Úterý 21. září 1976

 

/Začátek schůze ve 13.00 hodin./

Přítomni:

Předseda České národní rady Evžen Erban a místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, JUDr. Vladimír Ambruz, František Toman a Věroslav Jedlička

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ing. Stanislav Rázl a Štěpán Horník, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr stavebnictví ing. František Šrámek, ministr zemědělství a výživy ing. Miroslav Petřík, CSc., ministr lesního a vodního hospodářství ing. Ladislav Hruzík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Jan Němec, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr Rostislav Petera

170 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Z Kanceláře České národní rady její vedoucí JUDr. Zdeněk Vácha

Předseda ČNR Evžen Erban /zvoní/: Soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji 22. schůzi České národní rady.

Vítám mezi námi co nejsrdečněji člena předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsedu vlády České socialistické republiky soudruha Josefa Korčáka a členy jeho vlády /potlesk/, a tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa poslance Josefa Havlína. /Potlesk./

Mezi našimi hosty vítám tajemnici ústředního výboru Národní fronty ČSR soudružku ing. Marii Hruškovou a všechny hosty, kteří jsou přítomni naší dnešní schůzi. /Potlesk./

Při této příležitosti, soudružky a soudruzi, vám představuji nového ministra zemědělství a výživy České socialistické republiky soudruha ing. Miroslava Petříka, kandidáta věd. Blahopřejeme mu k jeho jmenování a přejeme mu v jeho náročné práci mnoho zdaru. /Potlesk./

Nyní mi dovolte, abych ještě před začátkem naší schůze splnil smutnou povinnost a oznámil vám, že dne 18. srpna t. r. tragicky zahynul poslanec České národní rady soudruh Jaroslav Vejr. Prosím, abychom uctili jeho památku povstáním. /Shromáždění povstává./

Děkuji. /Shromáždění usedá./

Soudružky a soudruzi poslanci, předsednictvo České národní rady se usneslo doporučit dnešní schůzi k projednání návrh pořadu, jak je uveden na rozeslané pozvánce:

I. Zhodnocení činnosti České národní rady a jejích orgánů ve II. volebním období

II. Společná zpráva kulturního a školského výboru ČNR a ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu, kterým se předkládá České národní radě k souhlasu Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků, přijatá na XVI. zasedání Generální konference UNESCO v Paříži dne 14. listopadu 1970.

III. Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce.

IV. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

V. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 30. června 1976 do dnešního dne

Slyšeli jste návrh pořadu schůze.

Má k němu někdo nějaké námitky nebo připomínky? /Nikdo se nehlásí./

Nemá. Podle prezenční listiny je v této chvíli přítomno 146 poslanců České národní rady. Česká národní rada je proto schopna se usnášet a můžeme přistoupit ke schválení navrženého pořadu schůze.  

Kdo souhlasí s navrženým pořadem schůze, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada schválila pořad schůze.

/Řízení schůze převzal místopředseda ČNR O. Voleník./

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Soudružky a soudruzi, přistoupíme k projednávání prvního bodu pořadu, kterým je

I

Zhodnocení činnosti České národní rady a jejích orgánů ve II. volebním období

Prosím předsedu České národní rady soudruha Evžena Erbana, aby přednesl svou zprávu.

Předseda ČNR Evžen Erban: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, celá naše země žije v těchto dnech přípravami na všeobecné volby do zastupitelských sborů všech stupňů. V této významné době se dnes schází Česká národní rada ke své poslední schůzi druhého volebního období, aby provedla závěrečné zhodnocení své činnosti.

Z pověření předsednictva České národní rady předstupuji před plénum České národní rady, abych na závěr volebního období shrnul hlavní politické výsledky naší práce a abych, obdobně jako to učiní předsedové výborů, složil orgánu, který nás zvolil do funkcí, tedy kolektivu všech poslanců, kteří tvoří tento zákonodárný sbor a jeho prostřednictvím celé naší veřejnosti souhrnný účet z práce České národní rady za II. volební období.

Česká národní rada v průběhu celého volebního období pravidelně kontrolovala a hodnotila činnost svého předsednictva a svých dalších orgánů, i její výsledky. To velmi usnadňuje mou úlohu v dnešní závěrečné schůzi, neboť se mohu ve svém hodnocení omezit na zásadní otázky, jak se Česká národní rada jako nejvyšší zastupitelský sbor České socialistické republiky podílela na realizaci programu rozvoje naší socialistické společnosti stanoveného XIV. sjezdem Komunistické strany Československa.

Současně můžeme podat zprávu, jak v plném souladu se závěry XV. sjezdu KSČ a plenárních zasedání ÚV KSČ, zejména pléna z listopadu 1974 a posledního zasedání ÚV KSČ ze dne 13. a 14. září t. r., je Česká národní rada připravena předat získané zkušenosti a přispět k příznivým podmínkám pro práci zákonodárného sboru ČSR v novém volebním období.

Vzhledem k blížícím se volbám, které jsou nejdůležitější vnitropolitickou událostí po XV. sjezdu KSČ, se bilancí výsledků své práce přihlašujeme ke svému podílu odpovědnosti na prohlubování socialistické demokracie. Skládáme účet z toho, jak jsme spoluvytvářeli podmínky, aby lid jako nositel veškeré moci ve státě mohl uplatnit své nezadatelné právo podílet se především prostřednictvím svých zastupitelských orgánů, které si sám volí, stále výrazněji na řízení státu a společnosti a měl možnost v souladu se svými osobními zájmy podílet se na politice socialistické společnosti prostřednictvím společenských organizací Národní fronty.

Na výsledcích uplynulých pěti let se může každý náš občan přesvědčit. že k socialistickým úspěchům vede jedině cesta soustavného a uvědomělého plnění budovatelského programu, vycházejícího z revoluční teorie a vědeckého základu při respektování práv a oprávněných zájmů občanů a ze současného odpovědného plnění jejich povinností v práci i ve společenském životě. Zásluhou miliónů našich pracujících a široké politické aktivity občanů se podařilo v podstatě realizovat všechny rozhodující úkoly páté pětiletky, jak vyplynuly ze závěrů XIV. sjezdu KSČ. Období od tohoto sjezdu patří dosaženými výsledky v hospodářské a sociální politice, jak všichni víme, vůbec k nejúspěšnějším v celé historii budování socialismu v Československu. Zlepšily se životní podmínky našich obyvatel, mnoho se udělalo pro matky a děti, pro zdraví, sociální zabezpečení, vzdělanost a kulturní úroveň občanů. Celá naše společnost se naučila lépe využívat předností socialistického zřízení a možností, které dává socialistická demokracie.  

Je v zájmu nás všech, aby si co největší počet občanů uvědomoval, že dosažení a udržení naší dnešní vysoké životní úrovně je výsledkem tvořivé práce, všestranného využití velkých možností socialismu, prozíravé, cílevědomé politiky vedení strany a státu. Síla a odolnost socialismu se přesvědčivě projevily právě v posledních letech, kdy se našemu společenskému řádu daří úspěšně řešit složitou situaci vzniklou krizovým vývojem světového kapitalistického hospodářství a chránit před jeho velmi nepříznivými dopady široké vrstvy občanů.

Pracujeme neustále k tomu, aby nikdo nezapomínal, že jsme těchto úspěšných výsledků mohli dosáhnout jen proto, že již čtvrté desetiletí můžeme z výsledků společné práce rozvíjet naši socialistickou společnost, budovat, tvořit a žít v podmínkách míru a mírového soužití států s různým společenským zřízením. Náš vřelý dík za to patří principiální a soustavné mírové politice Sovětského svazu a dalších zemí socialistického společenství, jejímž zvlášť důležitým výsledkem bylo podepsání historické deklarace helsinské konference. /Potlesk./

Díky pozitivnímu vnitropolitickému i mezinárodnímu vývoji podařilo se také v České národní radě vytvořit příznivé podmínky pro práci jejích orgánů a poslanců.

K účinnosti naší práce přispívala také politicky významná skutečnost, že složení našeho poslaneckého sboru odpovídalo sociální struktuře společnosti. Pro naši úspěšnou práci bylo také důležité, že předsednictvo České národní rady ve spolupráci s Klubem komunistických poslanců ČNR a v součinnosti s kluby ostatních politických stran dbalo o soustavný politickoodborný růst i včasnou a účelnou informovanost poslanců.

Naše praxe v uplynulých letech dává odpověď protisocialistické propagandě, jako by existence vedoucího a řídícího politického centra znamenala omezení demokratičnosti, pravomoci, odpovědnosti, iniciativy a tvořivé aktivity všech orgánů a organizací, které tvoří socialistický společenský systém. Naše zkušenosti a dosažené výsledky naopak znovu prokazují, že základní podmínkou tvůrčí činnosti, společenské efektivnosti a užitečnosti práce zastupitelského sboru a jeho poslanců je právě existence vedoucí a řídící politické síly a důsledné uplatňování vedoucí úlohy revoluční strany.  

Politická linie rozvoje naší společnosti byla v činnosti České národní rady zajišťována především prostřednictvím pololetních plánů práce. Naši práci velmi usnadňovalo, že se na jejich přípravě aktivně podílel Klub komunistických poslanců, který metodami vlastními jeho práci uplatňoval stranický přístup komunistů a ovlivňoval sjednocování názorů poslanců bez stranické příslušnosti a prostřednictvím jejich klubů také názory poslanců - příslušníků ostatních politických stran Národní fronty. K přípravě pracovních plánů České národní rady významně přispěla směrnice předsednictva České národní rady, vypracovaná z iniciativy vedení Klubu komunistických poslanců ČNR a obsahující souhrnné hlavní úkoly, které pro činnost České národní rady a jejích orgánů vyplynuly ze závěrů XIV. sjezdu KSČ.

Tím byl dán práci našeho zastupitelského sboru politický a věcný rámec, cílevědomost a perspektiva. Tím byla i v činnosti našeho orgánu potvrzena nesmírná přednost socialistické společnosti, která si vytvořila všechny politické a ekonomické předpoklady k tomu, aby společnost byla řízena a rozvíjena podle plánu. Jeho prostřednictvím může socialistická společnost ovládnout a využít objektivních zákonů svého vývoje a zabezpečit plnění úkolů na všech úsecích rovnoměrně a efektivně.

Plány práce České národní rady a jejích orgánů na jednotlivá období byly připravovány v součinnosti a v pracovních kontaktech s vládou České socialistické republiky, národními výbory, společenskými organizacemi, vědeckými institucemi a dalšími orgány a organizacemi našeho socialistického zřízení. Tak byla nastoupena praxe zajistit při tvorbě plánů i při jejich plnění co nejširší demokratickou základnu.

Předsednictvo České národní rady vycházelo přitom z toho, že v zájmu politické a odborné úrovně své práce a své činnosti na prohlubování socialistické demokracie je pro zastupitelský sbor nezbytná široká spolupráce a součinnost nejen se státními výkonnými orgány, k nimž má bezprostřední ústavní vztah, ale i se společenskými organizacemi, národními výbory, vědeckými institucemi a s hromadnými sdělovacími prostředky, aby se Česká národní rada jejich prostřednictvím dostala k co nejširšímu okruhu občanů a mohla ve své činnosti vycházet neustále z jejich zájmů a potřeb.

Metody aktivního rozvíjení vztahů spolupráce orgánů uvnitř společenského systému byly takto úspěšně nastoupeny. Je důležité, že v tomto volebním období byly položeny dobré základy pro tuto náročnou činnost, která umožňuje zvýšenou politickou kontrolu naší vlastní práce širokou veřejností.

Uplatňováním takového cílevědomého systému spolupráce přispívala Česká národní rada k tomu, aby se využilo základních společenských zájmů reprezentovaných orgány a organizacemi našeho zřízení ve prospěch socialismu. Tak se i na praxi České národní rady prokázalo, že dělba funkcí a práce není v naší společnosti výrazem antagonistických, ale diferencovaných zájmů a efektivně působícího společenského systému, v němž se v denní praxi řeší základní problémy naší politiky za současného vyjasňování a řešení dílčích zájmových rozporů.

V celé své činnosti Česká národní rada podporovala úsilí státních orgánů ČSR při zabezpečování rozvoje socialistické společnosti, chránila socialistickou zákonnost, podílela se na přípravě základních právních dokumentů a přispívala k zdokonalování právního řádu.

Zákonodárná činnost a kvalita právního řádu má pro každodenní život socialistické společnosti a její další rozvoj velký význam. Je tomu tak proto, že zákony socialistického státu vyjadřují zájmy celé společnosti i jednotlivých občanů.

Ve své legislativní činnosti usilovala Česká národní rada o prohlubování právního vědomí občanů, učinila první kroky k tomu, aby při projednávání důležitých věcných problémů byl současně komplexně posouzen právní stav projednávané věci. Smyslem toho je odstranit z právního řádu všechny překážky, které stojí v cestě účinnému řešení problémů a v případě potřeby zrušit předpisy, které se již přežily a jsou brzdou dalšího vývoje. V uplynulém období projednala a přijala Česká národní rada celkem 29 zákonů a k desítkám dalších, které spadaly do ústavní působnosti Federálního shromáždění, vyjádřila svá stanoviska a doporučení.

Souběžně s legislativní činností posuzovala Česká národní rada každoročně stav socialistické zákonnosti, jakož i ochranu národního majetku a vztah občanů k němu. Na podkladě zpráv předsedy Nejvyššího soudu ČSR a generálního prokurátora ČSR a na základě vlastních širokých poznatků ze všech výborů přijímala v souladu se svou ústavní pravomocí doporučení k odstranění zjištěných nedostatků.  

Společenský význam této problematiky a poslání zákonodárného sboru vyžadují, aby zákonodárná činnost České národní rady byla dále prohlubována a k tomu využito všech demokratických možností našeho společenského řádu.

Praktická kontrolní a iniciativní činnost České národní rady vycházela z plánů práce a ve vztahu k vládě České socialistické republiky také z jejího Programového prohlášení, projednaného a schváleného českou národní radou na začátku volebního období. Vláda předkládala pravidelně zprávy o plnění Programového prohlášení k projednání ve výborech a v našem plénu.

Ve své kontrolní a iniciativní činnosti měla Česká národní rada jako představitelka národní svrchovanosti a svébytnosti českého národa stále na zřeteli, že rozvoj České socialistické republiky a řešení jejích specifických problémů je trvalým úkolem, jehož úspěšné plnění přináší prospěch nejen lidu České socialistické republiky, ale celé federaci. Šlo zejména o modernizaci výrobně technické základny, využití vlastních surovinových zdrojů a tradičních výrobních zkušeností, o rozvoj jednotlivých oblastí a úzkostlivé hospodaření pracovními silami.

Proto se Česká národní rada a její orgány z těchto hledisek zabývaly intenzívně klíčovými otázkami rozvoje průmyslu, zemědělství, dopravy, obchodu a ostatních hospodářských odvětví v ČSR tak, aby ověřené poznatky, stejně jako přijatá doporučení pomohly vládě a jejím resortům v plnění úkolů rozvoje České socialistické republiky, obsažených ve státním národohospodářském plánu.

Při svých jednáních jsme se přesvědčili, že řešení různých problémů, které se vyskytují ve výrobě, v investiční výstavbě, v občanské vybavenosti a ve službách, v zásobování obyvatelstva průmyslovým zbožím, ovocem a zeleninou, v životním prostředí apod., není vždy zdaleka jen záležitostí hmotných a finančních prostředků nebo pracovních sil. Z valné části jde o problémy řízení, organizace a racionalizace práce a především osobní odpovědnosti tak, jak to vyjádřil ústřední výbor Komunistické strany Československa na svém listopadovém zasedání v roce 1974.

Naše socialistická země se může ve svém rozvoji opírat o vlastenectví a obětavou práci dělníků, rolníků a příslušníků inteligence, kvalifikované odborníky a o aktivitu a iniciativu občanů. Jak znovu ukázalo poslední plenární zasedání ústředního výboru KSČ, je pro další úspěšný rozvoj národního hospodářství nezbytné odstranit nedostatky, které se opakují již delší dobu.

Zvláštní pozornost věnovala Česká národní rada oblastní problematice, zejména rozvoji hlavního města Prahy a Severočeského kraje a také ostravsko-karvínské a brněnské aglomeraci. Desítky miliard korun vkládaných během páté pětiletky do budování hlavního města a do rozvoje severočeské průmyslové aglomerace - palivoenergetické základny celého Československa, přinášely současně mimořádné starosti s nebývalým soustředěním investic a stavebních kapacit do těchto míst, se zabezpečením pracovních sil i s tvorbou a ochranou životních podmínek a životního prostředí.

Obdobně projednávala Česka národní rada v uplynulých pěti letech v součinnosti se společenskými organizacemi otázky péče o člověka. Šlo o tak politicky závažné úkoly jako je další zvyšování úrovně zdravotních a sociálních služeb a celý komplex otázek spojených s postavením pracující ženy v naší společnosti, péče o matky a děti, o staré a invalidní občany, rozvíjení vzdělanosti a kulturnosti národa a plné využívání možností pro rozvoj tělovýchovy a sportu, rekreace a cestovního ruchu, zvláště v oblasti Krkonoš, Šumavy a západočeských lázní. Zvláštní pozornost věnovala Česká národní rada v souladu se stranickými dokumenty otázkám školy, mladé generace a ideologické výchovy.

Aby se Česká národní rada mohla účinně podílet na rozvoji celé společnosti, vyvíjela během II. volebního období systematické úsilí k propracování a zdokonalování nejúčinnějších metod vlastní práce. Zvýšila se odpovědnost předsednictva České národní rady vůči plénu především za plnění klíčových úkolů. Byl propracován vnitřní kontrolní systém, byly zdokonaleny metody skupinových a individuálních průzkumů poslanců a systém součinnosti s orgány a organizacemi naší společenské struktury v zájmu co nejúplnějšího, objektivního poznání stavu věcí. Snažili jsme se o to, aby celá činnost České národní rady byla prostoupena racionálností v jednání a kritickým přístupem k vlastní práci. Plně jsme respektovali leninský princip, že zákonodárný sbor v socialistické společnosti je pracovním orgánem, který se zbavuje starých tradic parlamentního formalismu.

Respektovali jsme také požadavek, aby těžiště konfrontace zjištěných skutečností se zamýšleným cílem bylo především ve výborech České národní rady tak, aby předsednictvo, případně plénum České národní rady mohlo přijmout konečné závěry na podkladě co nejúplněji zjištěných skutečností a jen prověřené závěry doporučovat vládním orgánům.

Chtěl bych, soudružky a soudruzi, v této souvislosti jménem předsednictva České národní rady poděkovat všem předsedům a členům jednotlivých výborů i stálých pracovních skupin předsednictva za jejich aktivní a svědomitou práci ve výborech, za jejich náročný přístup a snahu proniknout vždy k jádru složitých problémů. Otevřená výměna názorů pomáhala nám všem k politickému a odbornému růstu a zároveň nás naučila skromnosti vůči rozumu demokratického soudružského kolektivu.

Bylo by jen žádoucí, kdyby širší veřejnost mohla vidět a sledovat, jak otevřená a kritická jsou jednání našich výborů. Daleko víc bychom v tom směru měli spolupracovat se sdělovacími prostředky.

Předsednictvo České národní rady si bylo během celého volebního období vědomo své povinnosti vytvářet takové podmínky pro poslance, aby mohli účinně pracovat nejen v orgánech České národní rady, ale především mezi občany ve svých volebních obvodech, kde je těžiště jejich politické práce. Snažili jsme se, aby pro tuto práci měli dostatek času, nebyli zatěžováni neefektivními akcemi v centru a aby pro svou práci měli účelně zpracované informace. Zde jsme ještě nedosáhli zcela uspokojivého stavu. Tento úkol bude nadále patřit k předním povinnostem nové České národní rady.

Usilovali jsme o to, systematicky pracovat s připomínkami a podněty poslanců z volebních obvodů tak, aby žádný podnět nezapadl, ale byl využit, aby nejzávažnější podněty širšího významu byly dány k dispozici vládě České socialistické republiky, případně ústřednímu výboru Komunistické strany Československa.

Vztahy k dalším orgánům naší společenské soustavy se řídily požadavkem naplňovat denní praxí ústavní práva a povinnosti České národní rady a rozvíjením těchto vztahů prohlubovat socialistickou demokracii.

Spolupráce s vládou České socialistické republiky a jejími resorty byla soudružská, otevřená a oboustranně iniciativní. Nikdy jsme nechápali svou kontrolní působnost vůči vládě samoúčelně, nýbrž jako pomoc vládě a jejím orgánům při realizaci politiky stanovené XIV. sjezdem KSČ. 

Vycházeli jsme z toho, že máme společný cíl a přesně vymezené ústavní povinnosti i odpovědnost, které jsme vzájemně respektovali. V dohodě s vládou České socialistické republiky jsme organizovali plodné, neformální schůzky vedoucích představitelů obou nejvyšších státních orgánů ČSR. Byly také vytvořeny podmínky, aby každý poslanec České národní rady měl možnost přímého osobního styku s ministry vlády ČSR.

Značnou pozornost jsme věnovali rozvinutí plánovité spolupráce s Národní frontou s cílem, aby nejdůležitějším společenským organizacím bylo umožněno podílet se svými poznatky a podněty na jednáních a závěrech orgánů České národní rady, především jejích výborů v těch otázkách, které se dotýkají jejich činnosti a zájmů.

Zapojení společenských organizací do celostátní politiky také prostřednictvím našeho zákonodárného orgánu není však zcela uspokojivé. Jde o to, aby všechny společenské organizace a jejich ústřední orgány využívaly této možnosti k uplatnění zájmů svých členův zákonodárné iniciativní a kontrolní působnosti České národní rady. Dosavadní zkušenosti potvrzují správnost a prospěšnost takové systematické spolupráce.

Rozvíjením součinnosti s národními výbory, především na úrovni krajů, naplňujeme postupně a při plném respektování pravomoci a odpovědnosti vlády ČSR zákonná ustanovení o působnosti České národní rady ve vztahu k národním výborům. Je velmi cenné, že krajské národní výbory začaly hodnotit vzájemně prospěšnou součinnost s orgány a poslanci České národní rady a že znalosti, zkušenosti a podněty národních výborů začaly být v širší míře využívány v poznávací, kontrolní a iniciativní činnosti orgánů ČNR.

Česká národní rada se podílela na rozvíjení vztahů mezi zákonodárnými sbory. Jejich účelem byla vzájemná informovanost, výměna zkušeností i organizování některých společných akcí, aniž by byla narušena ústavní odpovědnost zúčastněných orgánů.

Z iniciativy obou národních rad byla v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními o stycích a spolupráci národních rad přijata opatření k prohlubování vzájemné informovanosti občanů, zejména mladé generace, o historii, kultuře a současném životě obou bratrských národů. Česká národní rada při plnění svých ústavních úkolů a politické aktivitě svých poslanců měla stále na mysli základní úkol jednoty všech pracujících ve společném Československém státě. Poslanci České národní rady uvědomí toho, že nejde o živelný a samoúčinný vývojový proces, přispívali svou cílevědomou činností v orgánech České národní rady i ve volebních obvodech k trvalému vítězství této základní programové linie naší socialistické demokracie v myslích a činech našich občanů.

Odstranění třídního a národního antagonismu po porážce buržoazie, upevnění třídního svazku všech pracujících, leninské uspořádání bratrských, rovnoprávných vztahů mezi našimi národy vytváří poprvé v historii všechny rozhodující společenské předpoklady, aby se v procesu dalšího rozvoje naší socialistické společnosti prohlubovala ve vědomí pracujících československá státnost. Ona zahrnuje v sobě celou další perspektivu vývoje naší socialistické společnosti, její vnitřně státně politické, ekonomické i kulturní jednoty a síly. To vše ve vědomí, citech a společenské aktivitě pracujících vytváří spolu se socialistickým internacionalismem skutečně československé vlastenectví.

V uplynulém období se rozvíjela naše spolupráce zejména s Československou akademií věd, Karlovou universitou a dalšími vysokými školami, s Československou vědeckotechnickou společností, s Českou maticí technickou a se Svazem architektů ČSR. Chci jen znovu zdůraznit, že je v zájmu kvality práce nové České národní rady, aby tuto součinnost dále rozvíjela a prohlubovala.

Ve spolupráci s vedoucími představiteli nejdůležitějších hromadných sdělovacích prostředků jsme učinili první kroky k tomu, aby byly využity jejich informace a znalosti v práci České národní rady a aby naše spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí přispívala k větší informovanosti občanů o činnosti a výsledcích práce nejvyššího zastupitelského sboru České socialistické republiky, který si zvolili.

Česká národní rada se podle platných ústavních předpisů podílela na mezinárodních vztazích ČSSR, zejména svými stanovisky v legislativní oblasti a při jednáních se zahraničními parlamentními delegacemi, hosty Federálního shromáždění a při dalších zahraničních návštěvách. Této příležitosti jsme plně využívali k propagaci československé zahraniční politiky a našeho socialistického řádu zejména tím, že jsme zahraničním delegacím z kapitalistického světa ukazovali rozpory mezi jejich propagandou a naší socialistickou skutečností.  

Plenárních schůzí České národní rady jsme využívali během celého II. volebního období jako významného politického fora, abychom vyjádřili svá stanoviska k důležitým vnitřním i mezinárodním událostem.

S radostí můžeme konstatovat, že z iniciativy Klubu komunistických poslanců ČSR podepsali při příležitosti dnešních schůzí svých poslaneckých klubů všichni poslanci České národní rady Novou stockholmskou výzvu, aby podpořili úsilí Světové rady míru. /Potlesk./

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, XV. sjezd Komunistické strany Československa ve zprávě generálního tajemníka ústředního výboru strany soudruha Gustáva Husáka konstatoval, že "celá naše demokraticky volená zastupitelská soustava - od národních výborů přes Českou a Slovenskou národní radu až k Federálnímu shromáždění - pracovala dobře, v duchu programu XIV. sjezdu jako jeden z nejvýznamnějších článků naší socialistické demokracie a vlády lidu". Soudružky a soudruzi, toto hodnocení nás zavazuje, abychom vytvářeli všechny podmínky pro další úspěšnou činnost našeho zastupitelského sboru.

Abychom splnili tento úkol, zpracovali jsme zkušenosti z celého II. volebního období a shrnuli je do dokumentu, který byl projednán a schválen předsednictvem ústředního výboru KSČ s tím, aby byly plně využity k další práci České národní rady. Spolu s hodnocením naší práce dáme nově zvolené České národní radě k dispozici také další dokumenty a pomůcky, které už byly vypracovány a které usnadní činnost nově zvolených poslanců.

Vytvořili jsme také obsahové, organizační a technické podmínky, aby na počátku III. volebního období mohlo nové předsednictvo České národní rady zorganizovat kvalitní politickoodbornou přípravu nových poslanců.

Drahé soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, dovolte mně, abych v dnešní závěrečné schůzi České národní rady II. volebního období vyjádřil přesvědčení, že všichni budeme vždy pociťovat hrdost nad tím, že jsme se mohli jako poslanci tohoto zákonodárného sboru aktivně podílet na rozkvětu naší socialistické společnosti, naší drahé země. Bez ohledu na funkce a úkoly, které nám budou svěřeny po uplynutí našeho mandátu, budeme nadále aktivně pracovat pro blaho občanů, pro blaho socialistické vlasti, věrni lidu a socialismu. /Potlesk./ 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP