FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

85

62/SL

59/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a

společná zpráva

výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o lidové kontrole

Výbory ústavně právní, branný a bezpečnostní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, branný a bezpečnostní, pro plán a rozpočet a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v září a v říjnu 1971 vládní návrh zákona o lidové kontrole a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 1 odst. 3 za slovo "organizací" vložit slova ", zejména Revolučního odborového hnutí".

2. V § 5 odst. 1 větě druhé slovo "usnesení" nahradit slovem "rozhodnutí".

3. V původním § 14 odst. 1 písm. b) první větu upravit takto:

"b) byly předloženy v určených lhůtách požadované podklady, materiály a písemnosti a podány pravdivé a úplné písemné nebo ústní zprávy a informace o zjišťováných skutečnostech a vysvětlivky o příčinách zjištěných závad, i když jsou předmětem hospodářského a služebního tajemství.".

4. V původním § 15 odst. 1 písm. a) za slovo "pracovníků" vložit slova "kontrolovaných orgánů a organizací".

5. V původním § 15 odst. 1 písm. d) za slovo "pracovníkům" vložit slova "kontrolovaných orgánů a organizací".

6. V původním § 19 odst. 2 vypustit a v důsledku toho přečíslovat odstavec 3 na odstavec 2 a odstavec 4 na odstavec 3.

7. V původním § 19 v dosavadním odstavci 3 upravit jeho začátek takto:

"(3) Pokuty podle § 13 odst. 1 písm. e) a pořádkové pokuty podle § 15 se odvádějí ..."

8. V původním § 22 odst. 1 upravit takto:

"(1) Členové, pracovníci a spolupracovníci orgánů lidové kontroly nesmějí být pro výkon své funkce zkráceni na právech a nárocích vyplývajících z pracovního poměru nebo poměru obdobného; nesmějí být ani přeloženi do jiného místa, pokud by jim to znemožňovalo nebo ztěžovalo výkon kontrolní funkce.".

9. V původním § 22 odst. 2 závěr první věty před středníkem upravit takto:

"... orgánu lidové kontroly, jehož jsou členy;".

10. V původním § 27 odst. 2 upravit takto:

"(2) AŽ do dne nabytí účinnosti zákonů národních rad upravujících působnost a činnost orgánů lidové kontroly republik postupuje se v otázkách této působnosti a činnosti, pokud opak nevyplývá z jednotlivých ustanovení tohoto zákona, podle dosavadních předpisů."

11. Vládní návrh zákona doplnit dalším paragrafem tohoto znění

"§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

V Praze dne 7. října 1971

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

dr. Mařík v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

pplk. Katolický v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Čáp v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Adamec v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

ing. Sloboda v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Houser v. r.

předseda výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Holáň v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

ing. Brada v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

Ing. Košťál v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

img. Vl. Ptáček v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

prof. dr. ing. Rosa, v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP