ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1971

II. volební období

6

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne..........

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Státní rozpočet České socialistické republiky

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 94 408 230 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 94 408 230 000 Kčs.

(2) Dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky činí 38 474 682 000 Kčs.

(3) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy tyto finanční vztahy k rozpočtům národních výborů:

souhrnný finanční vztah (neúčelové dotace) ve výši 14 130 700 000 Kčs

účelové subvence ve výši 15 118 500 000 Kčs.

§ 2

Zmocnění

Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu, změny organizační, změny v redistribuci odvodů odpisů mezi výrobně hospodářskými jednotkami a úpravu souhrnného finančního vztahu a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah a účelové subvence stanoveny.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.

Důvodová zpráva

Návrh zákona o státním rozpočtu republiky se opírá o ustanovení článku 11 ústavního zákona č. 143/1969 Sb., o československé federaci, a o ustanovení § 9 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky).

Poněvadž zákon o rozpočtových pravidlech upravuje komplexně zejména problematiku rozpočtového procesu a zásady o hospodaření s rozpočtovými prostředky, obsahuje ustanovení o kontrole finančního hospodaření a o oprávnění vlády ke snížení, vázání a odčerpání rozpočtových prostředků při porušení finančních nebo rozpočtových předpisů nebo zásad pro poskytování dotací a subvencí, zmocnění pro ministra financí poskytovat státní záruky a přechodné výpomoci do výše stanovené vládou a upravuje problematiku rozpočtového hospodaření národních výborů, je možno tímto rozpočtovým zákonem v podstatě stanovit jen ciferné objemy státního rozpočtu republiky.

Jsou to celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu, vztahy rozpočtů národních výborů (neúčelové dotace a účelové subvence) a vztah ke státnímu rozpočtu federace, jenž je vyjádřen účelovými dotacemi na řadu konkrétních úkolů anebo na stanovený okruh potřeb (v úhrnu 10 980 mil. Kčs) a neúčelovou globální dotací (ve výši 27 494 mil. Kčs). Prostředky z dotací na konkrétní účelové akce, které nebudou vyčerpány, se vrátí do státního rozpočtu federace.

Návrh státního rozpočtu na rok 1972 je úzce spjat se státním plánem, jehož cíle plně zajišťuje.

V návrhu státního rozpočtu je promítnuta soustava plánovitého řízení národního hospodářství platná od roku 1972, jejíž zásady stanovila vláda Československé socialistické republiky usnesením č. 204/1971 k zabezpečení hospodářské politiky Komunistické strany Československa, formulované na jejím XIV. sjezdu. Mimo upevnění nástrojů přímého řízení a přímé řídící práce na všech stupních přinesla nová soustava některé změny v oblasti odvodů do státního rozpočtu, jež jsou nyní ve všech odvětvích národního hospodářství založeny na zisku; systém odvodů na základě hrubého důchodu byl zrušen; nová soustava odvodů pro většinu státních hospodářských organizací byla upravena zákonem č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, a pro družstevní organizace a vymezený okruh dalších hospodářských organizací zákonem č. 113/ 1971 Sb., o důchodové dani a o příspěvku na sociální zabezpečení. Odvod z odpisů základních prostředků byl zrušen a odpisy se používají na financování plánovaných investičních potřeb v podnicích a výrobně hospodářských jednotkách a k redistribuci mezi výrobně hospodářskými jednotkami. Za určitých podmínek může být stanoven resortu jako celku odvod odpisů do státního rozpočtu.

Dosavadní systém státních investičních dotací zůstává v podstatě beze změny. Investiční dotace zapracované v návrhu státního rozpočtu v celkové výši 7 193 mil. Kčs budou poskytnuty v souladu se strukturálními záměry státního plánu především na základní úkoly a na plánované investice nutné z celospolečenských hledisek nebo kde nelze k zajištění plánu vystačit s vlastními zdroji.

V návrhu státního rozpočtu jsou také zapracovány výsledky nové metodiky financování specifických druhů organizací, jejichž finanční hospodaření bude přímo řízeno finančním plánem (upraveno nařízením vlády Československé socialistické republiky č.    /1971 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a dalších organizací). Jde zejména o odvětví, kde převládá veřejný zájem a kde není možno uplatňovat jen hlediska podnikové efektivnosti (podniky státních lesů, podniky povodí apod.).

Dále je v návrhu státního rozpočtu zapracována částečná změna ve financování technického rozvoje, která spočívá zejména v tom, že úkoly státního plánu rozvoje vědy a techniky budou nadále financovány nejen z prostředků státního rozpočtu, ale i z vlastních zdrojů výrobně hospodářských jednotek a podniků proto, aby se zvýšila zainteresovanost výrobce nebo uživatele nové techniky na průběhu řešení a realizaci těchto úkolů.

Státní rozpočet je vyrovnaný, avšak obsahuje pouze minimální rezervu. Výdaje zajištěné ve státním rozpočtu je proto nutno považovat za maximální hranici pro čerpání prostředků a příjmy za minimální hranici pro plnění povinností stanovených státním rozpočtem.

V Praze dne 15. prosince 1971

Předseda vlády České socialistické republiky

Josef Korčák v. r.

Příloha č. 1

k návrhu zákona ČNR č.

Celkový přehled

státního rozpočtu České socialistické republiky

 

Kčs

Příjmy

(v tisících)

Příjmy ze socialistického hospodářství

35 465 976

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

19 580 000

Ostatní příjmy

887 572

Dotace z federálního rozpočtu

38 474 682

Úhrn

94 408 230


 

 

Kčs

Výdaje

(v tisících)

Výdaje ústředně řízených organizací na:

 

hospodářství

24 750 901

kulturní a sociální opatření

36 910 436

obranu a bezpečnost

2 629 003

správu

585 139

soudy a prokuratury

283 551

dotace a subvence národním výborům

29 249 200

Úhrn

94 408 230


Příloha č. 2

k návrhu zákona ČNR č.

Souhrnný finanční vztah a subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu v tis. Kčs

Kraj

Souhrnný finanční vztah

Účelové dotace a subvence

Národní výbor hl. m. Prahy

1 751 500

3 473 100

Středočeský

1 389 100

1 223 000

Jihočeský

1 222 900

832 200

Západočeský

1 486 000

1 391 900

Severočeský

2 091 300

2 050 400

Východočeský

1 390 600

1 260 300

Jihomoravský

2 040 000

2 578 800

Severomoravský

2 759 300

2 308 800

Úhrn

14 130 700

15 118 500Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP