FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

72

53/SL

50/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o geodézii a kartografii

Výbory ústavně právní, branný a bezpečnostní, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, branný a bezpečnostní a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v červnu 1971 vládní návrh zákona o geodézii a kartografii a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 1 odst. 2 písm. a) začátek věty upravit takto:

"a) ústřední a územní orgány geodézie a kartografie české socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky jako orgány státní správy ...."

2. V § 2 písm. e) slova "mapové dílo" nahradit slovy "mapová díla"

3. V § 2 písm. g)upravit takto:

"g) provádění opatření v geodézii a kartografii v zájmu obrany státu se souhlasem federálního ministerstva národní obrany,"

4. V § 4 slova "předmětem činnosti" opatřit dvěma hvězdičkami a pod čarou pak uvést tuto citaci:

"++ Ustanovení § 43 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb."

5. V § 5 odst. 2 vypustit slova "a mění"

6. § 7 odst. 1 začátek věty upravit takto:

"(1) Orgány a organizace mohou provádět geodetické a kartografické práce pro vlastní potřebu v mezích oboru činnosti, pro které byly zřízeny, jestliže ...."

7. § 9 odst. 2 upravit takto:

"(2) Vzniknou-li organizaci při provádění geodetických a kartografických prací vyšší náklady výhradně proto, aby tyto práce mohly být převzaty nebo využity též pro státní mapová díla a pro dokumentace vedené orgány geodézie a kartografie, uhradí orgán geodézie a kartografie zvýšené náklady jen tehdy, jestliže předem byl dohodnut způsob provádění prací a poskytnutí úhrady těchto nákladů."

8. § 14 předposlední větu upravit takto:

"Této povinnosti mohou být v jednotlivých odůvodněných případech zproštěni vedoucím orgánu nebo organizace, pro které tuto činnost vykonávali."

9. § 19 odst. 3 první větu upravit takto:

"(3) Je-li vlastník (uživatel) nemovitosti prováděním prací uvedených v § 15 odst. 1 a 3, popřípadě umístěním měřických značek, signálů a jiných zařízení anebo vymezením ochranného území podle § 17 odst. 1 podstatně omezen v běžném užívání nemovitosti, má dále právo, aby mu orgán nebo organizace, pro jejichž účely se práce provádějí nebo zařízení zřídilo, poskytly za toto omezení přiměřenou, jednorázovou náhradu."

10. V § 20 odst. 2 v druhé větě vypustit slova "bez dostatečné omluvy"

11. V § 22 v uvozovací větě slova "mohou vydat" nahradit slovem "vydají"

12. V § 25 slova "dnem 1. července" nahradit slovy "dnem 1. září"

V Praze dne 25. června 1971

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

dr. Mařík v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Katolický v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Čáp v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Houser v. r.

předseda výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Bureš v. r.

Holáň v.r.

ověřovatelé výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

ing. Brada v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

ing. Košťál v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

prof. ing. Rosa v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP