FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

24

16/SL

15/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o prečinech (tisk 24)

Výbory ústavně právní a branný a bezpečnostní Sněmovny lidu a výbory ústavně právní a branný a bezpečnostní Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1969 vládní návrh zákona o přečinech a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. v § 1 odst. 2 se slovo "bezvýznamný" nahrazuje slovem "nepatrný"

2. v § 2 písm. a) se vypouštějí slova "v menším rozsahu"

3. za § 3 se vkládá nový § 4, který zní:

"§ 4

Pro přečin pytláctví bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem do výše 10 000 Kčs nebo propadnutím věci,

kdo neoprávněně zasáhne do práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo kdo loví zvěř nebo ryby v době hájení, pokud vzhledem k výši způsobené škody nejde o trestný čin."

4. číslování § 4 - 16 se v důsledku toho mění na § 5 - 17 a v dosavadním § 10 se citace § 2 - 4 nebo § 9 nahrazuje citací § 2 - 5 nebo § 10

5. do dosavadního § 15 označeného nově jako § 16 se vkládá jako odstavec 1 toto ustanovení:

"(1) V § 6 odst. 1 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, se slovo "provinění" nahrazuje slovem "přečin".

Dosavadní znění tohoto paragrafu se zařazuje jako odstavec 2 a před text pod písm. b) se vkládají slova "§ 5 a"

V Praze dne 15. prosince 1969

akad.Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pecha v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Géryk v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Hatala v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

ing. Košťál v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

ing. Brada v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP