FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

63

47/SL

44/SN

Společná zpráva

výborů ústavné právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku

Výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1970 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku, a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V čl. I § 18a větě první nahradit na konci věty tečku středníkem a doplnit první větu takto:

"pro rozsah hospodářské činnosti rozpočtových organizací platí ustanovení § 60 odst. 1."

2. V čl. I § 119 odst. 2 větě druhé před slovy "ministerstvem zahraničního obchodu" vložit slovo "federálním"

3. V čl. I § 128 odst. 2 slovo "převzata" nahradit slovy "dohodou převzata jinou organizací"

4. V čl. I § 132 odst. 1 upravit poslední vetu takto:

"Závazek s těmito účinky je možno uznat jen jednou."

5. V čl. I § 153 odst. 4 vypustit poslední větu a připojit další odstavec 5 tohoto znění:

"(5) Nahrazení dohody o ceně může být v předpisech o cenách upraveno jinak."

6. V čl. I § 161 odst. 2 doplnit takto:

"Za stejných podmínek je dodavatel povinen uzavřít smlouvu též u výrobků, na které se plánovací akty nevydávají, jde-li o zajištění obranyschopnosti nebo bezpečnosti státu."

7. V čl. I § 213 odst. 4 před slova "něco jiného" vložit slova "o způsobu určení ceny"

8. V čl. I § 213 odst. 5 vypustit slova v závorce "(návrh hospodářské smlouvy)"

9. Do čl. I zařadit nový bod 36 tohoto znění:

"36. § 391 zní:

Federální ministerstvo financí vydává předpisy o úpravě finančního hospodaření, o správě národního majetku a o fakturování a placení; v případě potřeby může odchylně upravit majetkové sankce stanovené za porušení platební a fakturační kázně."

Dosavadní body 36 až 40 přečíslovat na 37 až 41.

10. V čl. I § 392 odst. 1 doplnit vždy před slovy "ministerstvo zahraničního obchodu" slovem "federální" a před slovy "ministerstvo národní obrany" slovem "federální"

11. V čl. II odst. 2 upravit text za středníkem takto:

"došlo-li k vadnému plnění před 1. lednem 1971, platí pro zánik práva na náhradu škody dosavadní předpisy. Desetiletá lhůta u jiných škod, pokud vznikly před 1. lednem 1971, počíná od tohoto dne."

12. V čl. II odst. 3 slovo upeněžní" nahradit slovem "peněžité"

13. V čl. IV

písm. a) upravit takto:

"a) § 5, § 6, § 7 odst. 2 až 4, § 62, § 137, § 156 až 160, § 171 odst. 2, § 190 odst. 2, § 287 odst. 1, § 292 odst. 2 § 295 odst. 9, § 324 věta prvá, § 363 až 365 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.",

připojit nové písm. c) tohoto znění:

"c) § 82 až 85 vládního nařízeni č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 169/1969 Sb.",

dosavadní písm. c) označit jako písnu d).

V Praze dne 18. prosince 1970

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

pplk. Katolický v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

prof. ing. Rapoš v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

ing. Bichler CSc. v. r.

předseda výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Holáň v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

doc. ing. Toman CSc. v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

prof. dr. ing. Rosa CSc. v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP