FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

27

23/SL

22/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního a rozpočtového Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního a rozpočtového Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1970 (tisk 27)

Výbory ústavně právní a rozpočtový Sněmovny lidu a výbory ústavně právní a rozpočtový Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1969 vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1970 a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. § 1 odst. 4 formulovat takto:

"(4) Vláda Československé socialistické republiky upraví závazné ukazatele a limity státního rozpočtu federace v souladu se změnami státního plánu, změnami organizačními a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy, pokud tím nebude dotčena výše přebytku státního rozpočtu v odstavci 1 uvedená."

2. § 1 začátek odst. 5 formulovat takto:

"(5) Vláda Československé socialistické republiky upraví v rámci výše státního rozpočtu federace uvedeného v odstavci 1 a po projednání s vládou České socialistické republiky a vládou Slovenské socialistické republiky závazné dotace ..."

3. V § 2 se vypouští odstavec 1 a odstavce 2, 3, 4 se přečíslují na odstavce 1, 2, 3.

4. V § 2 v novém odstavci 1 se slovo "Federální" vypustí a za slovem "Vláda" se doplní slova "Československé socialistické republiky".

5. V § 2 nový odstavec 2 formulovat takto:

"(2) Ministerstvo financí Československé socialistické republiky

a) soustavně hodnotí plnění státního rozpočtu federace ve všech jeho částech. Za tím účelem zejména kontroluje platby, které jsou příjmem státního rozpočtu federace a způsob využívání dotací a subvencí poskytovaných ze státního rozpočtu federace;

b) provádí periodické revize způsobu hospodaření s rozpočtovými prostředky ve federálních ministerstvech, federálních orgánech a v organizacích v oboru působnosti federace."

6. V § 2 nový odstavec 3 formulovat takto:

"(3) Federální ministerstva, federální výbory a ostatní federální orgány státní správy odpovídají za hospodaření rozpočtovými prostředky v oboru své působnosti a za hospodaření těmito prostředky v organizacích, které patří do oboru jejich působnosti, podle ustanovení zák. č. 8/59 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky a předpisů podle něj vydaných."

V Praze dne 16. prosince 1969

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

prof. ing. Rapoš, CSc. v. r.

předseda rozpočtového výboru Sněmovny lidu

Katolický v. r.

ověřovatel rozpočtového výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Hatala v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

doc. ing. Toman, CSc. v. r.

předseda rozpočtového výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel rozpočtového výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP