FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

79

57/SL

54/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu a

společná zpráva

výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o ochraně státního tajemství

Výbory ústavně právní a branný a bezpečnostní Sněmovny lidu a výbory ústavně právní a branný a bezpečnostní Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v září 1971 vládní návrh zákona o ochraně státního tajemství a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. § 1 doplnit na konci touto větou:

"Základní zásady tohoto zákona platí přiměřeně i pro úpravu ochrany hospodářského a služebního tajemství."

2. V § 3 odst. 3 začátek druhé věty (za středníkem) po vypuštění slova "lze" upravit takto:

"pracovníci orgánů a organizací mohou do nich nahlížet ..."

3. V § 5 v poslední části věty za slova "předat je" vložit slova "bez odkladu"

4. V § 9 odst. 1 na konec věty vložit závorku s legislativní zkratkou: "(dále jen "určená osoba")."

5. V § 9 odst. 2 upravit úvodní větu takto:

"(2) Určenou osobou může být československý státní občan, který ..."

6. V § 9 odst. 4 upravit první větu (před středníkem) takto:

"(4) Organizace je povinna sledovat, zda určená osoba splňuje stanovené předpoklady; ..."

7. V § 11 odst. 1 upravit začátek věty takto:

"(1) Organizace je povinna zabezpečit, aby určená osoba byla seznámena ..."

8. V § 12 odst. 1 vypustit v prvé větě slovo "těch"

9. V § 20 odst. 1 za slovo "uzavírá pracovní smlouvy" doplnit slova "a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr" ...

10. V § 20 odst. 2 upravit první větu (před středníkem) takto:

"(2) S cizincem nebo osobou bez státní příslušnosti může organizace pro práci v zařízení uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr na základě mezinárodní smlouvy nebo dohody a výjimečně též se souhlasem federálního ministerstva vnitra v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany; ..."

11. V § 21 odst. 1 písm. d) nahradit slovo "jež" slovem "jenž"

12. V § 21 odst. 2 písm. c) upravit první větu a začátek druhé věty takto:

"c) federální ministerstvo vnitra v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany nebo orgány jimi pověřené, jde-li o fotografování, filmování, zakreslování a jiné zaznamenávání z letadel a balonů; při fotografování, filmování, zakreslování a jiném zaznamenávání z civilních letadel ..."

13. Před § 23 v části sedmé vypustit dosavadní název a část sedmou upravit takto:

"ČÁST SEDMÁ

OCHRANA HOSPODÁŘSKÉHO A SLUŽEBNÍHO TAJEMSTVÍ

§ 23

(1) Hospodářským tajemstvím se rozumí vše, co je důležité pro hospodářskou činnost a v obecném zájmu má zůstat utajeno před nepovolanou osobou.

(2) Služebním tajemstvím se rozumí důležitá skutečnost, která souvisí s činností národního výboru, suudu, ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru nebo jiného státního orgánu, státní hospodářské, družstevní nebo společenské organizace a v obecném zájmu má zůstat utajena před nepovolanou osobou.

(3) Vláda Československé socialistické republiky stanoví bližší úpravu ochrany hospodářského a služeoního tajemství v mezích základních zásad upravených tímto zákonem a určí oprávnění a úkoly federálního ministerstva vnitra při této ochraně."

14. Před § 24 vložit titul "část osmá" a tuto část osmou upravit takto:

"ČÁST OSMÁ

§ 24

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972."

V Praze dne 24. září 1971

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

dr. Mařík v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

pplk. Katolický v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Čáp v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

inž. Brada v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

inž. Košťál v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP