FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

7-P

27/SL

25/SN

Společná zpráva výborů pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně

zdržují mimo území Československé socialistické republiky

Výbory pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v březnu 1970 vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky a usnesly se doporučit jej předsednictvu Federálního shromáždění ke schválení ve znění společné zprávy ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů s těmito dalšími změnami:

1. V § 4 odst. 1 vynechat v závorce slova "odst. 1 a 2"

2. V § 4 vypustit odstavec 2 a vynechat označení odstavce 1.

Oba výbory doporučují předsednictvu Federálního shromáždění uvážit ostatní připomínky, jak je uvedl společný zpravodaj výborů ve své zprávě včetně připomínek Ústřední rady družstev:

a) § 1 odst. 2 doplnit větou tohoto znění:

"(2)........ Právo osobního užívání bytu občana, který se zdržuje k datu účinnosti tohoto zákonného opatření protiprávně mimo území ČSSR, zaniká dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva."

b) § 2 odst. 3 upravit na toto znění:

"(3) Jde-li o byt stavebního bytového družstva, postupuje představenstvo podle stanov družstva."

c) v § 4 odst. 1 upravit poslední větu na toto znění:

"(1) ........ Po odečtení pohledávek státu či jiných orgánů a organizací vůči občanům zdržujícím se protiprávně mimo území ČSSR a nákladů na manipulaci s prodejem movitého zařízení složí MNV zbytek z výtěžku prodeje do úschovy u státního notářství."

V Praze dne 3. března 1970

Bohuslav Ungrád v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

ing. Anton Perkovič v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP