FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

55

42/SL

39/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o působnosti federálních ministerstev

Výbory ústavně právní, zahraniční, branný a bezpečnostní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturní a pro sociální politiku Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, zahraniční, branný a bezpečnostní, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku, kulturní a pro sociální politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1970 vládní návrh zákona o působnosti federálních ministerstev a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 7 odst. 2 poslední větě slova "národními orgány" nahradit slovy "orgány republik"

2. Ustanovení § 18 doplnit o další odstavec tohoto znění:

"(3) Federální ministerstvo vnitra řídí Státní bezpečnost a ve vymezeném rozsahu Veřejnou bezpečnost."

3. V § 26 větu za středníkem upravit takto:

"tato působnost je stanovena zvláštními předpisy."

4. V § 27 vypustit označení odstavce 1 a uvozovací větu upravit takto:

"Státní plánovací komise dále"

5. V § 29 písm. c) za slovo "dotační" vsunout slova "a odpisové"

6. V § 30 písm. a) slova "státní závěrečný účet" nahradit slovy "státního závěrečného účtu"

7. V § 31 písm. a) v závěru první části věty slova "ke státním rozpočtům" nahradit slovy "ke státním rozpočtům, mimo dodatkové nástroje;"

8. V § 34 písm. c) upravit takto:

"c) zajišťuje jednotné provádění a uplatňování zákonů Federálního shromáždění o odvodech a daních, jakož i předpisů o poplatcích, které mají vztah k zahraničí; povoluje výjimky a úlevy z odvodů a daní, jejichž poplatníky jsou organizace řízené federálními orgány, a z poplatků ve vztahu k zahraničí; výjimky a úlevy z podnikových odvodů a daní povoluje na návrh příslušných ministerstev;"

9. V § 56 písm. b) slova "odvětvové plány" nahradit slovy "návrhy odvětvových plánů"

10. V § 63 písm. b) slova "odvětvové plány" nahradit slovy "návrhy odvětvových plánů"

11. V § 68 odst. 2 písm. a) slovo "plán" nahradit slovy "návrh plánu"

12. V § 72 odst. 2 písm. a) slova "říční dopravy" nahradit slovy "říční dopravy, pokud obstarává též zahraniční přepravu"

13. V § 72 odst. 2 písm. b) slovo "plán" nahradit slovy "návrh plánu"

14. V § 78 písm. c) slovo "plán" nahradit slovy "návrh plánu"

15. V § 86 slova "z pracovníků obou republik" nahradit slovy "z občanů obou republik"

16. § 87 vypustit

17. § 88 označit jako § 87 a v citaci v závorce za označením § 391 vypustit odkaz na "odst. 2"

18. § 89 označit jako § 88, § 90 označit jako § 89 a § 91 označit jako § 90.

V Praze dne 18. prosince 1970

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

dr. Plojhar v. r.

ověřovatel zahraničního výboru Sněmovny lidu

Laštovička v. r.

předseda zahraničního výboru Sněmovny lidu

Čáp v. r.

v zast. ověřovatele branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Hlína v. r.

v zast. předsedy branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

pplk. Katolický v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

prof. ing. Rapoš v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

ing. Bichler, CSc. v. r.

předseda výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Holáň v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

dr. Plojhar v. r.

ověřovatel kulturního výboru Sněmovry lidu

prof. dr. Trávníček, CSc v. r. předseda kulturního výboru Sněmovny lidu

Jakubcová v. r.

oveřovatelka výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

ing. Perkovič v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Žákovič v. r.

ověřovatel zahraničního výboru Sněmovny národů

ing. Višňovcová v. r.

předsedkyně zahraničního výboru Sněmovny národů

ing. Brada v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

ing. Košťál v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

doc. ing. Toman, CSc. v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

prof. dr. ing. Rosa CSc. v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

Hrdlička v. r.

ověřovatel kulturního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Lang v. r.

úřadující místopředseda kulturního výboru Sněmovny národů

Burger v. r.

v zast. ověřovatelky výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

Ungrád v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP