FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

47

33/SL

31/SN

Zpráva výboru ústavně právního Sněmovny lidu a

Zpráva výboru ústavně právního Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb.,

o soudní rehabilitaci

Výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích dne 30. června 1970 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

Článek I bod 18. upravit takto:

V § 33 odst. 1 se vypouštějí slova "a § 29 a nárok na náhradu nákladů na výživu podle § 32"

Článek I bod 19. upravit takto:

§ 46 zní:

"Pokud tento zákon nemá zvláštních ustanovení, použije se přiměřeně ustanovení trestního řádu."

Článek II upravit takto:

Pokud se v ustanoveních zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, mluví o zvláštních senátech, rozumí se tím senáty krajských soudů, vyšších vojenských soudů, Nejvyššího soudu České socialistické republiky, Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky a Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky, složené ze tří soudců z povolání, ustavené podle zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb.

Článek V poslední větu upravit takto:

Pro postup podle § 269 odst. 2 až § 271 trestního řádu stačí, rozhodne-li nejvyšší soud o stížnosti pro porušení zákona do šesti měsíců od jejího podání.

Článek VI upravit takto:

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 30. června 1970

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP