Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969

Sněmovna lidu

I. volební období

11

8/SL

ZPRÁVA

výboru rozpočtového Sněmovny lidu

k vládnímu návrhu usnesení, jímž federální shromáždění ČSSR schvaluje státní

závěrečný účet za rok 1968 (tisk 11)

Výbor rozpočtový Sněmovny lidu projednal na své schůzi dne 12. června 1969 za účasti zástupců ostatních výborů vládní návrh usnesení ke státnímu závěrečnému účtu za rok 1968 (tisk 11) a usnesl se doporučit Sněmovně lidu schválit usnesení v tomto znění:

"Sněmovna lidu po projednání návrhu státního závěrečného účtu ČSSR za rok 1968 a stanoviska Ústřední komise lidové kontroly

I. zjišťuje

k celkovým dosaženým výsledkům finančního hospodaření státu v roce 1968, že

1. nedostatky v národním hospodářství, projevující se v minulých letech poklesem celkové efektivnosti, trvaly v roce 1968 a trvají i nadále a mají prohloubením ekonomické nerovnováhy při současném zesílení inflačních jevů na úseku vnitřního trhu, zahraničního obchodu i trhu investic zhoršující tendenci;

- růst, osobní spotřeby převýšil tempo růstu vytvořeného i užitého národního důchodu. Rovněž růst investic byl vyšší než růst národního důchodu;

- rychlejšího růstu užitého národního důchodu před jeho tvorbou bylo dosaženo značným snížením aktivního salda obchodní bilance se socialistickými zeměmi. Ve styku s kapitalistickými státy dále vzrostla naše krátkodobá zadluženost;

- nebylo dosaženo předpokládaného snížení výrobních nákladů a podle údajů státní statistiky zůstala více než polovina nově zaváděných výrobků svými technickoekonomickymi parametry pod světovým průměrem;

- došlo k podstatnému zhoršení vztahu mezi vývojem produktivity práce a průměrných mezd;

- značná redistribuce prostředků ve prospěch obyvatelstva spolu s poklesem spořivosti a zvýšenými výběry z vkladů posílila koupěschopnou poptávku, která vedla ke snížení zásob, a zhoršuje zásobování v letošním roce; přírůstek oběživa byl největší od roku 1953;

- při rostoucích prostředcích podniků a národních výborů poklesly naopak rezervy státu z minulých let a trvá zadlužení státu u Státní banky československé;

2. stabilizační funkce státního rozpočtu a jeho vliv na obnovování ekonomické rovnováhy se v konkrétních výsledcích neprojevil. Rozpočtová politika se nedokázala vymanit z vleku neefektivního průběhu reprodukčního procesu a měla minimální možnost aktivního působení na racionalitu vývoje národního hospodářství. Omezováním rozpočtových výdajů se nepodařilo regulovat poptávku, a realizovat tak úlohu státního rozpočtu jako významného protiinflačního nástroje. Naopak sám rozpočet působil jako jeden z inflačních činitelů;

- přestože bylo do rozpočtu promítnuto ve srovnání s rokem 1967 snížení neinvestičních dotací o 1,1 mld Kčs, došlo ve skutečnosti k jejich překročení o 2,2 mld Kčs. Udržování některých dotací s ohledem na nepříznivý dopad jejich likvidace na životní úroveň části obyvatel vytváří jiné neméně závažné disproporce. Některé účelové dotace jsou čerpány na jiné úkoly;

- přestože došlo k zpřísnění pravidel pro poskytování investičních dotací, dochází v mnoha případech k benevolentnímu postupu a vyskytují se vážné nedostatky při uvolňování dotací;

- přírůstkové prémie v zemědělství neplní zcela svou funkci. Podporují růst tržní produkce bez zřetele na nákladovost a efektivnost výroby, rušivě ovlivňují její rozmístění a desorientují podniky při stanovení koncepce rozvoje a uplatňování specializace a koncentrace výroby;

- podobně jako v minulých letech došlo k přebytkům v hospodaření národních výborů;

II. bere na vědomí, že

1. vláda při realizaci své hospodářské politiky ne dostatečně respektovala závěry a doporučení obsažená jak v usnesení výboru Národního shromáždění pro plán a rozpočet k státnímu rozpočtu na rok 1968, tak v usnesení Národního shromáždění ke státnímu závěrečnému účtu za rok 1967. Nevyužila tak možnosti plně se opřít o autoritu nejvyššího orgánu státní moci, který vyžadoval od vlády energičtější postup při řešení negativních tendencí národního hospodářství. Takový postoj vlády nelze charakterizovat jinak, než jako přežitek praxe z období deformací, kdy společenská funkce nejvyššího zastupitelského orgánu pracujících byla nedoceněna;

2. hospodářská politika vlády v roce 1968 byla v důsledku neustálého vytváření krizových politických situací poznamenána silnými prvky živelnosti a defenzivy. Vláda tak nemohla prokázat svou připravenost zvládnout náročné úkoly vyplývající z obrodného procesu;

3. v mimořádně složité politické situaci během roku 1968 byla vláda neustále odváděna od řešení zásadních otázek ekonomického vývoje. Oceňuje přitom dobrou vůli vlády postavit se do čela normalizačního procesu ve společnosti;

III. schvaluje

1. státní závěrečný účet ČSSR za rok 1968, který vykazuje přebytek 2,513,352 tisíc Kčs; ústřední rozpočet skončil schodkem 76,112 tis. Kčs a rozpočty národních výborů přebytkem 2,589,464 tis. Kčs;

2. aby schodek ústředního rozpočtu 76,112 tis. Kčs byl uhrazen z úspor státního rozpočtu federace v r. 1969;

IV. doporučuje vládě

1. propracovat zásady pro poskytování půjček ze státního rozpočtu (státní pokladny) - včetně dlouhodobých - v souvislosti s úlohou státního rozpočtu při ovlivňování dlouhodobého rozvoje;

2. stanovit únosné meze vývoje v hlavních inflačních ohniscích a posílit aktivní protiinflační úlohu státního rozpočtu, upustit od širokého státního ochranářství, přenášení finančních problémů - i v neodůvodněných případech - na stát, a to zásadními opatřeními v dotační politice, která by měla být připravena ještě do konce roku 1969 a realizována od 1. ledna 1970;

V. důrazně upozorňuje vládu, že

1. nejsou splněny některé z úkolů vyplývajících z usnesení Národního shromáždění ke státnímu závěrečnému účtu za rok 1967 v bodech 1 a 5 a z usnesení výboru pro plán a rozpočet ke státnímu rozpočtu na rok 1968 v bodech 1, 2 a 3;

2. pokračuje praxe nedostatečného dodržování pravidel projednávání vládních návrhů ve Federálním shromáždění. Státní závěrečný účet za rok 1968 musel výbor rozpočtový projednávat před jeho schválením ve vládě;

VI. ukládá vládě

předložit předsednictvu Sněmovny lidu nejpozději s návrhem státního rozpočtu čs. federace na rok 1970 návrh řešení problematiky rozdělení státních aktiv a pasív, zejména pak řešení schodku státního rozpočtu z let 1964, 1965 a 1967 a odepsaných úvěrů jednotných zemědělských družstev z let 1952-1960, včetně používání odpisů ze základních prostředků jako běžných příjmů státního rozpočtu a návrhu na splacení závazků státního rozpočtu vůči Státní bance československé".

V Praze dne 30. června 1969

ing. Pavol Rapoš v. r.

předseda výboru rozpočtového SL

Josef Katolický v. r.

ověřovatel výboru rozpočtového SL


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP