FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

43

32/SL

30/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního a pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku (tisk 43)

Výbory ústavně právní a pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu a výbory ústavně právní a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v červnu 1970 vládní návrh zákona o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. § 1 odst. 1 upravit takto:

"(1) Organizace, které se zapisují do podnikového rejstříku, mohou nabývat práv a zavazovat se ode dne zápisu do podnikového rejstříku. Toto ustanovení se nevztahuje na organizace zřízené podle zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství."

2. V § 2 druhou větu upravit takto:

"V zápisu se uvede pouze označení příslušného národního výboru, jeho sídlo a předmět činnosti drobných provozoven jím zřízených."

3. V § 3 odst. 1 upravit takto:

"(1) U lidových družstev, družstevních zemědělských organizací a společných družstevních podniků, u svazů družstev, družstevních podniků, jakož i u podniků a hospodářských zařízení společenských organizací se zapisuje do podnikového rejstříku též předmět činnosti ve znění podle zřizovací listiny, statutu, stanov, smlouvy nebo jiného právního aktu, kterým byl stanoven předmět činnosti organizace."

4. V § 4 část první vety před středníkem upravit takto:

"U organizací, u nichž se do podnikového rejstříku zapisuje podle § 2 a 3 tohoto zákona předmět činnosti, popřípadě další skutečnosti, se zapisují též změny nebo zánik těchto skutečností;"

5. V § 5 odst. 3 upravit takto:

"(3) Rejstříkový soud oznámí zápisy organizací, předmětu jejich činnosti a předmětu činnosti drobných provozoven národních výborů, jakož i zápisy změn a zániku těchto skutečností příslušnému státnímu orgánu správy daní a odvodů a příslušnému orgánu státní statistiky."

6. V § 6 odst. 3 upravit takto:

"(3) Nebudou-li návrhy na zápis uvedené v odstavcích 1 a 2 podány ve stanované lhůtě, nemohou organizace, popřípadě drobné provozovny národních výborů pokračovat v činnosti a to do doby než bude zápis proveden."

7. V § 7 písm. a) upravit takto:

"a) v § 19 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. první věta,"

8. § 8 takto doplnit:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1970."

V Praze dne 30. června 1970

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

ing. Bichler v. r.

předseda výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Závěta v. r.

ověřovatel výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

prof. ing. Rosa v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářsko politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP