FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

57

43/SL

40/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o národohospodářském plánování

Výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1970 vládní návrh zákona o národohospodářském plánováni a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 1 odst. 1 první větu upravit takto:

"(1) Základem řízení československého národního hospodářství, závazným pro hospodářskou a řídící činnost všech orgánů a socialistických organizací jsou národohospodářské plány, které se vypracovávají k uskutečnění hospodářsko-politického programu vytyčeného Komunistickou stranou Československa a vyjadřují zásady státní hospodářské politiky na dané období včetně rámců a zásad pro uplatňování nástrojů plánovitého řízení a stanoví a časově konkretizují cíle hospodářského a sociálního rozvoje, způsob, prostředky a formy jejich dosažení."

2. V § 1 odst. 2 škrtnout druhou větu

3 V § 2 odst. 1 začátek první věty upravit takto: "Na tvorbě, zajišťování a kontrole plnění národohospodářských plánů ...",

4. V § 2 k odstavci 2 připojit další větu tohoto znění: "Příslušný nadřízený ústřední orgán v pochybnostech určí, které orgány jsou z hlediska plánovacího procesu orgánem středního článku řízení."

5. V § 4 odstavec 2 upravit takto:

"(2) Střednědobé a prováděcí státní plány a hospodářské plány obsahují zpravidla tyto části:

- plán výroby a výkonů ve všech výrobních a nevýrobních odvětvích,

- plán rozvoje vědy a techniky,

- plán investiční výstavby,

- plán projektových prací,

- plán materiálně technického zásobování,

- plán práce a mezd,

- plán finanční,

- plán vývoje cen,

- plán zahraničního obchodu,

- plán rozvoje životní úrovně."

6. V § 4 odst. 3 upravit takto:

"(3) Střednědobé a prováděcí státní plány se ve stanoveném rozsahu vnitřně člení z hlediska

- přímé odpovědnosti, podle organizační podřízenosti,

- ekonomického, podle hlavních oblastí ekonomiky,

- odvětvového, popřípadě oborového, bez ohledu na organizační podřízenost,

- územního, podle umístění ekonomických procesů do území republik."

7. V § 4 odst. 5 slova "Proces tvorby" nahradit slovem "Tvorba"

8. V § 5 odst. 3 v druhé části první věty před slovo "zabezpečení" vložit slova "a způsub"

9. V § 7 odst. 1 větě první nahradit slovo "vymezuje" slovem "stanoví"

10. § 9 upravit takto:

"Hospodářské plány ústředních orgánů bezprostředně zajišťují cíle a úkoly státních plánů, státních rozpočtů, měnového plánu a oblastních plánů; dále usměrňují komplexní rozvoj a činnost podřízených orgánů a organizací a zabezpečují konkretizaci zásad státní hospodářské politiky a její realizaci."

11. V § 10 odst. 4 větě první slovo "obsah" nahradit slovy "forma a členění"

12. V § 11 odst. 2 větě druhé slova "formu i obsah" nahradit slovy "formu a členění"

13. V § 12 odst. 4 vypustit slovo "obsah"

14. V § 17 odst. 1 písm. b) upravit část věty za středníkem takto: "přitom vychází z návrhů, podkladů, a rozborů ostatních federálních ústředních orgánů, návrhů plánů republik, popřípadě též z podkladů a návrhů jiných orgánů a organizací,"

15. V § 17 odst. 1 písm. g) před slovo "řízení" vložit slovo "plánovitého"

16. V § 18 odst. 1 v závěru úvodní věty před slovo "plánů" vložit slovo "komplexních"

17. V § 18 odst. 1 písm. e) slova "s ústředními plánovacími orgány druhé republiky" nahradit slovy "s ústředním plánovacím orgánem druhé republiky" a slova "avšak v působnosti" nahradit slovy "jde-li o působnost"

18. § 18 odst. 2 upravit takto:

"(2) Ústřední plánovací orgány republik odpovídají vládám republik za soulad návrhů plánů republiky s plánem Československé socialistické republiky, projednávají s ostatními ústředními orgány republiky a s krajskými národními výbory návrhy jejich plánů a seznamují vládu republiky s odlišnými stanovisky těchto orgánů."

19. V § 19 odst. 1 písm. d) za slova "státních rozpočtů" vložit slova "a měnového plánu"

20. V § 19 odst. 1 písm. f) v druhé části věty slova "v rámci metodických pokynů" nahradit slovy "v souladu s metodickými pokyny" a v třetí části věty na konci slova "měnových plánů" nahradit slovy "měnového plánu"

21. V § 19 odst. 2 větě poslední vypustit slovo "přímo"

22. V § 19 odst. 6 první větě za slova "státních rozpočtů" vsunout slova "a měnového plánu" a před slova "Ministerstvo zahraničního obchodu" vložit slovo "Federální".

23. V § 21 odst. 1 písm. b) slova "provádí soustavnou analýzu stavu a vývoje" nahradit slovy "soustavně analyzuje stav a vývoj"

24. V § 21 odst. 1 písm. c) upravit takto:

"c) rozpracovává uložené jí úkoly do vnitropodnikových útvarů"

25. V § 23 odst. 1 nahradit slova "úkolem plánu jsou uložená opatření, z nichž vyplývá" slovy "Úkolem plánu se stanoví"

26. V § 23 odst. 2 poslední větu upravit takto:

"Při rozpisu se mohou úkoly zpevnit nebo stanovit další nebo rozšířit jejich okruh, pokud vláda Československé socialistické republiky, popřípadě vlády republik nestanoví jinak."

27. V § 24 odst. 2 vypustit slovo "hospodářské" a slovo "příslušných"

28. V § 29 odst. 1 větě druhé slova "kdy tuto povinnost zjistil nebo byl na ni upozorněn" nahradit slovy "kdy toto porušení povinnosti zjistil nebo byl na ně upozorněn"

29. V § 29 odst. 3 poslední větu upravit takto:

"Ustanovení odstavců 1 a 2 se však nevztahují na ústřední orgány"

30. V § 30 odst. 1 za slovo "Pracovníci" vložit slovo "státních"

31. V § 31 odst. 3 před sláva "ministerstvem národní obrany" vložit slovo "federálním"

32. § 33 upravit takto:

" § 33

Zrušují se § 2 odst. 1 a 2, § 5 až 14, § 16, § 67, § 68 odst. 1 písm. a) a § 91 odst. 3 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládních nařízení č. 83/1967 Sb., č. 16/1968 Sb., č. 148/1968 Sb. a č. 169/1969 Sb."

V Praze dne 18. prosince 1970

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

pplk. Katolický v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

prof. ing. Rapoš v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

ing. Bichler, CSc. v. r.

předseda výboru pro průmysl dopravu a obchod Sněmovny lidu

Holáň v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

JUDr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

JDDr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

doc. ing. Toman, CSc v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

prof. dr. ing. Rosa, CSc. v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP