FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

69

51/SL

49/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

Výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v březnu 1971 vládní návrh zákona o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 1 odst. 2 větě druhé vypustit slovo "fyzických".

2. V § 1 odst. 3 vypustit slovo "poznávacích".

3. § 3 upravit takto:

"Informace získávané za soubory organizací nebo soubory osob metodami statistického zjišťování a zkoumání jsou informace o sociálně ekonomických jevech z výkaznictví, ze zvlášť organizovaných statistických šetření, soupisů a sčítání (např. ze sčítání lidu, domů a bytů, ze zemědělských soupisů), z průzkumů, anket a monografických šetření."

4. V § 4 odst. 2 nahradit slova "vykonává federální ministerstvo financí" slovy "vykonávají podle dalších ustanovení tohoto zákona federální ministerstvo financí a finanční orgány republik".

5. V § 4 odst. 3 větě druhé a odst. 4 vypustit slovo "fyzické".

6. V § 7 úvodní větu upravit takto:

"Federální statistický úřad v oblasti vymezené v § 4 odst. 1:".

7. V § 7 písm. a) upravit takto:

"a) sleduje a statisticky vyhodnocuje sociálně ekonomické informace o stavu a rozvoji hospodářství, životní úrovně a vývoji společnosti ....".

8. V § 9 písm. a) závěr tohoto ustanovení upravit takto:

"zabezpečujících potřeby řízení, zejména vypracování národohospodářských plánů a statistického hodnocení jejich plnění,"

9. K § 11 připojit nový odstavec 4 v tomto znění:

"(4) Pro vztahy mezi Federálním statistickým úřadem a ústředními statistickými orgány republik platí, pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak, obdobně ustanovení § 8 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev.".

10. V § 14 odst. 1 vypustit slova "a dohled nad prováděním opatření vydaných na tomto úseku".

11. K § 14 připojit nový odstavec 3 v tomto znění:

"(3) Dohled nad prováděním opatření vydaných podle odstavce 1 a 2 vykonávají federální ministerstvo financí a finanční orgány republik.".

12. V § 15 na konci druhé věty připojit slova "a finanční orgány republik.".

13. V § 16 odst. 1 vypustit slovo "vznikajících".

14. V § 16 odst. 2 písm. d) upravit takto:

"d) shromažďovat, zpracovávat a vyhodnocovat ze státních statistických zjišťování (písm. c) pro vlastní potřebu i pro potřebu orgánů státní statistiky a podle pokynů Federálního statistického úřadu, popřípadě ústředních statistických orgánů republik takové informace, které se předkládají po organizační linii ústředních orgánů,".

15. V § 19 upravit odstavec 3 takto:

"(3) K sčítání lidu, domů a bytů a k ostatním statistickým zjišťováním, při nichž vzniká obyvatelům zpravodajská povinnost, je zapotřebí souhlasu vlády Československé socialistické republiky, provádí-li se zjišťování na celém území Československé socialistické republiky; provádí—li se zjišťování jen na území České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky, je třeba souhlasu vlády republiky.".

16. V § 21 odst. 2 a 3 sloučit v jediný odstavec 2 s tímto zněním:

"(2) Orgány státní statistiky příslušné k udělování souhlasu mohou v odůvodněných případech povolit pro určité orgány nebo pro určitá statistická zjišťování další výjimky z ustanovení § 20; tyto orgány státní statistiky též určují, zda jde v konkrétním případě o statistické zjišťování.".

17. V § 22 odst. 1 vypustit slovo "fyzické".

18. V § 23 odst. 1 nahradit slova "statistickému orgánu" slovy "orgánu státní statistiky".

19. V § 23 odst. 2 nahradit slovo "stanoví" slovem "určuje".

20. V § 26 vypustit slovo "fyzických".

21. V § 29 odst. 1 nahradit slova ", popř. jiných finančních orgánů" slovy "a finančních orgánů republik".

22. V § 30 odst. 1 úvodní větě nahradit slova ", popř. jiné finanční orgány" slovy "nebo finanční orgány republik".

23. V § 30 odst. 1 písm. a) nahradit slova ", popř. jiným finančním orgánům" slovy "nebo finančním orgánům republik".

24. V § 30 odst. 2 nahradit slova ", popř. jiný finanční orgán" slovy "nebo finanční orgán republiky".

25. V § 32 odst. 1 větě první nahradit slova ", popř. jiné finanční orgány" slovy "nebo finanční orgány republik".

26. V § 32 odst. 1 větě druhé nahradit slova ", popř. jiný finanční orgán" slovy "nebo finanční orgán republiky".

27. V § 32 odst. 2 nahradit slova ", popř. jiné finanční orgány" slovy "nebo finanční orgány republik".

28. V § 33 nahradit slova ", popř. jiné finanční orgány" slovy "nebo finanční orgány republik".

29. V § 36 dosavadní ustanovení označit jako odstavec 1, v jeho bodě 1 vypustit větu za středníkem ("až do dne nabytí účinnosti zákonů národních rad ....") a tuto větu zařadit do samostatného odstavce 2, který bude znít:

"(2) Až do dne nabytí účinnosti zákonů národních rad upravujících působnost statistických orgánů republik postupuje se v otázkách této působnosti, pokud nejsou upraveny zákonem o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, podle dosavadních předpisů.".

V Praze dne 17. března 1971

Pacner v. r.

ověřovatel ustavně právního výboru Sněmovny lidu

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

pplk. Kato1ický v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

prof. ing. Rapoš v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

ing. Paulík v. r.

místopředseda výboru pro průmysl dopravu a obchod Sněmovny lidu

Holáň v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

JUDr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního vyboru Sněmovny národů

JUDr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

doc. ing. Toman, CSc. v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

prof. dr. ing. Rosa, CSc. v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP