FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Sněmovna lidu

52/SL

Návrh

předsednictva Sněmovny lidu

na usnesení Sněmovny lidu ke zprávě o plnění úkolů státního plánu v roce 1970 a problémech rozpisu plánu na rok 1971

Sněmovna lidu Federálního shromáždění ČSSR po projednání zprávy místopředsedy Státní plánovací komise ministra ing. K. Martinky o plnění úkolů státního plánu v roce 1970 a o provedení rozpisu a výsledcích zajištění úkolů státního prováděcího plánu ČSSR na rok 1971 v hospodářských plánech podniků a organizací

A. Konstatuje:

1. Výsledky plnění úkolů státního plánu za rok 1970 ukázaly, že základní záměry hospodářské politiky KSČ vytýčené pro rok 1970 byly v podstatě dodrženy. Hmotné zdroje rostly rychleji než předpokládal státní plán. Přírůstek národního důchodu byl z více než 4/5 kryt růstem produktivity práce. Růst průměrných mezd se vyvíjel v relaci k růstu produktivity práce. Rychlejší tvorba hmotných zdrojů, rychlejší růst dodávek zboží pro vnitřní trh ve srovnání s vývojem maloobchodního obratu, zpomalení tempa růstu peněžních přijmů obyvatelstva, jakož i stabilizace cenové hladiny přispěly k uklidnění a zlepšení situace na vnitřním trhu. Na úseku zahraničního obchodu bylo dosaženo aktivní platební bilance, a to jak se socialistickými zeměmi, tak i s kapitalistickými státy a zlepšilo se plnění vývozních úkolů, zejména do SSSR.

V národním hospodářství však ještě trvají některé problémy vzniklé minulým vývojem, jejichž řešení si vyžádá delší dobu. Týkají se především investiční výstavby, vysoké rozestavěnosti v průmyslové i ve společenské výstavbě, pomalého uvádění kapacit do provozu a růstu rozpočtových cen. Plynulý vývoj ekonomiky nepříznivě ovlivňuje též napětí v palivo-energetické bilanci, způsobené jak zaostáním vvvoje zdrojů, tak nízkou úrovní racionalizace spotřeby. Nedaří se také účinněji využívat rezerv, které existují zejména ve výrobní spotřebě, ve vývoji zásob a ve využívání výrobních zařízení v průmyslu a ve stavebnictví. Nedostatky v dodavatelsko-odběratelských vztazích narušují rovnoměrnost a efektivnost výrobního procesu.

Celkové výsledky dosažené za rok 1970 však dokumentují, že za cílevědomého úsilí stranických a státních orgánů a při obnovení úlohy národohospodářského plánu jako základního nástroje jednotného řízení ekonomických procesů se při růstu iniciativy pracujících podařilo dosáhnout ve vývoji národního hospodářství rozhodného obratu. Dosažené výsledky přispívají významnou měrou k realizaci postupné ekonomické konsolidace a posilují důvěru pracujících v politiku nového vedení strany a vlády.

2. Státní prováděcí plán na rok 1971 schválený Federálním shromážděním ČSSR v prosinci 1970 byl na výrobní hospodářské jednotky rozepsán ve stanoveném čase a jimi doveden na podniky v podstatě v souladu s úkoly státního plánu. Probíhající jednání mezi dodavateli a odběrateli, kontraktační jednání a vyjasňování vzájemných vztahů napomáhá k zajišťování plánu a vytváří předpoklady pro jeho realizaci na všech stupních řízení. Ukazují se však i nékteré problémy náročnosti úkolů jak ve vztahu na zahraniční obchod ve vývozu i dovozu, tak i ve vztahu na sortimentní zajištění dodávek pro vnitřní trh a dodávek pro investiční výstavbu.

B. Bere na vědomí,

že vláda ČSSR uložila všem federálním a národním orgánům, aby v souladu s výsledky dosaženými v roce 1970 a s přihlédnutím k rezervám v růstu a užití průmyslové výroby, v racionalizaci spotřeby, ve vývoji zásob, surovin, materiálů a výrobků, organizovaly zvýšení výroby a dodávek pro vývoz nad úroveň stanovenou státním plánem a navrhly další úkoly ke zvýšeni efektivnosti a ke zprogresivnění státního plánu na rok 1971 zejména ve vztazích na zahraniční obchod, v plánu investiční výstavby a v plánu práce.

C. Doporučuje,

aby orgány ústředního hosoodářského řízení, výrobních hospodářských jednotek a podniků orientovaly za spolupráce poslanců Sněmovny lidu pozornost pracujících, zejména v rámci rozvíjejícího se soutěžního hnutí k 50. výročí založení KSČ a XIV. sjezdu KSČ na otázky, jichž vyřešení může napomoci úspěšnému splnění plánu na rok 1971 a k vyšší efektivnosti čs. ekonomiky.

Jde zejména o

1. odhalování vnitřních zdrojů ve výrobě, racionalizaci výrobních procesů a lepší hospodaření surovinami a materiály;

2. dosažení potřebného předzásobení uhlím, a to jak ve výrobní sféře tak i pro potřeby obyvatelstva;

3. hledání dalších výrobků pro vývoz a používání náhradních domácích surovin a materiálů místo dovážených;

4. zvyšování kvality výrobků a odstraňování nedostatkových sortimentů pro tržní fondy, při současném zabezpečení přiměřeného podílu výrobků nižších cenových skupin;

5. urychlené uvádění do provozu důležitých staveb pro národní hospodářství, snižování rozestavěnosti a všestranné zajištění úkolů v zahajování a dokončování bytové výstavby a zvyšování její kvality;

6. odstranění trvajících nedostatků v zajišťování rozvoje výroby stavebních hmot;

7. maximální a včasné zabezoečení materiálně-technických potřeb zemědělské výroby a služeb;

8. soustavnou kontrolu a hodnocení dosahovaných výsledků s cílem zajistit úspěšné splnění úkolů státního prováděcího plánu na rok 1971.

V Praze dne 23. března 1971


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP