FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

12

10/SL

9/SN

Společná zpráva

ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu ústavního zákona o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

Ústavně právní výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na společné schůzi konané dne 13. října 1969 vládní návrh ústavního zákona o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů (tisk č. 12).

Usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. ustanovení § 3 upravit takto:

"§ 3

(1) Zastupitelský sbor může svého poslance zprostit poslanecké funkce, jestliže to navrhne příslušný orgán Národní fronty pro to, že poslanec

a) bez vážného důvodu po delší čas neplní svou poslaneckou funkci nebo

b) svou činností narušuje politiku Národní fronty.

(2) Obdobně může být poslanec zproštěn své poslanecké funkce také tehdy, byl-li pravomocně odsouzen pro trestný čin.

(3) Jde-li o poslance Sněmovny národů Federálního shromázdění, rozhoduje o zproštění příslušná národní rada; jde-li o poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění, rozhoduje tato sněmovna.

(4) Jde-li o zproštění funkce poslance místního národního výboru, je orgánem, který podává návrh podle odstavce 1 nebo odstavce 2, příslušný okresní orgán Národní fronty."

2. Ustanovení § 5 formulovat takto:

" § 5

Předpisy o doplňovacích volbách a o odvolávání poslanců voliči zůstávají nedotčeny."

3. Ustanovení § 7 doplnit takto:

"§ 7

Ustavní zákon č. 112/1967 Sb., o skončení volebního období Národního shromážděni, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, ústavní zákon č. 83/1968 Sb., o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady, a ustanovení článku 148 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se zrušují."

V Praze dne 13. října 1969

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Hatala v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP