FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

28

24/SL

23/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního a kulturního Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního a kulturního Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb.,

o vysokých školách (tisk 28)

Výbory ústavně právní a kulturní Sněmovny lidu a výbory ústavně právní a kulturní Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1969 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. v čl. I bod 1 § 28a první větu formulovat takto: "Pracovní poměr vysokoškolských učitelů skončí koncem semestru, v němž dosáhli 65. roku věku, neskončil-li z jiného důvodu dříve."

2. v čl. I bod 2 § 55a odst. 1 písm. b)

- za slova "tří let" vsunout slova "z řad vysokoškolských učitelů,"

- slova "v § 39 odst. 6 cit. zákona;" nahradit takto "v § 39 odst. 6, § 42 odst. 4 a § 45 odst. 4 cit. zákona;"

3. v čl. I bod 2 § 55a odst. 1 písm. e) formulovat takto:

"e) pracovníky, kteří splňují morální, politické, pedagogické, vědecké (umělecké) nebo jiné odborné předpoklady, jmenovat docenty popřípadě předkládat vládě návrhy na jmenování řádných a mimořádných profesorů výjimečně bez habilitačního popřípadě jmenovacího řízení."

4. zařadit nový čl. III tohoto znění:

"Čl. III

Pracovní poměr vysokoškolských učitelů, kteří dosáhli 65. roku věku před účinností tohoto zákona, skončí dnem 1. 3. 1970; výjimky povoluje ministr školství."

5. dosavadní čl. III označit jako čl. IV.

V Praze dne 16. prosince 1969

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

PhDr. Fojtík, CSc. v. r.

předseda kulturního výboru Sněmovny lidu

Lapárová v. r.

místopředsedkyně kulturního výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Hatala v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

Chorváth v. r.

předseda kulturního výboru Sněmovny národů

Hašplová v. r.

ověřovatelka kulturního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP