FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

20

14/SL

13/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu a

Zpráva výboru ústavně právního Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře (tisk 20)

Výbory ústavně právní a branný a bezpečnostní Sněmovny lidu a výbor ústavně právní Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1969 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. bod 3. § 3 odst. 1 písm. b) zák. č. 60/1965 Sb. se upravuje takto:

"b) trestním stíháním osob, které se dopustily trestných činů a přečinů,"

2. za dosavadní bod 12. se vkládá nový bod 13. v tomto znění:

bod 13. v § 18 odst. 1 zákona č.60/1965 Sb. se upravuje znění druhé věty takto: "Rovněž stíhají osoby, které se dopustily přečinů."

3. dosavadní bod 13. se přečísluje na bod 14. v tomto znění:

bod 14. v § 22 se nahrazují slova "k vydání rozhodnutí a stanovisek" novým zněním "k zaujetí stanoviska"

Dosavadní body 14. až 39. se přečíslují na body 15. až 40.

4. Dosavadní bod 40. se přečísluje na bod 41. v tomto znění:

bod 41. v § 49 se vypouštějí slova "provinění a"

V Praze dne 16. prosince 1969

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pecha v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Géryk v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Hatala v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP