ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1971

II. volební období

10

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady za dobu od 7. do 20 prosince 1971

V tomto období se konala jediná schůze předsednictva České národní rady, a to dne 9. a 10. prosince 1971.

Hlavním obsahem jednání předsednictva České národní rady dne 9. prosince 1971 bylo přijetí demise vlády České socialistické republiky, jmenování nového předsedy vlády a ostatních členů vlády České socialistické republiky. Návrh na opětné jmenování Josefa Korčáka předsedou vlády přednesl jménem ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky jeho předseda prof. ing. Josef Kempný, CSc. Návrh byl přijat jednomyslné, stejně tak jako návrhy nově jmenovaného předsedy vlády Josefa Korčáka podané v dohodě s ústředním výborem Národní fronty České socialistické republiky na ostatní členy vlády.

Vláda České socialistické republiky byla jmenována v tomto složení:

Josef Korčák, předseda vlády,

RSDr. Ladislav Adamec, CSc., místopředseda vlády,

ing. Stanislav Rázl, místopředseda vlády pověřený funkcí předsedy České plánovací komise,

Štěpán Horník, místopředseda vlády,

ing. Leopold Lér, CSc., ministr pověřený řízením ministerstva financí,

RSDr. Emilián Hamerník, ministr pověřený řízen m ministerstva práce a sociálních věcí,

prof. ing. Karel Löbl, DrSc., ministr pověřený řízením ministerstva výstavby a techniky,

ing. Oldřich Svačina, ministr pověřený řízením ministerstva průmyslu,

ing. František Šrámek, ministr pověřený řízením ministerstva stavebnictví,

ing. Josef Nágr, ministr pověřený řízením ministerstva zemědělství a výživy,

ing. Ladislav Hruzík, ministr pověřený řízením ministerstva lesního a vodního hospodářství,

Josef Trávníček, ministr pověřený řízením ministerstva obchodu,

ing. Josef Jung, ministr pověřený řízením ministerstva vnitra,

JUDr. Jan Němec, ministr pověřený řízením ministerstva spravedlnosti,

ing. Josef Havlín, ministr pověřený řízením ministerstva školství,

PhDr. RSDr. Miloslav Brůžek, CSc., ministr pověřený řízením ministerstva kultury,

doc. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr pověřený řízením ministerstva zdravotnictví,

JUDr. Josef Machačka, ministr pověřený funkcí předsedy Výboru lidové kontroly,

Rostislav Petera, ministr.

Dne 10. prosince 1971 složili nově jmenovaní členové vlády České socialistické republiky ústavní slib. Slib složili do rukou předsedy České národní rady Evžena Erbana v historické Staré sněmovně na Pražském hradě. Členové předsednictva České národní rady a vláda České socialistické republiky byli poté přijati presidentem republiky.

Ve svém dalším pracovním pořadu předsednictvo České národní rady dne 9. prosince 1971 zvolilo svými ověřovateli poslance akad. prof. RNDr. PhMr. Bohumíra Rosického, DrSc., a poslankyni Marii Jarošovou; připravilo dále návrh pořadu a stanovilo termín druhé schůze České národní rady na 20. a 21. prosince 1971. Předsednictvo České národní rady rovněž přikázalo výborům České národní rady tyto návrhy zákonů:

1. vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972 (tisk 6)

2. vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy (tisk 5)

3. vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1972 (tisk FS 2)

4. vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsaná v Haagu dne 16. prosince 1970 (tisk FS 1).

V Praze dne 20. prosince 1971

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP