FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

58

44/SL

41/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet a pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet a pro hospodářskou

politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o pravidlech státního rozpočtu československě federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla)

Výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet a pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet a pro hosoodářskou politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1970 vládní návrh zákona o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla) a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 1 odst. 1 vypustit slova v závorce "(v dalším jen "federace")"

2. V § 1 odst. 1 druhou větu upravit takto:

"Státní rozpočet federace vychází ze základních cílů a úkolů zákona Federálního shromáždění o státním plánu rozvoje národního hospodářství československé socialistické republiky."

3. V § 1 odst. 2 upravit takto:

"(2) Výši příjmů a výdajů státního rozpočtu federace schvaluje Federální shromáždění pro každý rok rozpočtovým zákonem."

4. V § 2 odst. 3 vypustit slovo "zásadně"

5. V § 3 nadpis upravit takto:

"Příjmy federace"

6. V § 4 nadpis upravit takto:

"Výdaje federace"

7. V § 4 písm. a) nahradit slova "na národní obranu" slovy "na obranu Československé socialistické republiky"

8. V § 5 odst. 1 úvodní větě slovo "poskytují" přesunout sa slovo "federace",

písm. a) označit jako písm. b) a písm. b) označit jako písm. a)

9. V § 6 v nadpise doplnit za slovem "Zapojení" slova "rozpočtových a příspěvkových"

10. V § 7 odst. 1 doplnit za slovem "vedoucí" slovem "jiného"

11. V § 7 odst. 2 větě první nahradit slova "Ministři a vedoucí ústředních orgánů" slovy "Ministři nebo vedoucí ostatních ústředních orgánů" a

vypustit slovo "zásadně"

12. V § 8 první větu upravit takto:

"Státní rozpočet federace se skládá z rozpočtových kapitol federálních ministerstev a ostatních ústředních orgánů."

13. K § 8 připojit tuto větu:

"Přílohou státního rozpočtu federace jsou rozpočty účelových federálních fondů."

14. § 9 odst. 3 upravit takto:

"(3) Federální ministerstvo financí stanoví, které podklady mu předkládají federální ministerstva, ostatní federální ústřední orgány a federální účelové fondy a určuje způsob jejich předkládání; dále stanoví po projednání s ministerstvy financí republik, které podklady mu předkládají ministerstva financí republik, a určuje způsob jejich předkládání."

15. V § 10 odst. 1 škrtnout poslední větu.

16. V § 10 z dosavadních odstavců 2 a 3 vytvořit odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Federální orgány a jimi řízené organizace a federální účelové fondy zařazují do návrhu svého rozpočtu veškeré v rozpočtovém roce předvídané příjmy a výdaje, které mají být v tomto roce realizovány. Při tom jsou povinny

a) zjišťovat všechny zdroje pro zvýšení příjmů a hledat možnosti pro snížení výdajů a využívat jich;

b) zařazovat do rozpočtu výdaje pouze v částkách nezbytně nutných k účelnému a hospodárnému plnění úkolů."

17. K § 10 připojit tento nový odstavec 3:

"(3) Vláda Československé socialistické republiky předkládá návrh státního rozpočtu federace Federálnímu shromáždění."

18. V § 12 odst. 1 větě první slovo "stanoví" nahradit slovem "určuje"

19. V § 12 odst. 2 před slovo "jednotná" vložit slovo "metodicky"

20. § 13 odst. 1 upravit takto:

"(1) Rozpočtové prostředky státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik mohou být použity pouze pro účel, pro který byly v rozpočtu určeny."

21. § 13 odst. 3 upravit takto:

"(3) Federální ministerstvo financí stanoví pro státní rozpočet federace podmínky, za nichž federální orgány mohou použít svých rozpočtových prostředků k jinému účelu, než ke kterému byly rozpočtem určeny; ministerstva financí republik stanoví tyto podmínky pro rozpočty republik podle zmocněni daného zákony národních rad."

22. § 15 upravit takto:

"Dojde-li při schválené investiční výstavbě k jejímu urychlení a bude zapotřebí více rozpočtových prostředků, než bylo zařazeno do rozpočtu na běžný rok, budou prostředky potřebné k úhradě urychleného růstu výstavby (v rámci celkových rozpočtových nákladů stanovených na příslušnou akci) zajištěny především z úspor prostředků určených v rozpočtu na investice; není-li to možné, budou prostředky uvolněny z vládní rozpočtové rezervy daného rozpočtu."

23. V § 16 odst. 1 větě první před slova "které neoprávněně použijí" vsunout slova "a státní účelové fondy,"

24. V § 16 odst. 2 větě první za slovo "nebo" vsunout slovo "odvedou" a

druhou větu upravit takto:

"Hospodářské organizace vrátí neoprávněně použité prostředky; pokutu uhradí ze zdrojů, které jim zůstanou po splnění stanovených odvodů nebo daní."

25. V § 16 odst. 3 upravit takto:

"(3) Vrácení neoprávněně použitých nebo odvedení zadržených částek včetně pokuty uloží organizaci nadřízený organ a oznámí to příslušné finanční správě."

26. V § 16 odst. 4 slova "z uvedených zásad" nahradit slovy "z ustanovení předchozích odstavců."

27. V § 17 větě druhé za slovo "projednány" vsunout slova "před 1. lednem rozpočtového roku," a

v poslední větě slovo "schválení" nahradit slovem "vyhlášení"

28. V § 18 odst. 3 ve větě za středníkem slovo "podává" nahradit slovem "předkládá"

29. V § 19 odst. 1 připojit na konci další větu tohoto znění:

"O opatřeních podle tohoto odstavce informuje vláda Československé socialistické republiky Federální shromáždění v rámci zpráv o plnění státního rozpočtu federace (§ 27)."

30. V § 19 odst. 3 první větu upravit takto:

"Nemůže-li organizace řízená federálním orgánem zajistit úhradu nutného výdaje, pro který byla do jejího rozpočtu zařazena částka nepostačující nebo pro který není v jejím rozpočtu úhrada vůbec v účelových prostředcích, může ji ve svém rozpočtu výjimečně zajistit z použitelných úspor na jiných rozpočtových prostředcích přesunem uvnitř svého rozpočtu."

31. V § 19 odst. 3 vypustit poslední větu.

32. § 20 odst. 3 upravit takto:

"(3) Výši vládní rozpočtové rezervy a účelových rezerv, s kterými hospodaří vláda Československé socialistické republiky, schvaluje Federální shromáždění v rámci státního rozpočtu federace. O hospodaření s vládní rozpočtovou rezervou a účelovými rezervami podává vláda Československé socialistické republiky zprávu Federálnímu shromáždění v rámci zpráv o plnění státního rozpočtu."

33. V § 21 upravit nadpis takto:

"Odpovědnost za hospodaření federace"

34. V § 21 odst. 1 upravit začátek první vety takto:

"(1) Vláda Československé socialistické republiky odpovídá Federálnímu shromáždění za to, že v oboru její působnosti budou všechny úkoly plněny hospodárně, že budou ..."

35. V § 24 odst. 2 upravit takto:

"(2) Pokud zákon o zřízení fondu nestanoví jinak,

a) orgán správy fondu vypracovává a ministru financí Československé socialistické republiky pro každý rozpočtový rok předkládá návrh rozpočtu příjmů a výdajů a přehled pohledávek a závazků fondu,

b) rozpočet fondu je zapojen na státní rozpočet federace jen svými finančními vztahy."

36. V § 26 odst. 1 upravit druhou větu takto:

"Vláda Československé socialistické republiky předkládá Federálnímu shromáždění ke schválení návrh státního závěrečného účtu federace; spolu s ním předkládá souhrnný přehled státních závěrečných účtů federace, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky."

37. V § 26 označit odstavec 1 jako odstavec 2 a dosavadní odstavec 2 jako odstavec 1 a

připojit další odstavce tohoto znění:

"(3) Státní závěrečné účty republik se schvalují až po schválení státního závěrečného účtu federace.

(4) O použití přebytku státního závěrečného účtu federace nebo o způsobu úhrady schodku státního závěrečného účtu federace rozhodne Federální shromáždění na návrh vlády Československé socialistické republiky."

38. Do § 27 vložit nový odstavec 1 tohoto znění:

"(1) Kontrolu plnění státního rozpočtu federace provádí vláda Československé socialistické republiky. Federálnímu shromáždění předkládá zprávy o plnění státního rozpočtu federace."

39. V § 27 dosavadní odstavec 1 označit jako odstavec 2 a dosavadní odstavec 2 označit jako odstavec 3.

40. V § 28 písm. a) za slovo "vládou" vsunout slova "Československé socialistické republiky"

41. V § 28 písm. b) vypustit slovo "všechny"

42. § 29 upravit s nadpisem takto:

"Závěrečná ustanovení

§ 29

Zrušuje se zákon č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky; orgány a organizace republik však postupují podle uvedeného zákona až do doby, kdy nabudou účinnosti zákony národních rad, kterými se stanoví základní pravidla o státních rozpočtech republik."

43. Účinnost zákona upravit v samostatném paragrafu takto:

"§ 30

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971

V Praze dne 18. prosince 1970.

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

pplk. Katolický v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

prof. ing. Rapoš v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

ing. Bichler CSc. v. r.

předseda výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

doc. ing. Toman CSc. v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

prof. dr. ing. Rosa CSc. v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP