Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969

SNĚMOVNA LIDU

I. v. o.

5

5/SL

Společná zpráva

všech výborů

Sněmovny lidu

k návrhu zákona

o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

Všechny výbory Sněmovny lidu projednaly v dubnu a květnu 1969 návrh zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR a usnesly se doporučit jej Sněmovně lidu ke schválení s těmito změnami:

1. V § 3 upravit odstavec 2 takto:

"(2) Předsedající přijme slib poslanců (čl. 48 ústavního zákona) a dá provést volbu volební komise pro zjišťování výsledků hlasování a volbu mandátového a imunitního výboru."

2. § 4 upravit takto:

"§ 4

(1) Po ověření platnosti volby poslanců na základě návrhu mandátového a imunitního výboru sněmovna stanoví počet členů svého předsednictva (čl. 54 ústavního zákona) a zvolí předsedu sněmovny.

(2) Nato se nově zvolený předseda sněmovny ujme řízení schůze. Dá provést volbu dalších členů předsednictva sněmovny, předsedů a ostatních členu výborů, jakož i ověřovatelů sněmovny."

3. § 8 upravit takto:

"§ 8

Schůze sněmovny svolává předseda sněmovny na základě usnesení předsednictva sněmovny, popřípadě na základě usnesení sněmovny. Požádá-li o to alespoň třetina poslanců sněmovny, svolá předseda schůzi sněmovny nejpozději do 30 dnů."

4. V § 10 upravit odstavec 4 takto:

"(4) Každý poslanec může navrhnout změnu nebo doplnění pořadu."

5. V § 12 upravit odstavec 4 takto:

"(4) Sněmovna může bez rozpravy na návrh svého předsednictva nebo kteréhokoliv poslance stanovit maximální řečnickou lhůtu, nikoliv však kratší než 15 minut."

6. V § 17 připojit v odstavci 1 na konci tuto větu:

"Předseda může požádat poslance, aby svůj návrh zpřesnil."

7. V § 17 v odstavci 2 v prvním řádku vypustit slovo "závažný" a na konci odstavce připojit tuto větu: "Návrh na přerušení projednávání takového bodu denního pořadu může učinit též navrhovatel projednávaného bodu."

8. § 20 upravit takto:

"§ 20

(1) Pořadí, v jakém se má hlasovat o předložených návrzích, musí být voleno takovým způsobem, aby se co nejlépe zjistil názor většiny.

(2) Každý poslanec může navrhnout, aby se o jednotlivých částech návrhu hlasovalo odděleně. Nedojde-li při takovém hlasování ke schválení všech částí návrhu, je nutno o přijatých částech hlasovat ještě jako o celku.

(3) Je-li k návrhu předložen pozměňovací návrh, hlasuje se nejprve o pozměňovacím návrhu. Jestliže jsou k návrhu předloženy dva nebo více pozměňovacích návrhů, hlasuje se o nich v pořadí, jak byly podány. Jestliže přijetí jednoho pozměňovacího návrhu znamená vyloučení jiného pozměňovacího návrhu, nebude se o tomto návrhu již hlasovat.

(4) Jestliže je předložen návrh týkající se procedurální otázky, hlasuje se o takovém návrhu před hlasováním o projednávané otázce."

9. V § 21 upravit odstavec 4 takto:

"(4) O návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Československé socialistické republiky nebo jejímu jednotlivému členu se hlasuje v obou sněmovnách vždy podle jmen."

10. § 22 upravit takto:

"§ 22

(1) Volby presidenta Československé socialistické republiky, předsedy a místopředsedů Federálního shromáždění, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy a místopředsedů sněmovny a dalších členů předsednictva sněmovny a předsedů výborů se provádějí tajným hlasováním.

(2) Tajným hlasováním se provádějí volby i v dalších případech, stanoví-li to zákon.

(3) V ostatních případech se volby provádějí veřejným hlasováním, neusnese-li se sněmovna jinak."

11. V § 23 upravit odstavec 1 takto:

"(1) Hlasování podle jmen se provádí hlasovacími lístky, na nichž jsou uvedena jména poslanců. Další podrobnosti stanoví každá sněmovna svým usnesením."

12. V § 25 odstavec 1 vypustit v osmém řádku slova "výboru druhé sněmovně".

13. § 27 upravit takto:

"§ 27

(1) Společný výbor pro dohodovací řízení se skládá z 10 zástupců každé sněmovny, pokud se sněmovny nedohodnou na jiném počtu; také v tomto případě je společný výbor složen vždy ze stejného počtu poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

(2) Sněmovna národů zvolí do společného výboru stejný počet poslanců zvolených v České socialistické republice a stejný počet poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice."

14. V § 28 upravit odstavec 1 takto:

"(1) První schůzi společného výboru pro dohodovací řízení svolává předseda Federálního shromáždění. Výbor si na této schůzi zvolí předsedu, který řídí další jednání výboru."

15. V § 29 upravit první větu takto: "Nepřijmou-li obě sněmovny ani na doporučení společného výboru shodné usnesení, mohou se obě sněmovny usnést na konání společné schůze obou sněmoven a usilovat na ní o přijetí shodného usnesení."

10. § 31 upravit takto:

"Interpelace a otázky

§ 31

(1) Sněmovna lidu a Sněmovna národů, jakož i jednotliví poslanci a skupiny poslanců mají právo interpelovat vládu Československé socialistické republiky a její členy a klást jim otázky ve věcech jejich působnosti.

(2) Vláda a její členové jsou povinni na interpelace a otázky odpovídat.

(3) Sněmovna lidu a Sněmovna národů, jakož i jednotliví poslanci a skupiny poslanců mají rovněž právo klást otázky vedoucím ústředních úřadů Československé socialistické republiky ve věcech jejich působnosti.

(4) Vedoucí ústředních úřadů jsou povinni na otázky odpovídat."

17. § 33 upravit takto:

"§ 33

(1) Předsednictvo sněmovny dá vytisknout předložené interpelace a rozešle je předem, popřípadě je rozdá všem poslancům i interpelovanému.

(2) Interpelovaný je povinen odpovědět na interpelaci nejpozději do 30 dnů předsednictvu sněmovny i interpelujícímu pokud nejde o interpelaci naléhavou. I když neuplynula tato lhůta, může interpelovaný odpovědět ústně na zaslanou interpelaci v nejbližší schůzi sněmovny.

(3) Předsednictvo sněmovny zařadí písemné odpovědi na pořad nejbližší schůze sněmovny, která k nim zaujme stanovisko. Navrhne-li to některý poslanec, koná se o odpovědích na interpelace rozprava.

(4) Na žádost interpelujícího nebo jiného poslance může sněmovna prohlásit interpelaci za naléhavou. Poslanec musí takovou žádost odůvodnit. Prohlásí-li sněmovna interpelaci za naléhavou, je interpelovaný povinen zodpovědět takovou interpelaci na téže schůzi sněmovny. V případě, že interpelovaný nemůže odpovědět, musí se na této schůzi k interpelaci vyjádřit a vyžádat si k podrobnější odpovědi lhůtu, kterou určí sněmovna."

18. V § 34 upravit odstavec 1 takto:

"(1) Otázky mohou být písemné nebo ústní (§ 31)."

19. § 36 upravit takto:

"Jednání o návrzích zákonů

§ 36

Jednání o návrzích zákonů se zpravidla skládá z projednávání zásad zákona a z projednávání osnovy zákona."

20. § 38 upravit takto:

"§ 38

(1) Navrhovatelé předkládají zásady zákonů spolu s politickým a ekonomickým rozborem předsedovi Federálního shromáždění a ten je postoupí sněmovnám.

(2) Zásady zákona se vypracovávají tak, aby tvořily spolehlivý a úplný podklad, na jehož základě mohou výbory Federálního shromáždění posoudit, zda musí být určitá věc upravována nebo zda dosavadní právní úprava musí být nezbytně změněna, popřípadě doplněna, v kterých směrech a v jakém rozsahu. Zásady mají pokud možno umožňovat výběr mezi variantními řešeními.

(3) Politický a ekonomický rozbor je nutno vypracovat tak, aby nová právní úprava mohla být posouzena komplexně, po stránce politického působení i ekonomických důsledků, z hlediska postavení občanů a organizací i vlivu právní úpravy na činnost státních orgánů a organizací. Rozbor má odůvodnit nutnost nové právní úpravy a její základní rysy.

(4) Od předložení zásad zákona a politického a ekonomického rozboru lze upustit se souhlasem předsednictev obou sněmoven."

21. Dosavadní § 39 vypustit.

22. Dosavadní § 40 označit jako § 39.

23. Dosavadní § 41 označit jako § 40 a upravit jej takto:

"§ 40

(1) Ve výborech odůvodní zásady zákona navrhovatel.

(2) Po projednání zásad sdělí výbor své stanovisko předsednictvu sněmovny a navrhovateli."

24. Dosavadní § 42 a 43 vypustit.

25. Dosavadní § 44 označit jako § 41 a upravit jej takto:

"§ 41

(1) Osnovy zákonů se předkládají předsedovi Federálního shromáždění a ten je postoupí sněmovnám.

(2) Osnovy zákonů se předkládají s důvodovou zprávou, v níž musí být obsažen též finanční a hospodářský dosah navrhované úpravy a způsob jak bude uhrazen potřebný náklad. Při projednávání osnovy zákona mohou výbory požádat, aby jim navrhovatel podal informaci o obsahu prováděcích předpisů, které mají vydat federální orgány a o době, kdy mají být prováděcí předpisy vydány.

(3) Navrhovatel podá současně zprávu o tom, jak v osnově zákona vyhověl doporučením výborů sněmovny obsaženým v jejich stanoviscích, popřípadě proč těmto doporučením nevyhověl."

26. Dosavadní § 45 až 81 označit tako § 42 až 78.

27. V dosavadním § 45 a v dalších paragrafech nahradit slova "návrh zákona" slovy "osnova zákona".

28. V dosavadním § 48 v prvním řádku nahradit citaci "§ 47" citací "§ 44".

29. V dosavadním § 49 upravit odstavec 2 takto:

"(2) Výbory sněmovny mohou na základě svých usnesení projednávat přikázanou osnovu zákona 1 ve společné schůzi.

(3) Příslušné výbory obou sněmoven mohou na základě svých usnesení projednávat přikázanou osnovu zákona i ve společné schůzi."

30. V dosavadním § 50 v odstavci 2 ve druhém řádku nahradit citaci "§ 46" citací "§ 43".

31. Dosavadní § 52 upravit takto:

"§ 49

(1) Usnese-li se výbor na změnách v osnově zákona, vypracuje pro sněmovnu písemnou zprávu obsahující doporučení výboru a přesné znění pozměňovacích návrhů.

(2) Písemnou zprávu výboru schvaluje před předložením sněmovně výbor, pokud nepověřil jejím vypracováním předsedu a některé další členy výboru."

32. V dosavadním § 54 upravit začátek věty takto: "Byla-li osnova zákona projednána ve více výborech sněmovny a shodly-li se všechny tyto výbory na stejných pozměňovacích návrzích..."

33. Dosavadní § 56 upravit takto:

"§ 53

Ustanovení § 36 až 52 se vztahují přiměřeně i na projednávání mezinárodních smluv a osnov zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění."

34. V dosavadním § 57 připojit k odstavci 3 na konci tuto větu: "Současně označí za den schválení zákona den, kdy uplynula lhůta tří měsíců."

35. V dosavadním § 59 nahradit citaci "§ 58" citací "§ 55".

36. V dosavadním § 60 ve třetím a čtvrtém řádku nahradit citaci "§ 11 a 74" citací "§ 11 a 71".

37. Dosavadní § 62 odst. 3 upravit takto:

"(3) Předsednictvo Federálního shromáždění může zřizovat ze svých členů stálé nebo dočasné komise."

38. V dosavadním § 66 upravit odstavec 2 takto:

"(2) Předsednictvo Sněmovny národů se skládá ze stejného počtu členů zvolených v České socialistické republice a členů zvolených v Slovenské socialistické republice."

39. V dosavadním § 67 vypustit písm. d) a písm. e) a f) označit jako písm. d) a e). Dále připojit písm. f) tohoto znění: "f) rozhoduje v disciplinárních věcech poslanců."

40. V dosavadním § 70 vypustit v odstavci 2 ve třetím řádku slova "ze stejného počtu".

41. V dosavadním § 71 upravit odstavec 2 takto:

"(2) Výbory projednávají věci, které jim přikáže sněmovna nebo její předsednictvo a věci, které jsou obsaženy v plánu práce orgánů sněmovny. Dále jednají o věcech, na jejichž projednávání se usnesou na návrh některého svého člena."

42. K dosavadnímu § 71 připojit nový odstavec 4 tohoto znění:

"(4) Požádá-li o to alespoň jedna třetina přítomných členů výboru, která nevyslovila souhlas se závěry výboru, výbor předloží sněmovně písemnou zprávu o stanovisku těchto členů výboru."

43. V dosavadním § 75 v odstavci 4 nahradit citaci "§ 12, 13, 14, 17, 18 a 52 odst. 3" citací "§ 12, 13, 14, 17 a 18".

44. V dosavadním § 76 upravit odstavec 4 takto:

"(4) Členové vlády Československé socialistické republiky se mohou dát ve schůzích výborů sněmovny zastupovat jinými členy vlády a výjimečně svými náměstky, popřípadě místopředsedy federálních výborů, pokud výbor netrvá na osobní účasti příslušného člena vlády. Členové vlády, popřípadě ti, kdož je zastupují si mohou do schůzí výborů sněmovny, jichž se zúčastní, přibrat odborníky svého úřadu a předseda výboru jim může udělit slovo."

45. V dosavadním § 77 nahradit v odstavci 2 v prvním řádku slovo "přibrat" slovem "přizvat".

46. V dosavadním § 78 upravit odstavec 1 takto:

"(1) Výbory sněmovny mohou zřizovat své stálé nebo dočasné komise složené z poslanců."

47. K dosavadnímu § 78 připojit nový odstavec 5 tohoto znění:

"(5) Komise mohou přizvat k svému jednání odborníky védy a praxe."

48. V dosavadním § 79 upravit odstavec 1 takto:

"(1) Výbory sněmovny mohou konat společné schůze a předkládat sněmovně, popřípadě jejímu předsednictvu společné zprávy a návrhy."

49. V dosavadním § 80 upravit odstavec 1 takto:

"(1) Výbory Sněmovny lidu a výbory Sněmovny národů mohou konat na základě svých usnesení společné schůze."

50. V dosavadním § 81 upravit odstavec 4 takto:

"(1) Výbor provádí též setření v disciplinárním řízení a své návrhy předkládá předsednictvu sněmovny."

51. Za dosavadní § 81 vložit nový paragraf tohoto znění:

"§ 79

Komise sněmovny

(1) Sněmovny mohou zřizovat své stálé nebo dočasné komiso složené z poslanců.

(2) Komise sněmoven mohou přizvat k svému jednání odborníky vědy a praxe."

52. Dosavadní § 82 až 91 označit jako § 80 až 89.

53. Dosavadní znění § 83 označit jako odstavec 1. Písm. e) tohoto odstavce upravit takto: "e) obracet se s žádostí o sdělení informací na státní orgány a společenské organizace." Dále připojit odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Písemné podklady pro jednání sněmoven a jejich orgánů i pro jednání předsednictva Federálního shromáždění se rozesílají poslancům nejméně 14 dní předem, v naléhavých případech nejméně 7 dnů předem."

54. Dosavadní § 84 upravit takto:

"§ 82

Poslanci Federálního shromáždění se mohou se souhlasem předsednictva sněmovny sdružovat v zájmových skupinách."

55. V dosavadním § 85 nahradit ve 3. odstavci citaci "[§ 61 písm. ch) a § 67 písm. f)]" citací "[§ 58 písm. ch) a § 64 písm. e)]".

56. V dosavadním § 86 upravit odstavec 2 takto:

"(2) Disciplinární řízení se zahájí na návrh předsednictva sněmovny nebo na návrh uraženého."

57. Dosavadní § 88 upravit takto:

"§ 86

(1) Mandátový a imunitní výbor provede nutná setření a poskytne poslanci, proti němuž se vede disciplinární řízení, možnost, aby se vyjádřil. Po provedeném řízení výbor předloží výsledky šetření a své návrhy předsednictvu sněmovny.

(2) Předsednictvo sněmovny posoudí výsledky šetření a může na jejich základě uložit poslanci, aby se uraženému omluvil ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem. Jestliže se poslanec ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem neomluví, sdělí předsednictvo sněmovny své rozhodnutí orgánu, při jehož jednání k urážce došlo, popřípadě rozhodne o způsobu uveřejnění svého rozhodnutí.

(3) Poslanec i mandátový a imunitní výbor mají právo proti rozhodnutí předsednictva sněmovny podat do 15 dnů odvolání sněmovně, která rozhodne hlasováním.

(4) Z jednání mandátového a imunitního výboru a z jednání předsednictva sněmovny je vyloučen člen výboru nebo člen předsednictva sněmovny, jehož se disciplinární řízení týká."

V Praze dne 21. května 1969

Pospíšil v. r.

předseda výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu

Černý v. r. (v. o. 42)

ověřovatel výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu

akad. Knapp v. r.

předseda výboru ústavně právního Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel výboru ústavně právního Sněmovny lidu

Laštovička v. r.

předseda výboru zahraničního Sněmovny lidu

dr. h. c. Plojhar v. r.

ověřovatel výboru zahraničního Sněmovny lidu

Hofman v. r.

předseda výboru branného a bezpečnostního Sněmovny lidu

Géryk v. r.

ověřovatel výboru branného a bezpečnostního Sněmovny lidu

ing. Rapoš v. r.

předseda výboru rozpočtového Sněmovny lidu

Katolický v. r.

ověřovatel výboru rozpočtového Sněmovny lidu

ing. Bichler v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny lidu

Kettner v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny lidu

Poledňák v. r.

předseda výboru kulturního Sněmovny lidu

Kenclová v. r.

ověřovatelka výboru kulturního Sněmovny lidu

ing. Perkovič v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

Pražák v. r.

ověřovatel výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP