FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

16

22/SL

21/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro hospodářskou politiku, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce (tisk 16)

Výbory ústavně právní, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturní a pro sociální politiku Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, pro hospodářskou politiku, kulturní a pro sociální politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1969 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. za dosavadní bod 10. zařadit na návrh vlády nový bod 11. v tomto znění:

bod 11. v § 26 odst. 1 se připojuje další věta: "Vláda České socialistické republiky po projednání s Českou radou odborových svazů a vláda Slovenské socialistické republiky po projednání se Slovenskou radou odborových svazů mohou uložit organizacím, popřípadě i občanům povinnosti nezbytné ke splnění těchto úkolů, zejména povinnost hlásit národnímu výboru potřebné skutečnosti."

Dosavadní body 11. a 12. se přečíslují na body 12. a 13.

2. dosavadní bod 13. se přečísluje na bod 14.a upravuje se v tomto znění:

bod 14. v § 41 odst. 3 nahradit v druhé větě výraz "na návrh Ústřední rady" zněním "v dohodě s Ústřední radou"

3. dosavadní bod 14. se přečísluje na bod 15. a na návrh vlády se upravuje v tomto znění:

bod 15. v § 46 odst. 1 písm. e) nahradit v pátém řádku výraz "narušuje-li" zněním "narušil-li"

Dosavadní body 15. až 32. se přečíslují na body 16. až 33.

4. dosavadní bod 33. se přečísluje na bod 34. a doplňuje se takto:

bod 34. v § 90 odst. 3 se vkládá ve druhém řádku za slovo "dopravy" další slovo "energetiky",

Dosavadní body 34. až 36. se přečíslují na body 35. až 37.

5. dosavadní bod 37. se přečísluje na bod 38. a doplňuje se takto:

bod 38. v § 96 odst. 3 se vkládá ve druhém řádku za slovo "dopravy" další slovo "energetiky;"

6. dosavadní bod 38. se přečísluje na bod 39. a za něj se na návrh vlády vkládá nový bod 40. v tomto znění:

bod 40. za § 99 se vkládá nový § 99a, který zní:

"§ 99a

Vláda Československé socialistické republiky může po dohodě s Ústřední radou Československého revolučního odborového hnutí upravit pro některé skupiny pracovníků působnost závodních výborů při hromadných úpravách pracovní doby odchylně od ustanovení obsažených v této hlavě."

Dosavadní bod 39. se přečísluje na bod 41.

7. dosavadní bod 40. se přečísluje na bod 42. a doplňuje se takto:

bod 42. v § 101 odst. 5 se vkládá v sedmém řádku za slova "v dopravě" další slova "v energetice" a v předposledním řádku za slovo "dopravy," další slovo "energetiky,"

8. dosavadní bod 41. se přečísluje na bod 43. a upravuje se takto: bod 43. v § 103 odst. 1 vložit za slova "do doby" slovo "trvání"

odst. 1 písm. e) doplnit tímto zněním:

"e)... doba, po kterou byl občan trvale pracovně činný v jednotném zemědělském družstvu a nebyl ani jeho členem ani v pracovním poměru k družstvu, pokud tato činnost zakládala účast na sociálním zabezpečení družstevních rolníků."

v odst. 4 vložit za slovo "doba" výraz "trvání pracovního poměru v cizině" místo dosavadního znění.

Dosavadní body 42. až 48. se přečíslují na body 44. až 50.

9. dosavadní bod 49. se přečísluje na bod 51. a upravuje se takto:

bod 51. v § 123 ve čtvrtém řádku a v osmém řádku nahradit slova "na návrh Ústřední rady" výrazem "v dohodě s Ústřední radou"

Dosavadní body 50. a 51. se přečíslují na body 52. a 53.

10. dosavadní bod 52. se přečísluje na bod 54. v tomto znění:

bod 54. § 136 upravit v nadpise takto:

"Společenská kontrola Československého revolučního odborového hnutí"

Dosavadní bod 53. se přečísluje na bod 55.

11. dosavadní bod 54. se přečísluje na bod 56. a doplňuje se takto:

bod 56. § 137 odst. 4 zákoníku práce nově formulovat takto:

"(4) Organizaci a výkon společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci ve výrobních družstvech a v jednotných zemědělských družstvech upraví vlády České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky nebo orgány jimi zmocněné."

12. dosavadní bod 55. se přečísluje na bod 57. a doplňuje se takto:

bod 57. § 143 odst. 3 doplnit další větou v tomto znění:

"V odůvodněných případech může organizace povinnost k náhradě nákladů pracovníků zcela prominout."

v § 143 odst. 4 škrtnout písm. a) a dosavadní písm. b), c), d) nahradit písmeny a), b), c)

Dosavadní body 56. a 57. přečíslovat na body 58. a 59.

13. dosavadní bod 58. se přečísluje na bod 60. a upravuju takto:

bod 60. v § 162 odst. 2 nahradit v posledním řádku slova "ministerstvo spravedlnosti" slovy "ministerstva spravedlnosti"

Dosavadní body 59. až 61. se přečíslují na body 61. až 63.

14. dosavadní bod 62. se přečísluje na bod 64. a upravuje se takto:

bod 64. v § 175 odst. 1 v druhém řádku vložit za slovo "který" slovo "vědomě"

Dosavadní body 63. až 73. se přečíslují na body 65. až 75.

15. dosavadní bod 74. se přečísluje na bod 76. a upravuje se takto:

bod 76. v § 227 odst. 2 nahradit v poslední větě druhou část věty za čárkou "je organizace povinna sjednat s učněm pracovní poměr" novým zněním ", zabezpečí mu okresní národní výbor práci v pracovním poměru."

Dosavadní body 75. až 82. se přečíslují na body 77. až 84.

16. za bod 84. se vkládá nový bod 85. v tomto znění:

bod 85. v § 243 odst. 3 zák. práce vypustit celou část věty za středníkem.

Dosavadní body 83. až 88. se přečíslují na body 86. až 91.

17. dosavadní bod 89. se přečísluje na bod 92. a upravuje se takto:

bod 92. v § 267 a odst. 1 ve třetím řádku nahradit znění "§ 60 až 243" zněním "§ 60 až 64, § 69 až 243,"

Dosavadní body 90. až 92. se přečíslují na body 93. až 95.

18. na návrh vlády v čl. II se vkládají za odstavec 1 nové odstavce 2 a 3 v tomto znění:

"(2) Pro narušení socialistického společenského řádu lze dát pracovníku výpověď (§ 46 odst. 1 písm. e)), popřípadě okamžitě s ním zrušit pracovní poměr (§ 53 odst. 1 písm. c)) i tehdy, došlo-li k takové činnosti před počátkem účinnosti tohoto zákona.

(3) Po dobu od nabytí účinnosti tohoto zákona do konce roku 1971 není okamžité zrušení pracovního poměru pro narušení socialistického společenského řádu podle § 53 odst. 1 písm. c) vázáno lhůtami uvedenými v § 53 odst. 2."

Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se přečíslují na odstavce 4, 5 a 6.

V Praze dne 16. prosince 1969

nkad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

ing. Bichler, CSc. v. r.

předseda výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Závěta v. r.

ověřovatel výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

Kettner v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

PhDr. Fojtík, CSc. v. r.

předseda výboru kulturního Sněmovny lidu

Lapárová v. r.

místopředsedkyně výboru kulturního Sněmovny lidu

ing. Perkovič v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

Pražák v. r.

ověřovatel výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

prof. dr. Hatala v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

prof. ing. Rosa v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

Chorváth v. r.

předseda výboru kulturního Sněmovny národů

Hašplová v. r.

ověřovatelka výboru kulturního Sněmovny národů

Ungrád v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

Štifterová v. r.

ověřovatelka výboru pro sociální politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP