FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SCCLALISTICKÉ REPUBLIKY

SNĚMOVNA LIDU

I. v. o.

1971

56/SL

o činnosti předsadnictva Sněmovny lidu za období od května 1970 do konce září 1971

Předkládá: Doc. MUDr. Soňa Pennigerová

předsedkyně Sněmovny lidu

V Praze dne 20. září 1971

Příloha II

Zpráva

o činnosti předsednictva Sněmovny lidu od května 1970 do konce září 1971

Hlavním politickým úkolem, na který by1a orientována činnost Federálního shromáždění ČSSR v uplynulém období, stanoveným politickými směrnicemi ÚV KSČ a jeho orgánů, bylo urychleně a úspěšně dokončit konsolidační proces a normalizovat vnější vztahy. Tyto politické cíle a konkrétní opatření k jejich splnění byly promítnuty a zapracovány do plánu práce orgánů Federálního shromáždění ČSSR na rok 1970 a jsou obsaženy v hlavních úkolech Federálního shromáždění ČSSR na I. a II. pololetí 1971. Nedílnou součást hlavních úkolů FS tvoří politicko-organizační zabezpečení plánu práce Sněmovny lidu a jejích orgánů na I. pololetí 1971, kterě obsahuje konkrétní organizační opatření a rozpracování úkolů na úseku legislativní a kontrolní činnosti.

Předsednictvo Sněmovny lidu plnilo převážně organizační úkoly

- připravovalo schůze Sněmovny lidu - usnášelo se na jejich svolání a pořadu

- projednávalo některé věci, které se týkaly vnitřních poměrů sněmovny

- přikazovalo výborům sněmovny k projednání návrhy ústavních zákonů, zákonů, mezinárodních smluv a dohod.

V rámci pokračujícího procesu konsolidace předsednictvo Sněmovny lidu projednalo návrh předsednictva ÚV NF ČSSR na odvolaní některých poslanců podle ústavního zákona č. 117/1969 Sb. Z funkce poslance Sněmovny lidu byli odvoláni Leopold Hofman, ing. Zdeněk Gudrich a Alexander Dubček. Na funkci poslance SL rezignovali v důsledku svých pravicových názorů dr. Hana Sachsová, Ludmila Kopecká, Olga Priehodová, Viliam Hájiček, akad. Ivan Málek, ing. Alena Pokorná, Štefánie Zemanová, ing. Oldřich Černý, dr. Ján Koscelanský, Anna Míkova, ing. Miroslav Svoboda, Ludmila Spěváková, Stanislav Kettner, Josef Illa, Maxmilián Icha, ing. Antonín Bichler, Lubomír Dohnal, ing. Jiří Flieger, Marie Kratochvílová, František Šik, Konstantin Pištělka, Rudolf Géryk, Tomáš Spáčil, Kária Komlóšiová, ing. arch. Milan Hladký, Ludmila Kuličková, Vítězslav Krejčí, Čeněk Procházka, Ludvík Svoboda, Anna Pernická, Karel Skramuský, Miroslav Růžička, Andrej Žiak, akad. Viktor Knapp, Zdena Závodská a Antonín Kozák.

Rezignace uvedených poslanců vzalo předsednictvo Sněmovny lidu podle zákona č. 113/1967 Sb. na vědomí. Další kádrově změny byly provedeny ve složení předsednictva Sněmovny lidu a výborů SL, kterě přispěly k upevnění vedoucí úlohy KSČ a k dokončování konsolidačního procesu.

Předsednictvo Sněmovny lidu věnovalo v rámci své organizátorskě funkce a podle zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR zvýšenou pozornost přípravám schůzí Sněmovny lidu. Přikázalo podle § 64 písm. c) zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR výborům Sněmovny lidu k projednání návrhy ústavních zákonů, zákonů a mezinárodních smluv a dohod, které navrhlo zařadit na pořad jednání schůzí Sněmovny lidu.

Podle jednacího řádu Federálního shromáždění ČSSR zmocnilo předsednictvo Sněmovny lidu předsedkyni Sněmovny lidu S. Pennigerovou k tomu, aby po projednání s předsedy příslušných výborů provedla ve smyslu § 65 odst. d) zákona o jednacím řádu FS ČSSR opatření a přikázala návrhy zákonů, mezinárodních smluv a dohod k projednání příslušným výborům SL a o provedených opatřeních informovala předsednictvo Sněmovny lidu. Rozhodnutí předsedkyně Sněmovny lidu o přikázání právních norem k projednání ve výborech Sněmovny lidu byla v předsednictvu SL projednána a schválena.

V období od května 1970 do konce září 1971 předsednictvo Sněmovny lidu organizačně zabezpečilo konání čtyř schůzí Sněmovny lidu, na nichž byly přijaty důlelité zákony, které přispěly, ke konsolidaci vnitřních poměrů. Jednalo se např. o ústavní zákon o prodloužení volebníbo období soudců krajských a okresních soudů, zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci a zákon o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení; dále byla projednána zpráva o stavu kriminality, zpráva o zákonných opatřeních a opatřeních předsednictva Federálního shromáždění ČSSR, přijatých v období mezi podzimním a jarním zasedáním Federálního shromáždění ČSSR podle čl. 58 úst. zákona o čs. federaci a zpráva o činnosti předsednictva Sněmovny lidu za období od 16. října 1969 do konce dubna 1970. Předsednictvo Sněmovny lidu projednalo organizační zabezpečení projednávání a návrh usnesení ke zprávě o plnění státního plánu rozvoje ČSSR v roce 1970 a problémy rozpisu plánu na rok 1971; uložilo do návrhu usnesení zapracovat připomínky členů předsednictva SL a výborů, pro plán a rozpočet SL, pro průmysl, dopravu a obchod SL a pro zemědělství a výživu SL a souhlasilo s tím, aby doplněný návrh usnesení ke zprávě o plnění státního plánu rozvoje ČSSR v roce 1970 a problémy rozpisu plánu na rok 1971 byl předložen k projednání Sněmovně lidu.

Předsednictvo Sněmovny lidu dále projednalo zprávu o činnosti výboru pro zemědělstvi a výživu Sněmovny lidu za období r. 1969-1970, došlo k závěru, že výbor přispěl k řešení rozhodujících celospolečenských opatření v odvětví zemědělství a výživy a dobrá spolupráce s orgány ČNR a SNR přispěla k pozitivním výsledkům práce výboru. Předsedům výborů SL bylo doporučeno využít poznatků z práce a kontrolní činnosti výboru pro zemědělství a výživu, zejména pokud jde o realizaci závěrů výboru k projednávaným otázkám.

Dále se předsednictvo SL zabývalo výsledky poslaneckých průzkumů materiální základny stavebnictví a bytové výstavby a konstatovalo, ze v oblasti rozvoje materiální základny stavebnictví a v oblasti bytové výstavby trvají vážné nedostatky. Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj bylo se závěry jednání předsednictva SL k uvedené problematice seznámeno s tím, aby při rozpracování úkolů pátého pětiletého plánu byla věnována zvýšená pozornost zabezpečení souladu rozvoje materiálně technické základny stavebnictví a bytové výstavby při realizaci úkolů národohospodářského plánu.

V souladu s plánem práce projednalo předsednictvo SL stanoviska výborů pro plán a rozpočet SL a pro průmysl, dopravu a obchod SL ke zprávě federálního ministra zahraničního obchodu o plnění mezinárodních hospodářských smluv, uzavřených mezi ČSSR a SSSR v roce 1970, vyplývajících ze Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a Sovětským svazem. Po provedeném zhodnocení plnění mezinárodních závazků hospodářského charakteru byl přijat závěr, že plnění hospodářských smluv, uzavřených mezi naší republikou a Sovětským svazem bude i nadále sledováno s cílem příspět ke zlepšení plnění dodávkových povinností.

Předsednictvo SL projednalo i obsahové zaměření problematik výchovy a kultury mladé generace a úkolů Socialistického svazu mládeže spolu se závěry kulturrního výboru SL k uvedené problematice a doporučilo věnovat těmto závažným otázkám i nadále zvýšenou pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP