Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969

Sněmovna lidu

I. volební období

8

6/SL

USNESENÍ

výboru rozpočtového Sněmovny lidu

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1969 (tisk 8)

Výbor rozpočtový Sněmovny lidu projednal ve své schůzi dne 12. června 1969 za účasti zástupců ostatních výborů Sněmovny lidu vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1969 (tisk 8) a usnesl se doporučit, aby Sněmovna lidu schválila toto usnesení:

Sněmovna lidu po projednání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1969 a po projednání stanoviska Ústřední komise lidové kontroly k tomuto návrhu

I. zjišťuje, že

1. rozpočet nedisponuje při své formální vyrovnanosti dostatečnými finančními zdroji a rezervami k provádění aktivní finanční politiky na úrovni federace a zůstává koncepčně omezen převážně na krátkodobě orientovaná opatření dílčí povahy, nereprezentující širší záměry ekonomické konsolidace a prvky výrazně restriktivní finanční politiky;

2. vzhledem k některým nedořešeným organizačním změnám tento rozpočet zatím nevyjadřuje skutečné poměry v rozdělení potřeb a zdrojů v novém státoprávním uspořádám a nebude jej proto možno použít ke srovnávacím účelům při posuzování rozpočtového projektu na rok 1970;

II. připomíná vládě ČSSR, že

závěry uvedené v části 2. a 3. usnesení bývalého Národního shromáždění ze dne 17. 12. 1968 k návrhu státního rozpočtu ČSSR na rok 1969 nepozbyly své platnosti;

III. schvaluje

vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1969;

IV. ukládá vládě ČSSR, aby

1. na základě zhodnocení výsledků rozpočtového hospodaření za rok 1968 prosadila zvýšení aktivní úlohy státního rozpočtu, zpřísnila kontrolu jeho čerpání tak, aby rozpočet se stal nástrojem restriktivní finanční politiky;

2. k posílení úlohy státního rozpočtu federace jako základního nástroje řízení finančního hospodářství ČSSR a ovlivňování hospodářského vývoje v obou národních republikách revidovala současné zdroje a skladbu jeho příjmů;

3. zajistila stanovení objemu federálních rozpočtových rezerv, nutných ke splnění jejich poslání jako integračního a stabilizačního nástroje finanční politiky ČSSR;

4. stanovila strukturu a metodiku určování objemu dotací a subvencí na další rozvoj a vyrovnávání úrovně národních ekonomik.

V Praze dne 12. června 1969

ing. Pavol Rapoš v. r.

předseda výboru rozpočtového SL

Josef Katolický v. r.

ověřovatel výboru rozpočtového SL


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP