30/SL

Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu ke zprávě o stavu kriminality a záměrech ministerstva vnitra ČSSR, Generální prokuratury ČSSR a Nejvyššího soudu ČSSR ke zvýšení účinnosti boje proti kriminalitě

Ustavně právní výbor Sněmovny lidu a branný a bezpečnostní výbor Sněmovny lidu projednaly na společné schůzi dne 26. 5. 1970 zprávu o stavu kriminality a záměry ministerstva vnitra ČSSR, Generální prokuratury ČSSR a Nejvyššího soudu ČSSR ke zvýšení účinnosti boje proti kriminalitě a doporučují Sněmovně lidu přijmout toto

usnesení:

Sněmovna lidu

1) bere na vědomí předloženou zprávu o stavu kriminality a záměry ministerstva vnitra ČSSR, Generální prokuratury ČSSR a Nejvyššího soudu ČSSR ke zvýšení účinnosti boje proti kriminalitě, z níž vyplývá, že trestná činnost zaznamenává další vzestup, k němuž došlo v roce 1968 a 1969 též v důsledku některých okolností bezprostředně spjatých s činností kontrarevolučních sil, která prohloubila dlouhodobě působící příčiny a jejich vliv, ale vytvořila i některé specifické okolnosti, které ovlivnily jak vlastní dynamiku kriminality, tak i podmínky a úroveň boje proti ní. Svou negativní úlohu na tomto úseku sehrály projevy liberalizace v trestní praxi, projevující se ve výkladu a aplikaci platných právních norem, ve zdlouhavém řešení v konkrétních trestních věcí a v oslabení trestní represe;

2) doporučuje

a) vládě ČSSR

- zajistit zvýšení odpovědnosti vedoucích hospodářských pracovníků za dodržování hospodářské a pracovní kázně, aby se předcházelo škodám na národním majetku způsobovaným zejména rozkrádáním a nedbalým postojem k němu;

- předložit v krátké době návrh zákona o služebních poměrech příslušníků bezpečnostních sborů a zákona o Sboru národní bezpečnosti;

b) ministru vnitra ČSSR, generálnímu prokurátoru ČSSR a předsedovi Nejvyššího soudu ČSSR

- zajistit, aby orgány činné v trestním řízení ve své činnosti plně využívaly trestněprávních norem ke zvýšení účinnosti svých opatření na úseku boje proti kriminalitě, především k urychlení postihu pachatelů trestné činnosti, k jejich spravedlivému potrestání a k odhalování a odstraňování příčin kriminality, a aby tak přispívaly k ochraně socialistického státu, jeho společenského zřízení a vztahů ke světové socialistické soustavě, k ochraně práv a zákonem chráněných zájmů občanů a socialistických organizací, a k ochraně bojeschopnosti ozbrojených sil a ozbrojených sborů;

- vyřešit v souladu se socialistickou zákonností otázku trestných činů spáchaných v letech 1968 a 1969 kontrarevolučními živly;

- sledovat, jak se v praxi v boji proti kriminalitě uplatňují předpisy trestního práva, zejména zákony přijaté na tomto úseku v prosinci minulého roku;

- prověřit účinnost procesních předpisů v trestním řízení, zejména z hlediska jejich působení na odhalování trestných činů, zjišťování jejich pachatelů a na rychlost řízení a přitom uvážit zjednodušení trestního řízení u případů menší společenské nebezpečnosti;

c) ministru vnitra ČSSR

zajistit kádrové posílení a politické upevnění zejména součástí vyhledávání a vyšetřování VB a vybavit je moderní technikou, jež by přispěla k úspěšnému odhalování latentní trestné činnosti a ke zvýšení procenta její objasněnosti;

d) generálnímu prokurátoru ČSSR

- urychleně dobudovat aparát vyšetřovatelů prokuratury, aby prokuratura byla schopna plnit úkoly, které jí na tomto úseku náležejí;

- zabezpečit, aby prokurátoři v maximální míře uplatňovali dozor nad prováděním trestního řízení již ve stadiu vyhledávání a vyšetřování;

- zabezpečit, aby prokurátoři svými návrhy u hlavního líčení přispívali ke spravedlivému rozhodování soudů, zejména též návrhy na stanovení povinnosti nahradit způsobenou škodu;

e) předsedovi Nejvyššího soudu ČSSR

zabezpečit, aby zejména plénum Nejvyššího soudu v maximální míře usměrňovalo svými stanovisky praxi soudů při rozhodování o vině a při ukládaní trestů, aby se celá trestní politika stala významným nástrojem v boji proti kriminalitě;

3) ukládá výborům Sněmovny lidu

zabývat se ve druhém pololetí tohoto roku problémy hospodářské a pracovní disciplíny na jednotlivých úsecích hospodářského života a účinností boje proti alkoholismu.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

v z. Elena Litvajová v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Václav Pacner v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

František Pecha v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Rudolf Géryk v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP