FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

7-P

26/SL

24/SN

Společná zpráva

ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně

zdržují mimo území Československé socialistické republiky

Ústavně právní výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v únoru 1970 vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky a usnesly se doporučit jej předsednictvu Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. Ústavně právní výbor Sněmovny lidu doporučuje neuvádět zákonné opatření preambulí a ponechat pouze uvozovací větu tohoto znění:

"Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 53 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:"

Oba ústavně právní výbory doporučují:

2. § 1 odst. 2 upravit na toto znění:

"(2) Pokud však občan zdržující se v cizině podal do 31. prosince 1969 žádost o prodloužení pobytu, zaniká jeho právo osobního užívání bytu po uplynutí jednoho měsíce od skončení platnosti výjezdní doložky prodloužené na základě této žádosti, zdržuje-li se nadále protiprávně v cizině, nebo od vydání rozhodnutí orgánu, jímž byla žádost zamítnuta."

3. V § 1 odst. 3 vynechat slova "§ 179 odst. 1, § 180 odst. 1 a"

4. V § 2 odst. 1 v pátém řádku nahradit slovo "bytu" slovem "byt"

5. V § 2 odst. 2 nahradit slova "organizace disponující s tímto bytem" slovy "příslušný orgán, popřípadě organizace"

V Praze dne 25. února 1970

dr. Keisewetter v. r.

místopředseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP