FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

37/SL

35/SN

Návrh rezoluce

zahraničního výboru Sněmovny lidu a zahraničního výboru Sněmovny národů

k situaci na Blízkém východě

Federální shromáždění Československé socialistické republiky posoudilo situaci, která se vytvořila na Blízkém východě v posledním období a prohlašuje, že se znepokojením sleduje vývoj událostí v této oblasti. Po řadu let zůstávají neřešeny problémy vyvolané minulou i současnou politikou americko-izraelských imperialistů vůči arabským zemím. Nerespektování rezoluce Rady bezpečnosti z 22. listopadu 1967 Izraelem, soustavné odmítání řešení následků izraelské agrese z června 1967, vyjádřené zvláště v poslední době odmítáním zprostředkovatelské mise zvláštního pověřence Organizace spojených národů pana G. Jarringa, jsou jasným projevem agresivního politického vydírání a nátlaku. Nadále pokračuje úsilí izraelské vlády udržet si území sousedních arabských států nabytých agresí. Rovněž trvá a rozšiřuje se podpora Spojených států amerických izraelské agresivní politice. Takovýto vývoj událostí ještě více komplikuje situaci v oblasti Blízkého východu i celkovou mezinárodní situaci, něboť je jedním z hlavních zdrojů napětí ve světě a trvalým ohniskem širšího i světového konfliktu. Zároveň je výzvou arabským i dalším národům, usilujícím o mír, k bdělosti a připravenosti.

Na současnou politiku izraelské vlády nelze pohlížet jinak než jako na snahu trvale rozšířit území Izraele a upevnit jej jako stálou imperialistickou základnu v nejbližším sousedství arabských zemí. To ohrožuje klidné soužití arabského a izraelského lidu nyní i do budoucnosti.

Vláda Izraele nemůže zlomit vůli statečného arabského lidu hrozbami nebo novými válečnými výboji. Arabský lid je rozhodnut uhájit svou nezávislost, státní existenci, integritu a dosažené pokrokové demokratické a sociální vymoženosti.

Spravedlivou základnou pro řešení situace na Blízkém východě zůstává rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů z 22. listopadu 1967, a to především stažení izraelských vojsk ze všech arabských území, která Izrael obsadil a uspokojení zákonných národních práv arabského lidu Palestiny.

Federální shromáždění ČSSR podporuje prohlášení Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik z 15. června 1970 k situaci na Blízkém východě a návrhy vlády Svazu sovětských socialistických republik, včetně návrhů z 15. října 1970. Toto stanovisko SSSR přihlíží k zájmům všech národů Blízkého východu, sleduje normalizaci situace v této oblasti a napomáhá urovnání dlouhého konfliktu nastolením spravedlivého a trvalého míru.

Český a slovenský lid je solidární v široké mezinárodní frontě sil pokroku, míru a socialismu s bojem arabských národů a podporuje úsilí a cíle Sjednocené arabské republiky a dalších arabských zemí vyjádřené presidentem Sjednocené arabské reputliky Anvarem Sadátem. Cílem těchto spravedlivých snah je osvobození všech okupovaných arabských území z izraelské okupace, obnova práv palestinského lidu, posílení bojové solidarity lidu arabských zemí, zajištění jejich bezpečnosti, svobody a míru ohrožených Izraelem, sionismem a světovým imperialismem.

Federální shromáždění ČSSR bude nadále napomáhat v upevňování přátelství mezi československým a arabským lidem. Za situace, kdy izraelsko-američtí imperialisté setrvávají na svých agresivních požadavcích, Československá socialistická republika věrná principům mezinárodní solidarity s hrdinným arabským lidem potvrzuje, že bude i nadále poskytovat plnou podporu Sjednocené arabské republice a ostatním arabským státům, které vedou boj za nezávislost, demokracii, socialistické přeměny a mír.

V Praze dne 14. listopadu 1970

Dr. Josef Plojhar v. r.

ověřovatel

Bohuslav Laštovička v. r.

předseda zahraničního výboru Sněmovny lidu

Dr. Michal Žákovič v. r.

ověřovatel

Ing. Petronela Višňovcová v. r.

předsedkyně zahraničního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP