FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

9-P

28/SL

26/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů a výborů kulturních Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb.,

o Československé akademii věd

Výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů a kulturní Sněmovny lidu a Sněmovny národů, projednaly na svých schůzích v březnu 1970 vládní návrh zákonného opatření předšednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd a usnesly se doporučit jej předsednictvu Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. Ustanovení § 12 formulovat takto:

"Člen Akademie pozbývá členství rozhodnutím vlády Československé socialistické republiky na základě jejího vlastního uvážení nebo na základě návrhu valného shromáždění členů Akademie, jestliže se zpronevěřil vědě, státu, věci míru a socialismu, nebo byl-li odsouzen k trestu ztráty čestných titulů a vyznamenání anebo jestliže soustavně a bez náležitého důvodu neplní úkoly vyplývající z jeho členství v Akademii (§ 11 odst. 1)."

2. Ustanovení § 13 doplnit novým zněním § 13 odst. 2 písm. b): "b) na návrh presidia Akademie volí členy Akademie (§ 10); na návrh presidia rozhoduje též o podání návrhu na zánik členství v Akademii (§ 12)".

3. V ustanovení § 13 odst. 2 písm. c) citaci na konci věty před středníkem doplnit takto: "(§ 14 odst. 3 poslední věta)".

4. Výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů doporučují toto znění ustanovení § 14 odst. 1:

"(1) V čele Akademie je předseda Akademie, kterého z řad akademiků jmenuje a odvolává na návrh vlády president Československé socialistické republiky. Předseda Akademie odpovídá za výkon své funkce vládě Československé socialistické republiky."

5. Ústavně právní výbory Sněmovny národů a Sněmovny lidu a kulturní výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů doporučují toto znění ustanovení § 14 odst. 3:

"(3) Členy presidia Akademie jsou předseda Akademie, místopředsedové Akademie a jeho náměstci a další členové. Místopředsedy Akademie z řad členů Akademie jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky na návrh předsedy Akademie. Generálního sekretáře Akademie a jeho náměstky na návrh předsedy Akademie jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky. Další členy presidia z řad členů Akademie jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky; jmenuje je zpravidla na základě volby, kterou provádí valné shromáždění členů Akademie."

6. V ustanovení § 14 odst. 4 vypustit poslední větu a připojit odstavec 5 tohoto znění:

"(5) Funkční období presidia Akademie trvá až do doby, než nový zákon o Československé akademii věd funkční období upraví."

7a) Kulturní výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů doporučují formulovat ustanovení § 20 odst. 4 takto:

"(4) S vědeckými pracovníky jsou sjednávány pracovní poměry nejdéle na dobu 4 let, zpravidla na základě konkursu. Toto ustanovení se vztahuje i na pracovní poměry dosavadních vědeckých pracovníků; nedojde-li k dohodě o uzavření nové pracovní smlouvy ve lhůtě stanovené presidiem Akademie, může s nimi Československá akademie věd rozvázat z tohoto důvodu pracovní poměr vypovědí."

7b) Ústavně právní výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů doporučují předsednictvu Federálního shromáždění, aby provedlo novou úpravu tohoto ustanovení tak, aby formulace byla co nejpřesnější a vyjadřovala jednoznačně, že se všemi vědeckými pracovníky budou uzavřeny nové pracovní smlouvy a že Akademie v případech, kdy při uzavírání nové pracovní smlouvy s dosavadními pracovníky k dohodě nedojde, pracovní poměr rozváže výpovědí (nikoliv jen může rozvázat) a v souvislosti s tím i uvážilo zda k platnosti výpovědi je třeba souhlasu příslušného odborového orgánu.

8. Ústavně právní výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů a kulturní výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů doporučují předsednictvu Federálního shromáždění, aby požádalo vládu o urychlenou přípravu a předložení nového komplexního zákona o Československé akademii věd, s přihlédnutím k nezbytnosti rovnoprávného postavení Akademie věd, vysokých škol a jiných vědeckých institucí i k zásadám ústavního zákona o československé federaci; předtím aby vláda vyjasnila a připravila návrh celkové koncepce řízení vědy státem.

V Praze dne 17. března 1970

dr. Kiesewetter v. r.

místopředseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

Pacner v. r.

za předsedu ústavně právního výboru Sněmovny lidu

doc. Chorváth v. r.

předseda kulturního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Trávníček v. r.

předseda kulturního výboru Sněmovny lidu


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP