12/SL

Návrh

ústavně právního výboru Sněmovny lidu na počítání presence na schůzích výborů Sněmovny lidu

V § 72 odst. 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění se stanoví, se "výbor Sněmovny lidu je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina, jeho členů."

Při praktické činnosti výborů dochází často k tomu, že výbor není způsobilý se usnášet - zejména na počátku schůze - poněvadž není přítomen dostatečný počet členů výboru. Absence ve výborech je ovlivňována také tím, že někteří členové výboru jsou delší dobu nemocní nebo jsou mimo území Československé socialistické republiky z důvodů svého povolání či z jiného pracovního důvodu. I když se z těchto důvodů nemohou zúčastňovat po určitou dobu schůzí výboru, přesto se musí započítávat v souladu s § 72 odst. 1 zákona o jednacím řádu FS do presenčního kvóra. To někdy způsobuje, že výbor není způsobilý se usnášet.

Obdobné komplikace se projevovaly i v bývalém Národním shromáždění. Proto předsednictvo Národního shromáždění přijalo ve své 79. schůzi usnesení č. 772, podle něhož se poslanci, kteří byli delší dobu vážně nemocni nebo byli z důvodů svého povolání či z jiného důvodu mimo území Československé socialistické republiky a kteří se proto nemohli zúčastnit schůzí výborů se nezahrnovali do počtu členů výborů při počítání presenčního kvóra. Toto usnesení bylo velmi praktické.

Ústavně právní výbor Sněmovny lidu se zabýval problematikou počítání presence na schůzích výborů Sněmovny lidu a usnesl se doporučit předsednictvu Sněmovny lidu, aby zařadilo tyto otázky na pořad přístí plenární schůze Sněmovny lidu.

Sněmovna lidu by mohla přijmout usnesení, podle něhož by se poslanci Sněmovny lidu, kteří se nemohou pro nemoc nebo proto, že jsou z důvodů svého povolání či z jiného pracovního důvodu mimo území Československé socialistické republiky zúčastnit schůzí výborů, nezahrnovali do počtu členů výborů Sněmovny lidu při počítání presenčního kvóra.

Přijetí takového usnesení by bylo v souladu s § 1 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, podle něhož může každá sněmovna upravovat vlastním usnesením podrobnější pravidla svého jednání.

Doporučuje se, aby Sněmovna lidu přijala toto usnesení:

"Poslanci Sněmovny lidu, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů nebo proto, že jsou z důvodu svého povolání či z jiného pracovního důvodu mimo území Československé socialistické republiky zúčastnit schůzí výborů, se nezahrnují do počtu členů výborů Sněmovny lidu při počítání presenčního kvóra. O tom rozhoduje předsednictvo Sněmovny lidu na žádost poslance nebo na návrh předsedy výboru. V případě, že se takový poslanec zúčastní schůze výboru, započítává se do presenčního kvóra. Usnenení předsednictva Sněmovny lidu se v žádném případě nedotýká nároků poslance na náhrady výdajů spojených s výkonem poslaneckého mandátu ani jiných práv poslance."

V Praze dne 8. prosince 1969

akademik Viktor Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP