FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

14

11/SL

10/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, rozpočtového, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výborů ústavně právního, rozpočtového a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení

Výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na schůzích v listopadu a prosinci 1969 vládní návrh zákona, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení (tisk 14).

Usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 2 - odst. 2 v poslední řádce nahradit slova "s činností převážně obchodní" slovy "pokud provozují převážně činnost obchodní"

- v odst. 3 ve druhé řádce za slova "důchodové dani" doplnit slova "pokud z odstavce 2 nevyplývá něco jiného"

2. V § 3 - odst. 1 v druhém řádku nahradit slova "organizací uvedených v § 2 odst. 1 (dále jen "podniky")" slovem "poplatníka"

- odst. 4 upravit takto:

"(4) Podrobnou náplň jednotlivých složek tvorby zisku ve smyslu odstavce 2 stanoví předpisy o účetnictví jednotně pro celou Československou socialistickou republiku."

3. V § 4 - v písm. a) slovo "podniku" nahradit slovem "poplatníka"

- v bodu 1. slovo "podnik" nahradit slovem "poplatník"

- bod 2. vypustit a body 3., 4., 5. přečíslovat na body 2., 3., 4.

4. V § 5 - v odst. 1 slovo "podniku" nahradit slovem "poplatníka"

- odst. 1 písm. f) upravit takto:

"f) příspěvek do fondu geologických prací stanovený zvláštními předpisy."

5. § 8 upravit takto: "Základem daně z jmění je jmění poplatníka."

6. V § 9 - v nadpise slovo "podniku" nahradit slovem "poplatníka"

- v odst. 1 slovo "podniku" nahradit slovem "poplatníka"

- v odst. 1 písm. c) vypustit slova "běžného roku"

- v odst. 2 slovo "podniku" nahradit slovem "poplatníka"

- v odst. 2 písm. a) bod 1. slovo "výlučně" nahradit slovem "převážně"

- v odst. 2 písm. a) poslední větu upravit takto: "Zůstatková cena základních prostředků uvedených pod číslem 1 až 6 se odečítá z jmění poplatníka jen ve výši kryté fondem základních prostředků a investic;"

- v odst. 2 písm. c) slovo "podniku" nahradit slovem "poplatníka"

- v odst. 2 písm. d) vypustit slova "běžného roku"

7. V § 13 vynechat slova "uvedených v § 2 odst.2"

8. § 14 odst. 1 upravit takto:

"(1) Sazba daně z objemu mezd činí:

při přírůstku průměrných mezd proti předchozímu roku v %

sazba daně v % z objemu mezd

od 0 do 3

0,5 a

nad 3 do 5

1,5 + 1 a

nad 5 do 7

3,5 + 1,5 a

nad 7 do 10

6,5 + 3 a

nad 10

15,5 + 6 a,

přičemž činitel "a" se rovná procentu přírůstku průměrných mezd přesahujících spodní hranici příslušného daňového pásma s přesností na setiny."

9. V § 15 na začátku první věty slova "Podniky uvedené v § 2 odst. 1" nahradit slovy "Poplatníci daně ze zisku a daně z jmění"

- v poslední větě slovo "podniků" nahradit slovem "poplatníka"

10. V § 16 vynechat slova "podnikům uvedeným v § 2 odst. 1"

11. § 17 upravit takto:

"§ 17

Do konce roku 1970 se od základu daně z jmění odečítá část ceny základních prostředků, která byla v roce 1966 (u experimentujících podniků i v roce 1965) uhrazena do výše přídělu z hrubého důchodu nebo ze zisku, popřípadě z investičního úvěru, který byl do konce roku 1966 z těchto zdrojů splacen."

12. V § 18 odst. 1 slovo "podnik" nahradit slovem "poplatník"

13. V § 19 odst. 2 slovo "podnik" nahradit slovem "poplatník"

14. § 20 upravit takto:

" § 20

V pravomoci orgánů určených zákony národních rad pro poplatníky se sídlem v příslušné republice je:

a) rozšířit u daně ze zisku okruh odpočitatelných položek (§ 5), popřípadě upravit nebo zrušit některé ze stanovených položek, a to nejvýše v rozsahu 3 % daňového základu všech poplatníků;

b) zcela osvobodit od daně ze zisku a daně z jmění nově budované podniky na plánovanou dobu výstavby, zčásti osvobodit od daně ze zisku a daně z jmění podniky, které se podstatně rozšiřují, zejména budováním nových závodů, a to na plánovanou dobu výstavby;

c) určit místa a odvětví (obory) případně jednotlivé organizace, v nichž daň z objemu mezd nebude postihovat přírůstky objemu mezd vyplývající z růstu zaměstnanosti;

d) stanovit podmínky, za kterých nebude zdaňován přírůstek průměrných mezd vyplývající ze snížení zaměstnanosti;

e) snížit sazbu daně z objemu mezd v jednotlivých pásmech zdanění maximálně o 1 % v souladu s mzdově politickými záměry a s potřebou diferencovaného tempa růstu průměrných mezd v jednotlivých odvětvích, případně i organizacích;

f) v případě naléhavé potřeby povolit odvod podnikových daní oborovými (generálními) ředitelstvími, nebo obdobným orgánem hospodářského řízení anebo povolit, aby se zdaňoval zisk výrobní hospodářské jednotky jako celku a aby poplatníkem daně ze zisku mohlo být oborové (generální) ředitelství nebo obdobný orgán hospodářského řízení; mají-li tyto orgány hospodářského řízení podřízené podniky v obou republikách, je třeba dohody příslušných orgánů obou republik;

g) schvalovat v některých vybraných organizacích nebo oborech experimentální vyzkoušení daně ze zisku při progresivní daňové sazbě stanovené v závislosti na rentabilitě organizace a schvalovat vyzkoušení dalších způsobů zdanění podnikových mezd;

h) povolovat slevy daně z jmění a daně ze zisku poplatníkům, kteří vykonávají činnost ve veřejném zájmu, a to u daně ze zisku až do výše 35 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji z této činnosti a u daně z jmění až do výše daňové povinnosti připadající na skutečné jmění, které slouží této činnosti."

15. § 21 upravit takto:

"§ 21

Orgány určené zákony národních rad pro poplatníky se sídlem v příslušné republice mohou:

a) povolovat slevy z daně z jmění a z daně ze zisku poplatníkům, u nichž celková daňová povinnost těchto daní bude činit více než 85 % základu daně ze zisku nesníženého o daň z jmění, a to nejvýše tak, aby celková daňová povinnost těchto daní činila nejméně 85 % tohoto základu;

b) povolovat v jednotlivých případech na omezenou dobu slevy z daně ze zisku organizacím s rentabilitou nižší než 7 %, a to až do výše 50 % sazby daně; při stanovení výše slevy sebere v úvahu zejména potřeba investičního rozvoje organizace. Výše rentability organizace se pro tento účel vypočítá jako poměr bilančního zisku (§ 3), neupraveného o připočitatelné a odpočitatelné položky, k celkovým nákladům;

c) stanovit pro účely daně z objemu mezd výchozí úroveň mezd

1. pro nově vzniklé organizace a v případech reorganizací,

2. v organizacích, místech, popřípadě odvětvích (oborech), rozhodne-li tak vláda České socialistické republiky nebo vláda Slovenské socialistické republiky;

d) učinit opatření, aby bylo zabráněno dvojímu zdanění téhož základu dané u téhož poplatníka;

e) pro jednotlivé případy učinit opatření k zamezení tvrdostí a nesrovnalostí."

16. § 22 vypustit.

17. Dosavadní § 23 označit jako § 22 a jeho poslední větu vypustit.

18. Dosavadní § 25 označit jako § 23.

- v odst. 1 slova "Pro podniky uvedené v § 2 odst. 1" nahradit slovy "Pro poplatníky daně ze zisku a daně z jmění"

- v odst. 1 písm. a) ve druhé řádce vynechat citaci "a d)"

- odst. 2 upravit takto:

"(2) Pro poplatníky daně z objemu mezd se nepoužije ustanovení § 6 až 9 zákona č. 131/1968 Sb., o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd, pokud se týkají odvodu z přírůstku mezd; pro poplatníky daně ze zisku a daně z jmění se tento zákon nepoužije vůbec."

19. Dosavadní § 26 označit jako § 25.

V Praze dne 2. prosince 1969

akademik V. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

V. Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

ing. prof. P. Rapoš. CSc. v. r.

předseda rozpočtového výboru Sněmovny lidu

J. Katolický v. r.

ověřovatel rozpočtového výboru Sněmovny lidu

ing. A. Bichler, CSc. v. r.

předseda výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

J. Závěta v. r.

ověřovatel výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

ing. J. Burian v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

S. Kettner v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

prof. dr. V. Hatala v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. A. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

doc. ing. J.Toman, CSc. v. r.

předseda rozpočtového výboru Sněmovny národů

M. Hrib v. r.

ověřovatel rozpočtového výboru Sněmovny národů

doc. V. Kapišovský, CSc. v. r.

místopředseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP