ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1971

II. volební období

4

Zpráva

předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu ČNR

o činnosti předsednictva České národní rady

od 12. října do 7. prosince 1971

Poslední schůze České národní rady v I. volebním období se konala ve dnech 12. a 13. října 1971. V období od 13. října 1971 do ustavující schůze České národní rady vzešlé z voleb dne 26. a 27. listopadu 1971 se konaly celkem tři schůze předsednictva České národní rady, a to dne 13. října 1971, dne 27. října 1971 a dne 24. listopadu 1971.

V těchto schůzích plnilo předsednictvo České národní rady úkoly, které mu ukládá ústavní zákon o československé federaci, a vykonávalo ve smyslu jednacího řádu svou řídící a koordinační funkci vůči ostatním orgánům České národní rady.

Protože předsednictvo dne 13. října 1971 ukončilo zasedání České národní rady, plnilo od té doby s omezeními danými ústavním zákonem o československé federaci i úkoly pléna České národní rady.

V této své funkci projednalo dne 24. listopadu 1971 společnou zprávu výboru pro národní výbory a národnosti a ústavně právního výboru k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni, podle kterého budou napříště řízeny příslušnými krajskými národními výbory a upravena jejich působnost. Toto zákonné opatření, které předsednictvo České národní rady dne 24. listopadu vydalo a vyhlásilo ve Sbírce zákonů, předkládá se ustavující schůzi nové České národní rady podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci k projevu souhlasu, bez něhož by pozbylo platnosti.

V téže schůzi projednalo předsednictvo České národní rady i zprávu ústavně právního výboru k návrhu ministra spravedlnosti České socialistické republiky na odvolání Petra Mikuly, promovaného právníka, z funkce soudce z povolání okresního soudu v Novém Jičíně.

Předsednictvo České národní rady dále projednalo zprávu o činnosti a metodách práce České národní rady a jejích orgánů. Tato zpráva vycházela z hodnocení provedených v jednotlivých výborech České národní rady a stálých pracovních skupinách předsednictva České národní rady. Tato zpráva, jež shrnuje a zhodnocuje činnost i pracovní metody České národní rady a jejích orgánů je spolu s hodnoceními z jednotlivých výborů k dispozici nové České národní radě pro využití v příští práci.

Ve své řídící a koordinační funkci předsednictvo České národní rady

- usneslo se na svolání ustavující schůze nové České národní rady a připravilo návrh pořadu této schůze,

- vzalo se souhlasem na vědomí zprávu vlády ČSR o informaci ministra spravedlnosti ČSR týkající se aplikace zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem,

- schválilo návrh rozpočtové kapitoly "Česká národní rada" státního rozpočtu na rok 1972,

- vzalo se souhlasem na vědomí zprávu pracovní skupiny průmyslového výboru pro rozvoj motorismu.

Předseda a někteří členové předsednictva České národní rady se zúčastnili tiskové konference pořádané Českým úřadem pro tisk a informace, na níž předseda České národní rady podal novinářům základní výklad o činnosti a metodách práce České národní rady a jejích orgánů; další členové předsednictva tento základní výklad v rozpravě doplnili.

Ve své schůzi v předvečer 76. narozenin presidenta republiky s. Ludvíka Svobody se předsednictvo usneslo, aby předseda České národní rady zaslal presidentu republiky jménem předsednictva České národní rady blahopřání a věcný dar.

V oblasti legislativní činnosti předsednictvo České národní rady bezprostředně po 13. schůzi České národní rady vyhlásilo zákony České národní rady, které byly v této schůzi schváleny. Byly to:

- zákon ČNR o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971-1975,

- zákon ČNR o výborech a komisích lidové kontroly,

- zákon ČNR o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení.

Předsednictvo České národní rady vzalo též se souhlasem na vědomí informaci předsedy výboru pro plán a rozpočet o tom, jak je zajištěno projednání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972 v orgánech České národní rady s tím, že splnění tohoto úkolu již připadne nové zvolené České národní radě.

V Praze dne 7. prosince 1971

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP