FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

83

60/SL

57/SN

Společná zpráva

výborů pro plán a rozpočet, ústavně právního, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a

společná zpráva

výborů pro plán a rozpočet, ústavně právního a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

Výbory pro plán a rozpočet, ústavně právní, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výbory pro plán a rozpočet, ústavně právní a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v září 1971 vládní návrh zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 1 z bodu 1 vypustit závorku se slovy "(dále jen "daň")".

2. V § 5 odst. 1 v úvodní části věty vypustit slova "k zisku".

3. V § 6 odst. 1 v úvodní části prvé věty vypustit slova "od zisku".

4. V nadpisu části IV za slovo "Výše" vložit slovo "důchodové".

5. V § 11 odst. 4 začátek odstavce upravit takto: "(4) Sazba daně ze zisku se ...".

6. V § 17 odst. 3 ve větě druhé za slovo "daně" vložit slova "ze zisku" a stejná slova v odstavci 6 za slovo "daň".

7. V nadpisu § 23 za slovo "Správa" vložit slovo "důchodové".

8. V § 23 začátek odstavce 1 upravit takto:

"(1) Správu důchodové daně (dále jen "daň"), jejíž ...".

9. V § 23 odst. 1 písm. b) upravit takto:

"b) do státního rozpočtu federace, vykonávají finanční správy. ++/"

10. V § 30 odst. 2 za slovo "daň" vložit slova "ze zisku" a v odstavci 3 stejná slova vložit za slovo "daně".

11. V § 33 odst. 2 vsunout za slovo "daň" slova "ze zisku".

12. Nadpis části VI upravit takto:

"Prováděcí předpisy, výjimky a úlevy"

13. V § 35 odst. 1 upravit takto:

"(1) Vláda Československé socialistické republiky může stanovit pro nezbytné případy způsob přerozdělování prostředků podřízených hospodářských organizací oborovým (generálním) ředitelstvím, řídícím národním výborem, popřípadě přerozdělování prostředků výrobních hospodářských jednotek a organizací přímo řízených ústředním orgánem."

14. V § 35 odst. 2 písm. b) upravit takto:

"b) povolit jako experiment, aby organizace s vhodnými podmínkami nahradily jednotlivé daně a příspěvek na sociální zabezpečení podle tohoto zákona jiným vztahem ke státnímu rozpočtu, popřípadě jiným způsobem odváděly daně, a to k ověření nových způsobů řízení, zejména též k sjednocení jednotlivých ekonomických nástrojů mezi socialistickými zeměmi;".

15. V § 36 odst. 2 vypustit písmeno ch) a v důsledku toho změnit písm. i) na písm. ch).

16. § 37 přesunout z části VII do části VI.

V Praze dne 24. září 1971

Adamec v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

ing. Sloboda v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

dr. Mařík v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Houser v. r.

předseda výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Holáň v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

ing. Vl. Ptáček v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověrovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

prof. dr. ing. Rosa v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP