FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

54

40/SL

37/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Výbory ústavně právní, zahraniční, branný a bezpečnostní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturní a pro sociální politiku Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, zahraniční, branný a bezpečnostní, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku, kulturní a pro sociální politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1970 vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždení ke schváleni s těmito změnami:

1. V článku I bodu 1 čl. 4 odst. 4 první větě vypustit slova "úsecích a";

za první větu odstavce 4 vložit větu:

"Orgány Československé socialistické republiky vykonávají působnost ve věcech správy národního majetku v odvětvích, která řídí.";

dále v první větě odstavce 5 vypustit slova "úsecích a"

2. V článku I bod 6 upravit takto:

"V čl. 11

odstavec 3 zní:

"(3) Příjmy státního rozpočtu federace tvoří taxativně určené daně a odvody, podíly na nich a další příjmy stanovené zákonem Federálního shromáždění, dále příjmy z činnosti federálních orgánů a jim podřízených organizací."

v odstavci 4 písm. a) se slova "na národní obranu" nahrazují slovy "na obranu Československé socialistické republiky" a

v odstavci 7 se za slovo "dotační" vkládají slova "a odpisové.""

3. V článku I bodu 7 čl. 12 odst. 2 závěr druhé vety upravit takto: "nebo souvisí s výkonem působnosti orgánů federace."

4. V článku I bodu 8 čl. 12 odst. 4 větu doplňovanou upravit takto: "Zákon Federálního shromáždění může svěřit rozhodování o výjimkách a úlevách orgánům federace, jde-li o daně a poplatky podle odstavce 2 placené organizacemi přímo řízenými orgány federace nebo jde-li o poplatky podle odstavce 2 vybírané orgány federace."

5. V článku I bodu 16 upravit čl. 19 písm. d) v jeho závěru takto: "organizací pro správu dálnic, organizací námořní dopravy, a pokud provozují zahraniční přepravu, též organizací říční dopravy,"

6. V článku I bodu 20 v doplňované části vety v čl. 24 odst. 2 písm. d) nahradit slova "na těchto úsecích" slovy "na uvedených úsecích"

7. V článku I bodu 23 v čl. 28a odst. 3 písm. a) nahradit slovo "činných" slovem "působících"

8. V článku I bodu 32 se úvodní ustanovení upravuje takto:

"Dosavadní ustanovení čl. 76 se označuje jako odstavec 1, v jehož první větě se slova "národní obrany" nahrazují slovy "obrany Československé socialistické republiky", a doplňuje se odstavcem 2, který zní:"

9. V článku I bodu 34 nahradit citaci čl. 36 odst. 2 a 4 citací čl. 36 odst. 1 písm. h) a odstavec 4 citaci čl. 76 odst. 1 citací čl. 76

10. V článku I bodu 35 nahradit v čl. 85a slova "pozastavit, popř. zrušit opatření vlády republiky," slovy "pozastavit výkon opatření vlády republiky, popřípadě je zrušit,"

11. Za článek II vložit článek III tohoto znění:

"Pokud nenabudou účinnosti zákony Federálního shromáždění, jejichž vydání předvídají ustanovení článků 5 a 12 ústavního zákona o československé federaci ve znění tohoto ústavního zákona, zůstává v platnosti dosavadní právní úprava."

12. Článek III označit jako článek IV.

V Praze dne 18. prosince 1970

Pacner v. r.

ověřovatel ústavné právního výboru Sněmovny lidu

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

dr. Plojhar v. r.

ověřovatel zahraničního výboru Sněmovny lidu

Laštovička v. r.

předseda zahraničního výboru Sněmovny lidu

Čáp v. r.

v zast. ověřovatele branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Hlína v. r.

v zast. předsedy branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

pplk. Katolický v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

prof. ing. Rapoš v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

ing. Bichler CSc. v. r.

předseda vyboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Holáň v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

dr. Plojhar v. r.

ověřovatel kulturního výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Trávniček CSc. v. r.

předseda kulturního výboru Sněmovny lidu

Jakubcová v. r.

ověřovatelka výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

ing. Perkovič v. r.

předseda výboru pro socíální politiku Sněmovny lidu

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Žákovič v. r.

ověřovatel zahraničního výboru Sněmovny narodů

ing. Višňovcová v. r.

předsedkyně zahraničního výboru Sněmovny národů

ing. Brada v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

ing. Košťál v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

doc. ing. Toman CSc. v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

prof. dr. ing. Rosa CSc. v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

Hrdlička v. r.

ověřovatel kulturního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Lang v. r.

úřadující místopředseda kulturního výboru Sněmovny národů

Burger v. r.

v zast. ověřovatelky výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

Ungrád v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP