FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

18

20/SL

19/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu a

Zpráva

výboru ústavně právního Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců (tisk 18)

Výbory ústavně právní a branný a bezpečnostní Sněmovny lidu a výbor ústavně právní Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1969 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

Článek 1

bod 5. v § 5 slova "jediný soudce" nahradit slovem "samosoudce"

bod 18. v § 21b v uvozovací větě za slova "Nejvyšší soud" vsunout slovo "republiky"

bod 21. v § 23a odst. 1 vypustit slova v závorce "(zástupce náčelníka)"

bod 23. v § 24a odst. 1 a 2 vypustit slova v závorce "(zástupce náčelníka)"

bod 25. v § 26 odst. 2 písm. a) závěr věty před středníkem od slova "alebo" formulovat takto: "když zaujímají stanoviska k zajištění jednotného výkladu zákona;"

bod 26. § 27 odst. 1 písm. b) zakončit středníkem a připojit větu tohoto znění: "při rozhodování o stížnostech pro porušení zákona proti rozhodnutím vojenských senátů Nejvyššího soudu jsou vyloučeni soudci, kteří rozhodovali o opravném prostředku."

- odst. 1 písm. c) formulovat takto: "zaujímá stanoviska k zajištění jednotného výkladu zákona,"

bod 27. v § 27a odst. 1 slova "k rozhodnutí senátu" nahradit slovy "senátu k zaujetí stanoviska"

- v odst. 2 začátek věty upravit takto: "Před zaujetím stanoviska si předseda Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky vyžádá vyjádření generálního ..."

bod 29. § 29 odst. 3 písm. b) formulovat takto: "projednává a schvaluje zprávy předsedů kolegií Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky o činnosti těchto kolegií a zaujímá stanoviska k závažným právním otázkám sporným mezi kolegii."

- za bod 29. se vloží nový bod 30. tohoto znění: "§ 30 se vypouští"

- za dosavadní bod 30., který se označí jako bod 31., se vloží bod 32. tohoto znění: "§ 32 se vypouští"

- dosavadní body 31. až 62. se označí jako body 33. až 64.

dosavadní bod 31. v § 33 odst. 3 slovo "zákon" nahradit slovem "zákony"

- v odst. 4 slova "náčelníkovi Správy vojenských soudů" nahradit slovy "ministru národní obrany"

dosavadní bod 32. v § 35 odst. 2. vypustit poslední větu

dosavadní bod 33. § 37 upravit takto:

"§ 37

Výkon správy vojenských soudů

(1) Správu v oboru vojenského soudnictví (§ 35) vykonává ministr národní obrany, jemuž příslušejí oprávnění ministra spravedlnosti republiky. V ministerstvu národní obrany je zřízena Správa vojenských soudů, na jejíhož náčelníka může ministr národní obrany výkon některých svých oprávnění při výkonu správy přenést. Ministr národní obrany stanoví, v jakém rozsahu se na správě vojenských soudů podílejí jejich náčelníci.

(2) Správu vojenského kolegia Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky vykonává ministr národní obrany prostrednictvim předsedy tohoto kolegia v dohodě s předsedou Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky."

dosavadní bod 35. v § 39 odst. 1 slovo "vyspělost" nahradit slovem "způsobilost"

- v odst. 3 slova "prvním" a "druhém" vypsat číslicemi

dosavadní bod 37. v § 41 odst. 2 vypustit slova "na návrh náčelníka Správy vojenských soudů."

- v odst. 4 slova "toho kterého" nahradit slovem "příslušného" dosavadní bod 38. v § 42 odst. 3 před slovo "funkce" vložit slovo "soudcovské"

dosavadní bod 39. v § 43 odst. 1 a 2 před slova "Národní fronty" doplnit slova "příslušného orgánu"

dosavadní bod 40. v § 44 odst. 1 a 2 slova "předsednictvo Federálního shromáždění" nahradit slovy "Federální shromáždění"

- v odst. 3 slova "předsednictvo národní rady" nahradit slovy "národní rada"

- v odst. 3, 4, 5, 6 slova "ten který" nahradit slovem "tento"

- v odst. 4, 7 slova "náčelníka (náčelník) Správy vojenských soudů" nahradit slovy "ministra (ministr) národní obrany"

dosavadní bod 41. v § 44a odst. 2 před slova "Národní fronty" doplnit slova "příslušného orgánu"

dosavadní bod 44. v § 51 odst. 3 slova "náčelník Správy vojenských soudů" nahradit slovy "ministr národní obrany"

- odst. 4 označit jako odstavec 2, odstavec 2 jako odstavec 3 a dosavadní odstavec 3 jako odstavec 4

- za odst. 5 vypustit slova "odstavce 6 až 8 se vypouštějí."

dosavadní bod 48. v § 55 odst. 2 písm. d) slova "náčelník Správy vojenských soudů" nahradit slovy "ministr národní obrany"

dosavadní bod 52. v § 58 písm. b) slova "náčelník Správy vojenských soudů" nahradit slovy "ministr národní obrany"

- písm. c) slova "(s náčelníkem Správy vojenských soudů)" nahradit slovy "(s ministrem národní obrany)"

dosavadní bod 53. upravit takto: "§ 59 až 61 se vypouštějí."

dosavadní bod 54. v § 62a odst. 1, § 62b, § 62d odst. 2 slova "náčelník Správy vojenských soudů" nahradit slovy "ministr národní obrany"

dosavadní bod 55. upravit takto:

"Nadpis nad § 63 zní:

"Některá ustanovení o postavení soudců z lidu."

V § 63 se vypouští odstavec 2, dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2 a slova "Nejvyššího soudu" se nahrazují slovy "Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky"

dosavadní bod 59. v § 70 - na návrh vlády vypustit odstavec 1 a u odstavce 2 vypustit číslování

dosavadní bod 61. v § 72 v odst. 1 slova "ministra spravedlnosti" nahradit slovy "ministra národní obrany" a

odst. 2 formulovat takto:

"(2) Za branné pohotovosti státu upraví způsob doplňování soudců vojenských soudů a vojenských soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky ministr národní obrany v dohodě s ministrem vnitra Československé socialistické republiky a ministry spravedlnosti republik."

dosavadní bod 62. dosavadní § 72a označit jako odstavec 1, slova "náčelník Správy vojenských soudů" nahradit slovy "ministr národní obrany" a připojit odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Výjimečně mohou být zvoleni za soudce z povolání dosavadní soudci z povolání bez ukončení vysokoškolského právnického vzdělání, jestliže v praxi prokázali, že jsou schopni pro výkon soudcovské činnosti. Osvědčení o tom, že tato podmínka je splněna, vydává ministr spravedlnosti příslušné republiky."

V Praze dne 16. prosince 1969

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pecha v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Géryk v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Hatala v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP