FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

23

19/SL

18/SN

Zpráva

výboru ústavně právního Sněmovny lidu a

Zpráva

výboru ústavně právního Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje a mění občanský soudní řád a některé další civilněprocesní předpisy (tisk 23)

Výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1969 vládní návrh zákona, kterým se doplňuje a mění občanský soudní řád a některé další civilněprocesní předpisy a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. doporučuje se změnit název zákona takto: "Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním"

2. Čl. I.

bod 9. v § 36 odst. 1 nahradit první větu novou větou v tomto znění: "(1) V řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce."

3. za dosavadní bod 9. se vkládá nový bod 10. tohoto znění:

bod 10. "§ 67 odst. 2 o. s. ř. se zrušuje a označení odstavce 1 se vypouští"

dosavadní body 10. až 14. se přečíslují na body 11. až 15.

4. dosavadní bod 15. se vypouští

5. Čl. III.

bod 1. v § 39 odst. 1 ve třetím řádku vložit za slovo "nárok" výraz "nezletilým" a v pátém řádku před slovo "cizinci" výraz "nezletilému"

V Praze dne 15. prosince 1969

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Hatala v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP