FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. v. o.

Sněmovna lidu

76

54/SL

Zpráva

výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu k vládnímu návrhu usnesení, kterým Federální shromáždění ČSSR schvaluje státní závěrečný účet federace za rok 1970

Výbor pro plán a rozpočet Sněmovny lidu za účasti zástupců ostatních výborů Sněmovny lidu

doporučuje

přijmout k vládnímu návrhu usnesení, kterým Federální shromáždění ČSSR schvaluje státní závěrečný účet federace za rok 1970 toto stanovisko:

"Sněmovna lidu

I. konstatuje, že

1. hlavním úkolem státní hospodářské politiky, vycházející ze závěrů lednového pléna ÚV KSČ bylo zabránit v roce 1970 prosazování negativních tendencí z roku 1968 a první poloviny 1969, překonat nepříznivé důsledky inflačního vývoje národního hospodářství z této doby a plně obnovit úlohu národohospodářských plánů jako základního nástroje jednotného a cílevědomého řízení ekonomických procesů. Cílem těchto plánů bylo zejména zabezpečit dostatečnou tvorbu hmotných a i finančních zdrojů, dosáhnout stabilizace vnitřního trhu, snížit napětí v oblasti investic a obnovit rovnováhu ve vnějších ekonomických vztazích ČSSR.

Výsledky dosažené v roce 1970 dokumentují, že splněním hlavních záměrů plánů se podařilo hlavních cílů ekonomické konsolidace v podstatě dosáhnout a vytvořit tak příznivé podmínky pro nástup do prvního roku páté pětiletky:

a) tvorba hmotných zdrojů, jako rozhodující podmínky obnovení základních proporcí v národním hospodářství rostla rychlejším tempem než státní plán předpokládal.

Dynamika růstu průmyslové výroby převýšila při 7,8 % a u stavební výroby při 7,5 % plánované tempo výroby o 2,3 resp. 0,7 bodu. Více než předpokládal plán rostla také produktivita práce a došlo k dalšímu zlepšení vztahů mezi vývojem mezd a růstem produktivity práce; přírůstek hrubé zemědělské produkce o 1,4 % byl i přes pokles v počtu pracovníků zemědělské výroby rovněž vyšší než ukládal státní plán a hlavní úkol zemědělské výroby, zabezpečit plynulé zásobování základními potravinami, byl splněn;

b) podařilo se stabilizovat oblast vnitřního trhu a zlepšit míru uspokojování poptávky po spotřebním zboží a výši jeho zásob;

c) překročením úkolů státního plánu bylo dosaženo významného úspěchu též v posílení rovnováhy vnějších ekonomických vztahů; celková platební bilance skončila aktivem, krátkodobá zadluženost se snížila;

d) opatřeními v oblasti investic se podařilo omezit zahajování nových staveb a podstatně zpomalit růst rozestavěnosti proti roku 1969; v bytové výstavbě bylo poprvé v poválečném období dokončeno více než 100 tisíc bytů;

e) rychlejší dynamice tvorby hmotných zdrojů odpovídal i přírůstek finančních zdrojů; čistý zisk hospodářských organizací se zvýšil o 9,6 % a příjmy státních rozpočtů byly překročeny o 5 %,

f) obnovení plánovitého řízení vývoje cen a mezd a uklidnění na vnitřním trhu zvýšilo důvěru obyvatelstva ve stabilizaci měny a projevilo se růstem jeho úspor o 9,6 mld Kčs.

2. V souhrnném pohledu na dosažené ekonomické výsledky dosáhl přírůstek vytvořeného národního důchodu asi 5 %. Umožnil snížit napětí v některých významných oblastech národního hospodářství a dále zvýšit životní úroveň obyvatelstva. Osobní spotřeba stoupla zhruba o 1 % a společenská spotřeba o více než 5 %.

3. Při dosažení výrazné ekonomické, finanční a měnové konsolidace trvají ještě určité nedostatky z minulých let a vznikají některé nové problémy a tendence, které nepříznivě ovlivňují kvalitu a společenskou efektivnost reprodukčních procesů.

Jde zejména o

- obnovování tendencí k růstu materiálové náročnosti výroby a nedosahování žádoucího obratu v tempu snižování vlastních nákladů na výrobu,

- nedostatky v technické a občanské vybavenosti budovaných sídlišť,

- nedostatky v sortimentní struktuře některých druhů spotřebního zboží,

- nedostatky v přípravě, zahajování a realizaci rozhodujících staveb a uvádění nových kapacit do provozu ve stanovených termínech a s plánovanými parametry;

- imobilizaci části přírůstku výroby a národního důchodu do nadměrných zásob a nedosahování plánovaného zrychlení jejich obrátky;

- ekonomicky nezdůvodněnou rozkolísanost rentability, vzniklou po přestavbě velkoobchodních cen k 1. 1. 1967,

- nedostačující účinnost krátkodobých a dlouhodobých ekonomických nástrojů.

II. Bere na vědomí, že

1. Výsledky postupující ekonomické konsolidace, upevňovaní centrálního řízení, posílení úlohy plánu a provádění úsporných opatření v oblasti správy a řízení se příznivě promítly v posílení státních financí a v uplatnění protiinflační úlohy všech tří státních rozpočtů ČSSR.

Hospodaření podle státních rozpočtů skončilo

při celkových příjmech ....... 178.638,444 tis. Kčs a

při celkových výdajích ....... 172.101,783 tis. Kčs

vyšším než plánovaným přebytkem. Z něho připadá na přebytek federace 4.568 mil. Kčs a na neplánované přebytky u ČSR 1.263 mil. Kčs a u SSR 716 mil. Kčs;

2. finanční hospodaření národních výborů skončilo v roce 1970 v celostátním měřítku přebytkem ve výši 4.980,820 tis. Kčs, z něhož připadá na ČSR 3.957,519 tis. Kčs a na SSR 1.023,301 tis. Kčs;

3. k 31. prosinci 1970 činil aktivní zůstatek bilance státních finančních aktiv a pasiv federace 32.289 mil. Kčs a v celostátním měřítku 38.308 mil. Kčs.

III. Schvaluje

a) státní závěrečný účet federace za rok 1970, který vykazuje

příjmy ........... 48.942,399 tis. Kčs

výdaje ........... 44.374,235 tis. Kčs

přebytek hospodaření ve výši 4.568,164 tis. Kčs;

b) použití přebytků z výsledků hospodaření podle státního rozpočtu federace za rok 1970 ve výši 4.568,164 tis. Kčs takto:

1. částky 1.139,264 tis. Kčs na posílení státní finanční rezervy federace a k případné realizaci dodatečných úprav přeplatků a nedoplatků státního rozpočtu federace za rok 1970, ve vztahu k organizacím řízeným federálními ústředními orgány a ve vztahu ke státním rozpočtům republik;

2. částky 1000 mil. Kčs k částečnému splácení výpůjčky státního rozpočtu u SBČs z minulých let;

3. částky 135,9 mil. Kčs k dodatečné úhradě československého podílu na kapitálu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce;

4. částky 2.293 mil. Kčs k částečnému splacení investičních úvěrů s dlouhodobou návratností u některých výrobně hospodářských jednotek, a to podle zásad schválených vládou ČSSR dne 10. 6. 1971; z toho bude 934 mil. Kčs použito pro výrobně hospodářské jednotky řízené federálními orgány, částka 109 mil. Kčs převedena do státního rozpočtu ČSR a částka 1250 mil. Kčs do státního rozpočtu SSR.

IV. Doporučuje vládě ČSSR přihlédnout

1. k opakujícímu se v posledních létech neúměrnému čerpání rozpočtových výdajů ke konci každého roku a přijmout zásadní opatření, která by umožnila maximálně využít rozpočtových přebytků k urychlenému splacení zbývajících závazků státního rozpočtu z minulých let u SBČs, a celkově přispěla ke snížení peněžní masy a k dalšímu posílení ekonomické a finanční stability;

2. v programu vládních prací na další období k problémům uvedeným v části I/3 tohoto usnesení a informovat Sněmovnu lidu o dalších záměrech vlády při jejich postupném řešení."

V Praze dne 22. 6. 1971

Ervín Adamec v. r.

ověřovatel výboru SL pro plán a rozpočet

ing. Erich Sloboda v. r.

předseda výboru SL pro plán a rozpočet


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP