbory Sněmovny lidu - ústavně právní a branný a bezpečnostní - projednaly na svých schůzích v měsících dubnu a květnu 1969 vládní návrh zákona o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání a usnesly se doporučit jej Sněmovně lidu ke schválení s těmito změnami:

1. § 26 odst. 2 písm. b) doplnit a nově formulovat takto:

"b) pro něž není při zásadních organizačních změnách schválených Radou obrany státu v ozbrojených silách jiné zařazení,"

2. § 31 odst. 1 nově formulovat takto:

"(1) Vojákům z povolání, propuštěným ze služebního poměru před vznikem nároku na starobní důchod, je vláda ČSSR, jestliže o to požádají, povinna prostřednictvím vojenské správy a ve spolupráci se zúčastněnými orgány státní správy zabezpečit umístění v občanském povolání přiměřené jejich vzdělání, praktickým zkušenostem a schopnostem a umožnit přípravu pro zvolené občanské povolání péčí státu."

3. Za § 31 odst. 1 připojit jako nový odstavec 2 v tomto znění:

"(2) K vydání podrobnějších předpisů o úkolech orgánů republik při umístění vojáků z povolání podle odstavce 1 se zmocňují vlády České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky."

4. V § 31 dosavadní odstavec 2 označit jako odstavec 3 a doplnit jej ve druhém řádku za písm. d) citací:

"kromě případů úmyslného trestného činu"

5. V § 31 označit dosavadní odstavce 3 a 4 jako odstavce 4 a 5.

6. § 33 odst. 1 písm. a) a písm. b) upravit takto:

"(1) Příspěvek za službu (dále jen "příspěvek") náleží vojákům z povolání, kteří byli propuštěni ze služebního poměru podle § 26 odst. 2 nebo 3, ve výši

a) 20 % služebního příjmu, jestliže konali službu v ozbrojených silách po dobu nejméně 15 let a dosáhli v této době věku aspoň 40 let; výkonným letcům a výsadkářům se věková hranice nestanoví,

b) 30 % služebního příjmu, jestliže konali službu v ozbrojených silách po dobu nejméně 20 let."

7. Čl. 1 doplnit na str. 5 o bod 7. v tomto znění:

"7. Ustanovení zákona, pokud se vztahují na příslušníky ozbrojených bezpečnostních sborů, se přiměřeně vztahují též na příslušníky Sborů nápravné výchovy. Působnost, která podle zákona přísluší ministru vnitra Československé socialistické republiky anebo ministrům vnitra České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, přísluší, pokud jde o příslušníky Sboru nápravné výchovy, ministrům spravedlnosti České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky."

8. V čl. III nahradit datum účinnosti 1. května dnem "1. července 1969"

V Praze dne 28. května 1969

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Hofman v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Géryk v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP