FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volehní období

51

34/SL

33/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právních, branných a bezpečnostních a pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti (tisk 51)

Vybory ústavně právní, branné a bezpečnostní a pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v měsících říjnu a listopadu 1970 vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti (tisk 51) a usnesly se jej doporučit oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V úvodním ustanovení v poslední větě prvního odstavce škrtnout slovo "zejména".

2. § 2 odst. 2 upravit takto:

"(2) Jménem Sboru národní bezpečnosti jednají a rozhodují ve věcech služebního poměru v oborech své působnosti ministři vnitra a v rozsahu jimi stanoveném další orgány, náčelníci a velitelé též v případech stanovených tímto zákonem (dále jen "služební orgány")."

3. V § 3 odst. 1 úvodní větu upravit takto:

"(1) Do služebního poměru může být přijat československý státní občan starší 18 let, který o přijetí požádá a ".

4. V § 4 odst. 2. větě první za slova "délku zkušební doby" vložit citaci "(§ 6 odst. 1 a 2)

5. V § 4 odst. 3 vypustit slova "nebo uvědomí-li do týdne služební orgán o překážce, která mu zabránila v nástupu služby".

6. V § 5 odst. 3 větě první vypustit slova "presidentu republiky" a škrtnout třetí větu.

7. V § 6 odst. 1 upravit první větu takto:

"Příslušníku se při přijetí do služebního poměru určí zkušební doba, která činí podle druhu služby a kvalifikace příslušníka nejméně tři měsíce a nejvýše 13 měsíců."

8. Do § 6 vložit nový odstavec 5 tohoto znění:

"(5) Po uplynutí zkušební doby služební poměr trvá dále, pokud podle § 98 odst. 1 neskončil."

9. § 9 upravit takto:

"§ 9

(1) Při přijetí do služebního poměru je příslušník jmenován do hodnosti rotného; má-li úplné střední vzdělání, je jmenován do hodnosti strážmistra, a má-li vysokoškolské vzdělání, je jmenován do hodnosti podporučíka.

(2) Jakmile úspěšně skončí zkušební doba, je příslušník povýšen do hodnosti strážmistra; má-li úplné střední vzdělání, je povýšen do hodnosti nadstrážmistra, a má-li vysokoškolské vzdělání, je povýšen (jmenován) do hodnosti poručíka.

10. V § 10 odst. 3 větě první slova "dosáhl-li vysokoškolského vzděláni" nahradit slovy "má-li vysokoškolské vzdělání".

11. V § 21 odst. 4 vložit v druhé části věty před slova "trestným činem" slovo "úmyslným"

12. § 23 upravit takto:

"§ 23

Základní povinnosti příslušníků

(1) Příslušník je zejména povinen

a) důsledně a přesně plnit úkoly vyplývající z oprávnění a společenského poslání Sboru národní bezpečnosti, uložené mu zákony, jinými pvávními předpisy a rozkazy a pokyny nadřízených,

b) vykonávat, svědomitě a řádně službu podle svých sil, znalostí a schopností.

(2) Ve vztahu ke Sboru národní bezpečnosti je příslušník zejména povinen

a) ohlásit svému nadřízenému závady a nedostatky, které ohrožují nebo stěžují výkon služby, a hrozící škodu,

b) zakročit, jestliže hrozí škoda a k jejímu odvrácení je třeba neodkladného zákroku; nemusí tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení jiné osoby,

c) zvyšovat své odborné a politické znalosti,

d) dodržovat pravidla služební zdvořilosti a chovat se i mimo službu tak, aby neztratil důvěru potřebnou pro vykon služby.

(3) Domnívá-li se příslušník, že rozkaz nebo pokyn jeho nadřizeného je v rozporu s právním předpisem, je povinen nadřízeného na to upozornit; trvá-lí nadřízený na splnění rozkazu nebo pokynu, je příslušník povinen jej splnit. Příslušník je povinen odepřít splnění rozkazu nebo pokynu nadřízeného, jestliže by jeho splněním spáchal trestný čin; tuto skutečnost ohlásí bez zbytečného průtahu vyššímu nadřízenému.

(4) Pracovní poměr a dohodu o pracovní činnosti může příslušník uzavřít jen se souhlasem služebního orgánu."

13. V § 31 škrtnout odstavec 1 a odstavec 2 neoznačovat.

14. K § 32 odst. 1 uvést v poznámce pod čarou:

"x) § 83 zákoníku práce a vyhláška č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem"

15. V § 52 odst. 1 upravit písm. c) takto:

"c) částky postižené výkonem rozhodnutí nařízeným služebním orgánem, soudem nebo národním výborem (§ 123 odst. 3)"

16. K § 51 uvést pod čarou:

"x) zákon č. 76/1952 Sb,. o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů"

17. V § 52 odst. 2 větu první upravit takto:

"O výkonu rozhodnutí srážkami ze služebního příjmu a výchovného (§ 54, odst. 1) platí obecné právní předpisy. x)"

Pod čarou uvést tuto citaci:

"x) § 276 a násl. občanského soudního řádu, § 122 zákoníku práce a § 20 vl. nař. č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce"

18. K § 52 odst. 3 uvést pod čarou;

"x) § 122 odst. 2 zákoníku práce a § 20 vl. nař. č. 66/1965 Sb.

19. K § 54 odst. 1 uvést pod čarou:

"x) § 33 zák. č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění"

20. K § 58 uvést pod čarou:

"x) zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce"

21. V § 60 odst. 2 za slova "s jejich souhlasem" vložit slova "nebo na jejich žádost"

22. K § 64 uvést pod čarou:

"x) zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení (§ 95 až 107)"

23. V § 66 odst. 1 větě první vypustit slova "Sboru národní bezpečnosti (dále jen "příslušnice")"

24. V § 66 odst. 1 větě druhé nahradit slova "v dohodě" slovy "po projednání"

25. V § 68 odst. 2 uvést pod čarou:

"x) § 5 zák. č. 88/1968 Sb."

26. V § 71 odst. 1 uvést pod čarou:

"x) § 157 až 161 zákoníku práce"

27. V hlavě sedmé upravit nadpisy nad § 72 takto:

"Náhrada škody

Oddíl první

Odpovědnost příslušníků za škodu způsobenou Sboru národní bezpečnosti

Obecná odpovědnost"

28. V § 72 za odstavec 3 vložit odstavec 4 s tímto zněním

"(4) O náhradě škody podle tohoto oddílu rozhoduje služební orgán."

29. V § 74 větě první citaci v závorce upravit takto:

" (§ 23 odst. 2 písm. a) a b))".

30. V § 81 odst. 1 nahradit slova "o výši náhrady škody" slovy "o náhradě škody"

31. Nad § 82 upravit nadpis na toto znění:

"Oddíl druhý

Odpovědnost Sboru národní bezpečnosti za škodu způsobenou příslušníkům

Obecná odpovědnost"

32. V § 82 za odstavec 2 vložit odstavec 3 s tímto zněním:

"(3) O náhradě škody podle toheto oddílu rozhoduje služební orgán."

33. K § 89 odst. 3 uvést pod čarou:

"x) Vyhl. č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhl. č. 84/1967 Sb."

34. K § 91 odst. 2 uvést pod čarou:

"x) zákon č. 37/1957 Sb."

35. V § 99 odst. 1 upravit první větu na toto znění:

"Příslušník musí být uvolněn ze služebního poměru, jestliže o to požádá.

36. V § 99 dosavadní odstavec 3 označit jako odstavec 5.

V dosavadním odstavci 4 škrtnout poslední větu a označit jej jako odstavec 3 a za tento odstavec vložit nový odstavec 4 v tomto znění:

"(4) Nebylo-li rozhodnutí o skončení služebního poměru uvolněním oznámeno příslušníku do jednoho měsíce ode dne doručení jeho žádosti a byl-li v žádosti uveden důvod pro uvolnění, posuzuje se uvolnění jako uvolnění ze závažných osobních nebo rodinných důvodů."

37. § 103 upravit takto:

"§ 103

Nároky po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru

Zruší-li se na základě odvolání příslušníka rozhodnutí o skončení služebního poměru, služební poměr trvá a příslušníku náleží i nadále všechny dosavadní náležitostí. Oznámí-li příslušník nejpozději před vydáním rozhodnutí o zrušení, že netrvá na dalším výkonu služby, platí, pokud se nedohodne se služebním orgánem jinak, že jeho služební poměr končí uvolněním ze závažných osobních důvodů uplynutím tří kalendářních měsíců následujících po dni oznámení původního rozhodnutí o skončení služebního poměru."

38. V § 109 odst. 1 větu za středníkem upravit takto:

"za těchto podmínek lze v případech hodných zvláštního zřetele přiznat příslušníku platové vyrovnání, i když mu podle ustanovení předchozí části věty nenáleží."

39. V § 116 odst. 1 větě první vypustit citaci "(§ 127)"

40. V § 116 za odstavec 3 vložit nový odstavec 4 tohoto znění:

"(4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat."

41. § 117 odst. 1 upravit takto:

"(1) Odvolacím orgánem je služební orgán nejblíže nadřízený služebnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal."

42. V § 117 za odstavec 2 vložit nový odstavec 3 tohoto znění:

"(3) Proti rozhodnutí ministra vnitra, nejde-li o rozhlédnutí o odvolání, lze podat rozklad. O rozkladu rozhoduje ministr vnitra. Pro rozklad a řízení o něm platí ustanovení o odvolání.

43. § 123 upravit takto:

"§ 123

Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí

(1) Rozhodnutí služebního orgánu, proti němuž již nelze podat odvolání (rozklad), je v právní moci.

(2) Rozhodnutí je vykonatelné, jestliže proti němu nelze podat odvolání (rozklad) nebo jestliže odvolání (rozklad) nemá odkladný účinek.

(3) Nebyla-ii splněna ve stanovené lhůtě povinnost k peněžitému plnění uložená vykonatelným rozhodnutím, může toto rozhodnutí v jednoduchých případech vykonat služební orgán, jinak je na návrh oprávněného vykoná soud nebo národní výbor."

44. § 124 upravit takto:

"§ 124

(1) Zjistí-li se dodatečně, že pravomocné rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy, může je ministr vnitra v oboru své působnosti zrušit. Ministr vnitra rozhodne ve věci samé.

(2) Pravomocné rozhodnutí o skončení služebního poměru může ministr vnitra zrušit jen na návrh příslušníka, v ostatních případech též z vlastního podnětu.

(3) Pravomocné rozhodnutí lze zrušit do tří let od nabytí právní moci."

45. § 125 odst. 1 upravit takto:

"(1) Jestliže se dodatečně zjistily mimořádné závažné okolnosti, které příslušník nemohl bez své viny v řízení uplatnit a které odůvodňují podstatně příznivější rozhodnutí v jeho prospěch, může služební orgán na jeho návrh zrušit své pravomocné rozhodnutí. Pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu (orgánu, který rozhodoval o rozkladu) může zrušit tento orgán, jsou-li splněny podmínky předchozí věty."

46. V § 125 odst. 3 nahradit slovo "navrhovatel" slovem "příslušník"

47. V § 126. písm. c) upravit větu za středníkem takto:

"působnost podle § 2 odst. 2 tohoto zákona vykonavují ministři spravedlnosti České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a v rozsahu jimi stanoveném další orgány Sboru nápravné výchovy, náčelníci a velitelé též v případech stanovených tímto zákonem.

48. V § 127 nadpis upravit na toto znění:

"Společná ustanovení o řízení"

49. V § 127 vypustit odstavce 1 a 4; dosavadní odstavce 2 a 3 označit jako odstavce 1 a 2.

50. § 128 upravit takto:

"§ 128

Neplatnost právního úkonu příslušníka

(1) Neplatný je právní úkon,

a) který nebyl učiněn svobodně, vážně, určitě nebo srozumitelně,

b) kterým se příslušník předem vzdává svých práv,

c) učinil-li jej příslušník jednající v duševní poruše, která ho činí k tomuto právnímu úkonu neschopným,

d) nemá-li ten, kdo jej učinil, způsobilost k právním úkonům.

(2) Právní úkony, které nebyly učiněny formou předepsanou tímto zákonem, jsou neplatné, jen stanoví-li to výslovně tento zákon.

(3) Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na část právního úkonu, je neplatná jen tato část, pokud z povahy právního úkonu, z jeho obsahu nebo z okolností, za nichž k němu došlo, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatního obsahu."

51. V § 129 v odstavci 2 nahradit slova "účastník řízení nenamítne slovy "není v řízení namítáno"

52. V § 129 odst. 3 větě první nahradit slovo "účastník" slovem "příslušník"

53. V § 129 odstavec 3 větě druhé nahradit slova "byl u soudu navržen výkon rozhodnutí" slovy "se vede řízení k výkonu rozhodnutí"

V Praze dne 10. listopadu 1970

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Čáp v. r.

v zast. ověřovatele branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Ján Mockovčiak v. r.

místopředseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Jakubcová v. r.

ověřovatelka výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

ing. Perkovič v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

JUDr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

JUDr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

ing. Brada v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

ing. Košťál v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

Burger v. r.

v zast. oveřovatelky výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

Ungrád v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP