FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

17

13/SL

12/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu a

Zpráva výboru ústavně právního Sněmovny národů

k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy (tisk 17)

Výbory ústavně právní a branný a bezpečnostní Sněmovny lidu a výbor ústavně právní Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1969 vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. § 1 bod 1. vypustit

2. § 1 bod 2. označit jako bod 1.;

v čl. 98 odst. 4 označit jako odstavec 3 a odstavec 3 jako odstavec 4

3. § 1 bod 3. označit jako bod 2.;

v čl. 99 odst. 1 písm c) - slova "vydává rozhodnutí a stanoviska" nahradit slovy "zaujímá stanoviska";

v čl. 99 odst. 2 za slovem "notářství" nahradit čárku spojkou "a"; vypustit slova "přezkoumává zákonnost pravomocných rozhodnutí, kterými byl uložen trest smrti."

K tomuto odstavci připojit větu tohoto znění:

"Nejvyšší soud Československé socialistické republiky přezkoumává zákonnost pravomocných rozhodnutí, kterými byl uložen trest smrti; výjimky může stanovit zákon Federálního shromáždění pouze v řízení stanném nebo v řízení před soudy za branné pohotovosti státu."

4. § 1 bod 4. označit jako bod 3.

5. § 1 bod 5. označit jako bod 4.;

čl. 101 odst. 1 a 2 formulovat takto:

"(1) Soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a soudce z povolání vojenských soudů volí Federální shromáždění; soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky zvolí zpravidla ze stejného počtu občanů České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. Soudce nejvyšších soudů republik a soudce z povolání krajských a okresních soudů volí národní rada příslušné republiky.

(2) Předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky volí ze soudců tohoto soudu Federální shromáždění. Jestliže předsedou Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky zvolilo občana České socialistické republiky, zvolí místopředsedou občana Slovenské socialistické republiky, nebo naopak."

v čl. 101 odst. 5 ve druhé větě slovo "zákon" nahradit slovem "zákony"

6. § 1 bod 6. označit jako bod 5.

7. § 1 bod 7. označit jako bod 6.;

v čl. 104 odst. 2 slova "o organizaci prokuratury" nahradit slovy "Federální shromáždění"

8. § 1 bod 8. označit jako bod 7.;

9. § 1 bod 9. označit jako bod 8.

10. § 3 označit jako článek 106a Ústavy a pod rubrikou "Zprávy o stavu socialistické zákonnosti" zařadit jako bod 9. §u 1 ústavního zákona

11. § 4 označit jako § 3 a v závěru odstavce 2 vypustit slova "o organizaci soudů".

12. § 5, 6 a 7 označit jako § 4, 5, 6.

V Praze dne 16. prosince 1969

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pecha v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Géryk v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Hatala v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP