FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

64

48/SL

45/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a cbchcd, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o hospodářské arbitráži.

Výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, drpravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1970 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži, a usnesly se doporučit jej oběma Sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

V článku I provést tyto úpravy:

1. § 5 upravit takto:

"Orgány hospodářské arbitráže tvoří jednotnou soustavu řízenou v rozsahu stanoveném tímto zákonem hlavním arbitrem Československé socialistické republiky."

2. V § 8, 8a a § 10 vypustit jejich nadpisy

3. V § 8a písm. c) za slova "úkolů stanovených" vložit slova "vládou Československé socialistické republiky, jakož i úkolů stanovených"

4. V § 10 odst. 1 vypustit v poslední větě slova "náměstek hlavního arbitra Československé socialistické republiky -"

5. V § 13 písm. a) před slova "ústřední orgán" vložit slovo "federální" a před slova "ministerstvu národní obrany" vložit slovo "federálnímu"

6. V § 13a odst. 1 za slovy "České socialistické republiky" nahradit spojku "a" spojkou "nebo"

7. V § 19 cdst. 1 doplnit před slovo "rozhodne" slova "projedná a"

8. Zařadit na konec čl. 1 další bod tohoto znění: "21. § 44 zní:

"§ 44

Arbitrážní poplatky

Za řízení před orgány hospodářské arbitráže se platí poplatky stanovené zvláštními předpisy."

V Praze dne 18. prosince 1970

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

pplk. Katolický v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

prof. ing. Rapoš v. r.

předseda výboru oro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

ing. Bichler, CSc. v. r.

předseda výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Holáň v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předseda vyboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

JUDr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

JUDr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

doc. ing. Toman. CSc. v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hoapodářskou politiku Sněmovny národů

prof. dr. ing. Rosa, CSc. v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP