FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

82

59/SL

56/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu a

společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení

Výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro průmysl dopravu a obchod Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v září 1971 návrh zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 2 odst. 1 písm. h) v závěru věty vypustit slova "a letecké dopravy".

2. V § 2 odst. 1 písm. m) v závěru věty tečku nahradit středníkem a doplnit tento odstavec písmenem n) tohoto znění:

"n) Státní hospodářské organizace civilního letectví.".

3. V § 2 odst. 2 větě první upravit závěr této věty takto:

"pod písmeny c) až g) , i) a n).".

4. V § 5 odst. 1 v úvodní části věty vypustit slova "k zisku".

5. V § 6 odst. 1 v úvodní části věty vypustit slova "od zisku".

6. V § 10 odst. 3 vypustit slova "a letecké dopravy".

7. § 18 odst. 1 písm. g) upravit takto:

"g) odvod části úspor mzdových prostředků vzniklých uvolněním pracovníků při likvidaci neefektivních provozů, závodů a podniků, popřípadě části úspor mzdových prostředků v důsledku různých racionalizačních opatření;".

8. V § 20 odst. 1 písm. a) vypustit slova "republik nebo".

9. Nadpis nad § 22 "Přiznání k odvodům" nahradit tímto zněním: "Vyúčtování odvodů".

10. V § 22 odst. 1 na začátku slova "přiznání k odvodům" nahradit slovy "vyúčtování odvodů".

11. V § 22 odst. 2 v závěru slova "přiznání k odvodům" nahradit slovy "vyúčtování odvodů".

12. V § 22 odst. 3 na začátku slova "v přiznání" nahradit slovy "ve vyúčtování".

13. V § 22 odst. 4 slovo "přiznání" nahradit slovem "vyúčtování"

14. V. § 23 v první větě slovo "přiznání" nahradit slovem "vyúčtování" a druhou větu za slovem "měsíce" upravit takto:

"..... vyúčtování za uplynulou část roku a ve vyúčtování odvodu ze zisku....." a v předposlední větě na začátku slovo "Přiznání" nahradit slovem "Vyúčtování".

15. V § 26 odst. 4 na začátku první věty slova "v přiznání" nahradit slovy "ve vyúčtování",

v odst. 4 na konci první věty slovo "přiznání" nahradit slovem "vyúčtování" a

v odst. 5 na začátku slova "v přiznání" nahradit slovy "ve vyúčtování".

16. V § 27 odst. 2 slova " v přiznání" nahradit slovy "ve vyúčtování" .

17. V § 28 odst. 1 slova "přiznání k odvodům" nahradit slovy "vyúčtování odvodů".

18. V § 29 odst. 1 slova "přiznání k odvodům" nahradit slovy "vyúčtování odvodů".

19. Nadpis části IX upravit takto:

"Prováděcí předpisy, výjimky a úlevy"

20. V § 32 odst. 1 písm. a) na konci upravit takto:

"... jednotek a organizací přímo řízených ústředním orgánem;".

21. V § 32 odst. 2 písm. b) upravit takto:

"b) povolit jako experiment, aby organizace s vhodnými podmínkami nahradily jednotlivé odvody a příspěvek na sociální zabezpečení podle tohoto zákona jiným vztahem ke státnímu rozpočtu, popřípadě jiným způsobem prováděly odvody, a to k ověření nových způsobů řízení, zejména též k sjednocení jednotlivých ekonomických nástrojů mezi socialistickými zeměmi;".

22. V § 33 odst. 1 slova "může upravit" nahradit slovy "stanoví způsob".

23. § 37 převést z části X do části IX jako § 33 a v důsledku toho přečíslovat dosavadní § 35 na § 36 a dosavadní § 36 na § 37; současně v dosavadním § 37 odkaz na § 35 nahradit odkazem na § 36.

V Praze dne 24. září 1971

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

JUDr. Mařík v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Adamec v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

ing. Sloboda v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Houser v. r.

předseda vyboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

JUDr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

JUDr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

ing. Ptáček v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

prof. ing. Rosa v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP