FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. v. o.

Sněmovna lidu

39/SL

Návrh

výboru Sněmovny lidu pro plán a rozpočet ke zprávě o dosavadních výsledcích rozvoje národního hospodářství v roce 1970 a o některých problémech spojených s plánem na příští rok.

Výbor Sněmovny lidu pro plán a rozpočet navrhuje Sněmovně lidu toto usnesení:

Sněmovna lidu

po projednání zprávy o dosavadních výsledcích rozvoje národního hospodářství v roce 1970 a o některých problémech spojených s plánem na příští rok

A. konstatuje, že:

1) Základním záměrem hospodářské politiky v roce 1970 bylo obnovit a v soustavě řízení národního hospodářství prosadit úlohu plánu a jeho pomocí postupně dosáhnout obnovení proporcionálního vývoje ekonomiky.

Výsledky dosažené za první tři čtvrtletí letošního roku v základních odvětvích národního hospodářství ukazují na to, že se přijatými politicko-organizačními opatřeními vlády daří základní záměry, vytýčené ústředním výborem Komunistické strany Československa, plnit.

Zvláště pak

- dosažená tempa růstu hmotných zdrojů jsou vyšší než předpokládal roční plán a jsou zajištována především růstem produktivity práce a využíváním rezerv,

- průmysl za prvních 9 měsíců 1970 překračuje plánované tempo, čímž jsou dosahovány významné přírůstky výroby,

- zemědělská výroba svými výsledky významně přispívá k posílení ekonomiky a zásobování obyvatelstva,

- postupuje konsolidace vnitřního trhu,

- růst peněžních příjmů obyvatelstva se podařilo sladit s možnostmi národního hospodářství,

- zaznamenaváme také posilování čs. měny.

Dosažené výsledky dovolují předpokládat, že celoroční přírůstky v tvorbě zdrojů ekonomiky budou celkově příznivější než bylo předpokládáno plánem na tento rok a že jeho hlavní úkoly budou v základních ukazatelích splněny.

2) Některé záměry plánu se ještě nepodařilo plně realizovat. V jejich souvislosti se opožďuje zvláště realizace

- předpokladů pro nápravu stavu v investiční výstavbě, zvláště pak v plnění úkolů dokončování a zahajování komplexní bytové výstavby, lhůt výstavby a omezení rozestavěnosti,

- předpokladů pro snížení salda platební bilance se socialistickými zeměmi,

- možností předzásobení pevnými palivy a to zejména ve hnědém uhlí a koksu,

- požadavku na zajištění materiálně technického zabezpečení zemědělské výroby a zemědělských služeb,

- požadavků spotřebitelů na zabezpečení vnitřního trhu nedostatkovými druhy zboží ze strany výrobních podniků;

B. očekává proto, že

k vytvoření podmínek dalšího plynulého rozvoje národního hospodářství vláda do svého programu prací na I. pololetí 1971 zařadí a za podpory široké veřejnosti zaměří své úsilí na ty klíčové problémy ekonomiky, jichž úspěšné řešení by zvláště

- přispělo k vytvoření podmínek pro dosažení aktivního salda platební bilance vůči socialistickým zemím,

- vedlo k snížení rozestavěnosti v oblastech investiční výstavby, urychlilo uvádění kapacit do provozu a udrželo stav rozestavěností v únosné míře,

- dále posilovalo konsolidaci vnitřního trhu s zlepšilo podmínky rozvoje zemedělsko-potravinářského komplexu.

Splnění zejména těchto požadavků by celkově posílilo prosazení dalšího racionálního trendu vývoje naší ekonomiky a přispělo k tomu, aby zdravé základy ekonomiky vytvářené již v prvním roce příští pětiletky předznamenaly úspěšný ráz ekonomickáno vývoje ČSSR v celém příštím pětiletí.

V Praze dne 18. listopadu 1970

pplk. Katolický v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet SL

prof. ing. Rapoš CSc. v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet SL


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP