FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

22

17/SL

16/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. (tisk 22)

Výbory ústavně právní a branný a bezpečnostní Sněmovny lidu a výbory ústavně právní a branný a bezpečnostní Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1969 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. a usnesly se doporucit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

V článku I. vládního návrhu zákona:

1. bod 5.

a) § 57 a odst. 1 zní:

"(1) Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až pět let, jestliže za úmyslný trestný čin nebo přečin odsuzuje pachatele, který se vyhýbá poctivé práci a nemá trvalý pobyt v místě nebo obvodě, na který se trest má vztahovat, vyžaduje-li to se zřetelem na místo činu ochrana bezpečnosti státu, vnitřního pořádku, ochrana rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku."

b) v § 57a odst. 3 se vypouští první věta a v druhé větě slova "i jiná"

2. bod 14.

§ 209a odst. 2 zní:

"(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně užívá nebo spoluužívá cizího motorového vozidla, ač ví, že pochází z činu uvedeného v odstavci 1."

V Praze dne 15. prosince 1969

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pecha v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Géryk v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Hatala v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

ing. Košťál v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

ing. Brada v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP